Euroopa täitmiskorraldus

Poola

Sisu koostaja:
Poola

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

– Korrigeerimismenetlus: korrigeerimine tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 350 (koostoimes artikliga 361) tähenduses.

Artikli 350 lõige 1. Kohus võib omal algatusel korrigeerida kohtuotsuse ebatäpsusi, kirjavigu, arvutusvigu ja muid ilmseid vigu.

Lõige 2. Kohus võib korrigeerimise otsustada kinnisel istungil ning sellisel juhul lisatakse originaalkohtuotsusele märkus, et seda on korrigeeritud. Pooltele esitatavad väljavõtted võivad samuti sisaldada seda märkust, kui pooled seda soovivad. Järgnevad ärakirjad ja väljavõtted tuleks sõnastada nii, et need sisaldaksid korrigeerimisotsuses tehtud parandusi.

Lõige 3. Kui kohtuasi läheb teise astme kohtusse, võib see kohus omal algatusel korrigeerida esimese astme kohtu otsust.

Artikkel 361. Kui tsiviilkohtumenetluse seadustikus ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kohtuotsuseid käsitlevaid sätteid mutatis mutandis.“

Artikli 13 lõige 2. Kui erisätetega ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse menetlust käsitlevaid sätteid mutatis mutandis muude käesoleva seadustikuga reguleeritavate menetluste suhtes.

Euroopa täitekorralduse tõendid antakse välja kohtuotsuse vormis kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 7951 sätestatud menetlusega.

– Tagasivõtmismenetlus: tagasivõtmine tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 7954 kohaselt.

„Artikli 7954 lõige 1. Kui ilmneb, et on põhjust võtta Euroopa täitekorralduse tõend tagasi eraldi sätete alusel, võtab tõendi välja andnud kohus selle võlgniku taotluse alusel tagasi.

Lõige 2. Taotlus tuleb esitada ühe kuu jooksul alates võlgnikule tõendi väljastamise otsuse kättetoimetamisest.

Lõige 3. Kui taotlus ei ole koostatud eraldi sätetes osutatud vormil, peab see vastama menetlusdokumendi koostamisele esitatud nõuetele ning selles tuleb esitada taotluse esitamise põhjused.

Lõige 4. Enne otsuse tagasivõtmist kuulab kohus ära võlausaldaja.

Lõige 5. Euroopa täitekorralduse tõendi tagasivõtmisotsuse võib edasi kaeva.“

Euroopa täitekorralduse tagasivõtmise taotluse esitamisel tuleb maksta tasu 50 Poola zlotti.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: saksa keelinglise keelprantsuse keelon juba tõlgitud.

Läbivaatamismenetlus: edasikaebamise tähtaja ennistamine tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklite 168–172 kohaselt.

Artikli 168 lõige 1. Kui pool ei ole teinud toimingut õigeaegselt temast mitteolenevatel asjaoludel, võib kohus tema avalduse alusel tähtaja ennistada. Selle võib otsustada kinnisel istungil.

Lõige 2. Tähtaega ei ole lubatud ennistada, kui tähtaja möödalaskmisest ei tulene poolele kahjulikke menetluslikke tagajärgi.

Artikli 169 lõige 1. Avaldus esitatakse kohtule, kus tulnuks teha menetlustoiming, nädala jooksul pärast tähtajast kinnipidamist takistanud põhjuse äralangemist.

Artikli 169 lõige 2. Avalduses tuleb märkida tähtaja ennistamise aluseks olevad asjaolud ning nende põhistus.

Artikli 169 lõige 3. Üheaegselt tähtaja ennistamise avalduse esitamisega peab pool tegema ka menetlustoimingu.

Artikli 169 lõige 4. Kui tähtaja möödalaskmisest on kulunud üle aasta, võib tähtaega ennistada ainult erandlikel asjaoludel.

Artikli 169 lõige 5. Tähtaja ennistamise avalduse võib lahendada kinnisel istungil.

Artikkel 172. Avalduse esitamine tähtaja ennistamiseks ei peata menetlust ega lahendi täitmist. Arvestades ilmnenud asjaolusid, võib kohus menetluse või lahendi täitmise siiski peatada. Selle võib otsustada kinnisel istungil. Kui avaldus rahuldatakse, võib kohus selle viivitamata läbi vaadata.“

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Aktsepteeritavad keeled määruse artikli 20 lõike 2 punkti c alusel: poola keel.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Määruse artiklis 25 osutatud asutus: kohalik kohtud (sądy rejonowe); pädev kohus on see kohalik kohus, kelle tööpiirkonnas ametlik juriidiline dokument koostati.

Viimati uuendatud: 21/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.