Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Euroopa täitmiskorraldus

Šotimaa

Sisu koostaja:
Šotimaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Ühendkuningriik

Šotimaa

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Määruse kohaldamisel kasutatakse Šotimaa esimese astme kohtu (Sheriff Court) ja kõrge tsiviilkohtu (Court of Session) kehtivaid norme koos vajalike kohandustega.

Normidega nähakse ette, et Euroopa täitekorralduse tõendi korrigeerimise või tagasivõtmise avaldus esitatakse määruse VI lisas esitatud vormil. Vorm tuleb esitada esimese astme kohtu kantseleile. Kõrgele tsiviilkohtule esitatud avaldust menetletakse kui petitsiooni ja see tuleks esitada kõrge tsiviilkohtu kantseleile.

Vormide ja normidega saate tutvuda ka Šotimaa kohtuameti (Scottish Courts and Tribunals Service) veebisaidil:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Artikli 19 lõikega 1 nõutakse, et võlgnikul peab olema õigus esitada taotlus kohtuotsuse läbivaatamiseks olukordades, kus menetluse algatamise dokument ei jõudnud temani või kui tal takistati nõude vaidlustamist muul põhjusel kui omal süül.

Määruse kohaldamisel kasutatakse Šotimaa esimese astme kohtu ja kõrge tsiviilkohtu kehtivaid norme koos vajalike kohandustega.

Allpool esitatakse kokkuvõte mõlema kohtu normidest. Normide täisteksti ja asjaomased vormid leiate järgmisel aadressil: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Esimese astme kohtu normid
  • Lihtmenetlus

Alates 28. novembrist 2016 peaks igaüks, kes esitab hagi, mille hind on kuni 5000 Inglise naela ja milles taotletakse rahasumma tasumist, vallasvara väljaandmist või tagastamist või kellegi kohustamist midagi tegema, kasutama lihtmenetlust.

Kohtuotsuse läbivaatamine:

Kohtuotsuse läbivaatamiseks on kaks võimalust: otsuse tühistamine ja apellatsioon.

Artikli 13 lõike 6 kohaselt võib pool esitada kohtule taotluse otsuse tühistamiseks (recall), kasutades enne 30. juulit 2018 tehtud otsuse korral vormi 13B(1) või alates 30. juulist 2018 tehtud otsuste korral vormi 13B(2) ja selgitama põhjusi, miks otsus tuleks tühistada. Samuti peaks pool täitma vastusevormi (vorm 4A) ja saatma selle koos asjakohase vormiga 13B kohtule.

Artikli 16 lõike 2 kohaselt võib pool esitada apellatsioonkaebuse teise astme kohtule. Apellatsioonkaebus (vormil 16A) tuleb esitada nelja nädala jooksul pärast otsusevormi saatmist ja selles tuleb täpsustada õiguslikke asjaolusid, mida teise astme kohus peaks kaaluma.

Normide terviktekst on esimese astme kohtuid käsitlevas jaotises:

Scot Courts

lihtmenetlust reguleeriva kõrge tsiviilkohtu määruse all.  Vormid ja tüüpmäärused on selle all olevas jaotises.

Väiksemad nõuded

2002. aasta väiksemate nõuete normidega (Small Claims Rules) reguleeritakse nende juhtumite menetlemist, kus nõude väärtus on alla 3000 naelsterlingi (kaasa arvatud). (Alates 28. novembrist 2016 peaks igaüks, kes esitab hagi, mille hind on kuni 5000 Inglise naela ja milles taotletakse rahasumma tasumist, vallasvara väljaandmist või tagastamist või kellegi kohustamist midagi tegema, kasutama lihtmenetlust – vt eespool).

Kohtuotsuse läbivaatamine:

Kohtuotsuse läbivaatamiseks on kolm võimalust: määruse tühistamine, apellatsioon ja taotlus sama nõude muutmiseks.

Artikli 21 lõike 10 alusel võib pool esitada taotluse määruse muutmiseks, otsusest vabastamiseks või selle tühistamiseks või määruse täitmise peatamiseks, esitades sellekohase avalduse koos lühikese põhjendusega.

Artikli 22 lõike 1 alusel võib pool esitada taotluse antud määruse tagasivõtmiseks, esitades koos avaldusega vormi 20, selgitades, miks ei olnud võimalik ilmuda, ja esitades kavandatava kaitse.

Artikli 23 lõike 1 alusel võib pool kaevata edasi kõrgemale kohtunikule (sheriff principal), esitades apellatsioonavalduse vormil 21 hiljemalt 14 päeva möödumisel lõpliku määruse kuupäevast, täpsustades, millisele seadusesättele apellatsioonis tuginetakse.

Artikli 23 lõike 4 alusel esitatav apellatsioonitaotlus otsuse vastu, milles käsitletakse taotlust maksmise edasilükkimiseks ja sellega seotud määrusi, tehakse vormil 22 ja sellel tuleb täpsustada seadusesäte, millele tuginetakse. Kui menetlusluba antakse, tuleb apellatsioon esitada vormil 23 ja apellatsioonkaebuse esitaja peab selle teatavaks tegema kõikidele pooltele 14 päeva jooksul pärast menetlusloa andmist.

Normide terviktekst on Šotimaa kohtuameti veebisaidi esimese astme kohtuid käsitlevas jaotises: normid väiksemate nõuete kohta ja vormid jaotises väiksemate nõuete vormid.

