Euroopa täitmiskorraldus

Portugal

Sisu koostaja:
Portugal

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Portugal

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimise või tagasivõtmise avalduse teeb täitekorralduse tõendi välja andnud asutus, kes kasutab selleks määruse VI lisas esitatud tüüpvormi.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Artikli 19 lõike 1 punkti a kohane läbivaatamismenetlus on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 696 punktis e.

Artikli 19 lõike 1 punkti b kohane läbivaatamismenetlus on sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklis 140.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Aktsepteeritav keel on portugali keel.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Ametlikke juriidilisi dokumente on pädevad kinnitama notarid.

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.