Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Euroopa täitmiskorraldus

Põhja-Iirimaa

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Määruse rakendamiseks kasutatakse Põhja-Iirimaa kohtueeskirju. Neid kohtueeskirju tuntakse 1980. aasta kõrgete kohtute kodukorrana (Põhja-Iirimaa) (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980). Kõnealune kodukord on koostatud 1978. aasta kohtute seaduse (Põhja-Iirimaa) (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) alusel ja sellega reguleeritakse Põhja-Iirimaa kõrgeima kohtu menetlusi. Samuti on kodukorra koostamisel aluseks võetud 1981. aasta krahvkonnakohtute kodukord (Põhja-Iirimaa) (County Court Rules (Northern Ireland) 1981), mis on koostatud 1980. aasta krahvkonnakohtute määruse (Põhja-Iirimaa) (County Courts (Northern Ireland) Order 1980) ja 1997. aasta tsiviilasjade tõendite määruse (Põhja-Iirimaa) (Civil Evidence (Northern Ireland) Order 1997) alusel ning millega reguleeritakse krahvkonnakohtute menetlusi. Kõrgete kohtute kodukorraga saab tutvuda Põhja-Iirimaa kohtuameti veebisaidil Court of Judicature Rules ja County Court Rules all.

Määruse artiklis 10 osutatakse õigusele esitada kohtule täitekorralduse tõendi korrigeerimise avaldus (kui tõendi ja kohtuotsuse vahel on lahknevusi) või tagasivõtmise avaldus (kui tõend ei ole antud vastavalt määruse nõuetele).

Selliste avalduste käsitlemise menetlused on sätestatud nii Põhja-Iirimaa 1980. aasta kõrgete kohtute kodukorras kui ka Põhja-Iirimaa 1981. aasta krahvkonnakohtute kodukorras. Kõnealuste kodukordadega reguleeritakse menetlusi vastavalt kas Põhja-Iirimaa kõrgetes kohtutes või krahvkonnakohtutes.

Esimesel juhul esitatakse selline avaldus üldiselt kutse ja kirjaliku vandena kooskõlas kõrgete kohtute kodukorra 32. korraldusega ning selle esitamiseks kasutatakse kodukorra A liites sätestatud vormi(*) 28. Avaldusele tuleb märkida, mida täpselt selle esitaja taotleb ja mis põhjusel ta seda taotleb.

Krahvkonnakohtule võib avalduse esitada taotluse teatise ja seda toetava kirjaliku vandena kooskõlas krahvkonnakohtute kodukorra 14. korraldusega ning selle esitamiseks võib kasutada kodukorra 1. liites sätestatud üldvorme(*) 1 ja 2. Ka siin tuleb avaldusele märkida, mida täpselt selle esitaja taotleb ja mis põhjusel ta seda taotleb.

Määruse lisad I–V kujutavad endast tüüpvorme, mida kohus kasutab täitekorralduse tõendite väljaandmiseks. Võlausaldajad kasutavad nõutavate avalduste tegemiseks asjaomaseid Ühendkuningriigi kohtuvorme ja tõend antakse neile välja määrusega ette nähtud vormil. Artikli 10 lõike 3 kohase avalduse võib esitada kas Ühendkuningriigi tüüpvormil või määruse VI lisas sätestatud vormil.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Artikli 19 lõikega 1 nõutakse, et võlgnikul peab olema õigus esitada avaldus kohtuotsuse läbivaatamiseks olukordades, kus menetluse algatusdokument ei jõudnud temani või kui tal takistasid nõuet vaidlustada temast sõltumatud erakorralised asjaolud.

Põhja-Iirimaa 1980. aasta kõrgete kohtute kodukorra 13. korralduse 8. normiga võimaldatakse võlgnikul taotleda kohtult tagaseljaotsuse tühistamist või muutmist. Ehkki sellise avalduse esitamiseks ei ole ette nähtud konkreetset vormi, võib selle harilikult esitada kutse ja kirjaliku vandena kooskõlas kõrgete kohtute kodukorra 32. korraldusega ning selle esitamiseks võib kasutada kodukorra A liites sätestatud vormi 28.

Krahvkonnakohtule võib sellise taotluse esitada kooskõlas Põhja-Iirimaa 1981. aasta krahvkonnakohtute kodukorra 12. korralduse 12. normiga. Ka siin ei ole sellise avalduse esitamiseks ette nähtud konkreetset vormi. Avalduse võib esitada taotluse teatise ja seda toetava kirjaliku vandena kooskõlas krahvkonnakohtute kodukorra 14. korraldusega ning selle esitamiseks võib kasutada kodukorra 1. liites sätestatud üldvorme 1 ja 2.

Olenemata sellest, kummale kohtule otsuse tühistamise või muutmise avaldus esitatakse, on sellel kohtul avalduse üle otsustamisel täielik vabadus ja kummaski kodukorras ei ole avalduse menetlemisele mingeid tingimusi sätestatud.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Põhja-Iirimaal aktsepteeritakse ingliskeelseid täitekorralduse tõendeid.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Põhja-Iirimaal täitmisele pööratavad ametlikud juriidilised dokumendid ei ole Põhja-Iirimaal koostatud. Seetõttu puudub vajadus nimetada asutus, kes neid dokumente kinnitaks.

Viimati uuendatud: 20/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.