Lihtsustatud menetlus

2002. aasta lihtsustatud menetluse normidega (Summary Cause Rules) reguleeritakse nende kohtuasjade menetlemist, kus nõude väärtus on üle 3000 naelsterlingi ja kuni 5000 naelsterlingit (kaasa arvatud). (Alates 28. novembrist 2016 peaks igaüks, kes esitab hagi, mille hind on kuni 5000 Inglise naela ja milles taotletakse rahasumma tasumist, vallasvara väljaandmist või tagastamist või kellegi kohustamist midagi tegema, kasutama lihtmenetlust – vt eespool).

Kohtuotsuse läbivaatamine:

Kohtuotsuse läbivaatamiseks on kolm võimalust: määruse tühistamine, apellatsioon ja taotlus sama nõude muutmiseks. Lisaks sellele on olemas erisätted sellise läbivaatamise jaoks, mis on seotud võlgade tagasimaksmise tähtajaga.

Artikli 24 lõike 1 alusel võib pool esitada taotluse antud määruse tagasivõtmiseks, esitades avalduse vormil 30, selgitades, miks ei olnud võimalik ilmuda, ja esitades kavandatava kaitse.

Artikli 25 lõike 1 alusel võib pool kaevata edasi kõrgemale kohtunikule (sheriff principal), esitades apellatsioonavalduse vormil 31 hiljemalt 14 päeva möödumisel lõpliku määruse kuupäevast, täpsustades, millisele seadusesättele apellatsioonis tuginetakse.

Eeskirja 25.4 alusel tehakse apellatsioonitaotlus sellise otsuse vastu, milles käsitletakse taotlust maksmise edasilükkimiseks ja sellega seotud määrusi, vormil nr 32 ja sellel tuleb täpsustada seadusesäte, millele tuginetakse. Kui menetlusluba antakse, tuleb apellatsioon esitada vormil 33 ja apellatsioonkaebuse esitaja peab selle teatavaks tegema kõikidele pooltele 14 päeva jooksul pärast menetlusloa andmist.

Normide terviktekst on Šotimaa kohtuameti veebisaidi esimese astme kohtuid käsitlevas jaotises: normid lihtsustatud menetluse kohta ja vormid jaotises lihtsustatud menetluse vormid.

Tavamenetlus

1993. aasta tavamenetluse normidega (Ordinary Cause Rules) reguleeritakse nende kohtuasjade menetlemist, kus nõude väärtus on üle 5000 naelsterlingi.

Kohtuotsuse läbivaatamine:

On kaks apellatsioonivõimalust: apellatsioon kõrgemale kohtunikule või kõrgele tsiviilkohtule ning olukorra ennistamismenetlus (Reponing procedure).

Artikli 8 lõike 1 alusel võib kostja esitada taotluse tagaseljamääruse tühistamiseks, esitades ennistuskirja (reponing note), täpsustades oma kavandatava kaitse ja selgitades ilmumata jätmist. Sellise taotluse jaoks ei ole erivormi ette nähtud, kuid see on tavaliselt esialgse nõude (Initial Writ) stiilis (vorm G1). Kui otsus tühistatakse, jätkub menetlus nii, nagu kostja oleks esitanud kaitse kavatsuse teatise.

Artikli 31 lõikega 3 nähakse ette, et apellatsioonkaebus kõrgele tsiviilkohtule esitatakse kirjaliku apellatsiooniavaldusena, kirjutades kohtuotsuse esimestele lehtedele või eraldi lehele, ning see esitatakse kohtukantseleisse. Artikli 31 lõikega 4 nähakse ette, et apellatsioonkaebus kõrgemale kohtunikule esitatakse apellatsiooniavaldusena vormil A1. Artikli 31 lõikes 1 ja artikli 31 lõikes 2 määratakse kindlaks kohaldatavad tähtajad.

Normide terviktekst on Šotimaa kohtuameti veebisaidi esimese astme kohtuid käsitlevas jaotises: tavamenetluse normid.

  • 1994. aasta sessioonikohtu menetluseeskirjad (Rules of the Court of Session 1994)

Kohtuotsuse läbivaatamine:

Eeskirja 19.2 alusel võib kostja esitada taotluse määruse tühistamiseks ning peab samal ajal esitama kaitse seisukohad kohtuprotsessis. Asja menetletakse nii, nagu oleks kaitse esitatud õigeaegselt.

Normide terviktekst on Šotimaa kohtuameti veebisaidi kõrget tsiviilkohut käsitlevas jaotises: kõrge tsiviilkohtu normid.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Šotimaale saadetud tõendeid aktsepteeritakse inglise keeles.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Kui ametlikud juriidilised dokumendid registreeritakse säilitamiseks ja täitmiseks kohtute ametlikes registrites (Books of Council and Session), annab tõendi välja registripidaja.

Registripidaja kontaktandmed on:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Telefon: 0845 607 0161

E-post: customer.services@ros.gov.uk

Kui dokument registreeritakse säilitamiseks ja täitmiseks esimese astme kohtu ametlikus registris (sheriff court books), annavad tõendi välja seal töötavad ametnikud. Esimese astme kohtu Euroopa täitekorralduse eeskirjade artikli 5 kohaselt tuleb määruse artikli 25 lõike 1 kohaldamisel kinnitamise avaldusele lisada kirjalik tunnistus. Üksikasjaliku teabe esimese astme kohtute kohta leiate Šotimaa kohtuameti veebisaidi jaotisest kohtute asukohad.

Viimati uuendatud: 27/07/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.