Euroopa täitmiskorraldus

Holland

Sisu koostaja:
Holland

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Holland

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

1.1.     Korrigeerimismenetlus

Korrigeerimistaotluse võib esitada kohtule, kes jõustas korralduse Euroopa täitekorraldusena, kasutades määruse VI lisa vormi. Menetlus on reguleeritud rakendusseaduse paragrahviga 4; see on lihtsustatud taotluse esitamise menetlus. See tähendab, et lisaks rakendusseadusele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 261 ja järgnevaid paragrahve. Apellatsioonkaebuste suhtes kohaldatakse seadustiku paragrahvi 358 ja järgnevaid paragrahve, kassatsioonkaebuste suhtes paragrahvi 426 ja järgnevaid paragrahve.

Euroopa täitekorralduse rakendusseaduse paragrahv 4

1. Taotlus Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimiseks kooskõlas määruse artikli 10 lõike 1 punktiga a tehakse määruse artikli 10 lõikes 3 sätestatud vormil kohtule, mis jõustas korralduse Euroopa täitekorraldusena. Analoogselt kohaldatakse paragrahvi 2 lõikeid 2 ja 3.

2. Kui lõikes 1 osutatud taotluse teeb võlausaldaja, kelle taotluse alusel korraldus tehti, esitab ta võimaluse korral Euroopa täitekorralduse originaaltõendi, mida tuleb korrigeerida. Võlgnikku ei tule kohtusse kutsuda. Korrigeerimine tehakse kohtu poolt kindlaksmääratud kuupäeval; see kuupäev esitatakse kohtu korraldusel ja väljastatakse Euroopa täitekorralduse korrigeeritud tõend. Sellega kaotab Euroopa täitekorralduse originaaltõend kehtivuse. Kui taotlus lükatakse tagasi, tagastatakse Euroopa täitekorralduse originaaltõend taotluse esitajale.

3. Kui lõikes 1 osutatud taotluse teeb võlgnik, ei tee kohus enne korrigeerimiskorraldust, kui on andnud võlausaldajale ja võlgnikule võimaluse oma seisukohtade esitamiseks. Korrigeerimine tehakse kohtu poolt kindlaksmääratud kuupäeval; see kuupäev esitatakse kohtu korraldusel koos märkega eespool nimetatud tingimuste täitmise kohta ning väljastatakse Euroopa täitekorralduse korrigeeritud tõend. Sellega kaotab Euroopa täitekorralduse originaaltõend kehtivuse. Kohus teeb võlausaldajale ülesandeks anda uus korraldus hoiule kohtu registrisse.

Euroopa täitekorralduse rakendusseaduse paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3

2. Koos lõikes 1 sätestatud taotlusega esitatakse selle korralduse ametlik juriidiline koopia, mille kinnitamist taotletakse, ja dokument, mille alusel menetlus algatati. Võimaluse korral esitatakse taotluses kõik üksikasjad, mida kohus vajab otsuse kinnitamiseks Euroopa täitekorraldusena kooskõlas määruse I lisaga. Kui dokumendid või taotluses esitatud teave ei ole täielik, antakse taotluse esitajale võimalus neid täiendada.

3. Lõikes 1 sätestatud avaldust menetleb kohtutäitur või prokurör. Menetlemist kohtutäituri või prokuröri poolt ei nõuta siis, kui tegemist on ringkonnakohtuniku otsuse kinnitamisega.

1.2. Tagasivõtmismenetlus

Tagasivõtmistaotluse võib esitada määruse VI lisa vormil kohtule, kes jõustas korralduse Euroopa täitekorraldusena. Menetlus on reguleeritud rakendusseaduse paragrahviga 5; see on lihtsustatud taotluse esitamise menetlus. See tähendab, et lisaks rakendusseadusele kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 261 ja järgnevaid paragrahve. Apellatsioonkaebuste suhtes kohaldatakse seadustiku paragrahvi 358 ja järgnevaid paragrahve, kassatsioonkaebuste suhtes paragrahvi 426 ja järgnevaid paragrahve.

Euroopa täitekorralduse rakendusseaduse paragrahv 5

1. Taotlus Euroopa täitekorralduse tõendi tagasivõtmiseks kooskõlas määruse artikli 10 lõike 1 punktiga a tehakse määruse artikli 10 lõikes 3 sätestatud vormil kohtule, kes jõustas korralduse Euroopa täitekorraldusena. Analoogselt kohaldatakse paragrahvi 2 lõikeid 2 ja 3.

2. Tagasivõtmiskorraldus tehakse kohtu korraldusena kohtu poolt kindlaksmääratud kuupäeval pärast seda, kui pooltele on antud võimalus oma seisukohtade esitamiseks. Kohus võib teha võlausaldajale ülesandeks anda uus korraldus hoiule kohtu registrisse.

Euroopa täitekorralduse rakendusseaduse paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3

2. Koos lõikes 1 sätestatud taotlusega esitatakse selle korralduse ametlik juriidiline koopia, mille kinnitamist taotletakse, ja dokument, mille alusel menetlus algatati. Võimaluse korral esitatakse avalduses kõik üksikasjad, mida kohus vajab otsuse kinnitamiseks Euroopa täitekorraldusena kooskõlas määruse I lisaga. Kui dokumendid või taotluses esitatud teave ei ole täielik, antakse taotluse esitajale võimalus neid täiendada.

3. Lõikes 1 sätestatud taotluse esitab kohtutäitur või prokurör. See ei ole nõutav siis, kui tegemist on ringkonnakohtuniku otsuse kinnitamisega.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Vaidlustamata nõude kohta tehtud otsuse teistmist kooskõlas määruse artikliga 19 võib kohaldada kooskõlas Euroopa täitekorralduse rakendusseaduse paragrahviga 8. Kui teistmise kohta tuleb paragrahvi 8 lõike 3 alusel esitada taotlus, kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahvi 261 ja järgmisi paragrahve.

Euroopa täitekorralduse rakendusseaduse paragrahv 8

1. Vaidlustamata nõuete kohta tehtud otsuste puhul, mille suhtes määrust kohaldatakse, võib võlgnik esitada teistmistaotluse kohtule, kes tegi korralduse määruse artikli 19 lõike 1 punktides a ja b määratletud põhjustel.

2. Kui teistmistaotlus puudutab kohtuotsust, tuleb see esitada kaebusena kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku paragrahviga 146.

3. Kui teistmistaotlus puudutab lihtotsust, tuleb see esitada lihttaotlusena.

4. Kaebus tuleb esitada:

a) määruse artikli 19 lõike 1 punkti a kohaldamisel nelja nädala jooksul pärast seda, kui võlgnikule tehti otsus teatavaks;

b) määruse artikli 19 lõike 1 punkti kohaldamisel nelja nädala jooksul pärast seda, kui määratletud asjaolud lõppesid.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Määruse artikli 20 kohaldamiseks aktsepteeritakse hollandi keelt või mis tahes muud keelt, millest võlgnik aru saab.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Madalmaade määratud ametnik, kes võib kinnitada dokumendi Euroopa täitekorraldusena määruse artikli 25 tähenduses, on autentse dokumendi väljastanud notari tegevuskohajärgse kohtu kohtunik.

Viimati uuendatud: 25/08/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.