Euroopa täitmiskorraldus

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Seaduse nr 160/2015 (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Civilný sporový poriadok)) paragrahvi 21 kohaselt on täitekorralduse muutmise või tagasivõtmise pädevus kohtuotsuste ja kokkulepete puhul sellel kohtul, kes otsuse tegi, või kohtul, kus kokkulepe heaks kiideti või sõlmiti.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Määruse artikli 19 lõike 1 punkti a kohaselt on Slovakkia kohtud pädevad vaatama otsuseid läbi vastavalt tsiviilvaidluste menetluse seadustiku paragrahvidele 355–457. Kooskõlas määruse artikli 19 lõike 1 punktiga b vaatavad kohtud otsuseid läbi vastavalt tsiviilvaidluste menetluse seadustiku paragrahvile 122 (tähtaja möödumise erand).

Paragrahvides 355–457 käsitletakse üksikuid edasikaebamise menetlusi (apellatsioonkaebus, menetluse taasalustamine ja erakorraline edasikaebus). Konkreetsed sätted käsitlevad edasikaebuse vastuvõetavuse tingimusi, edasikaebuses esitatavaid andmeid, kohtu toiminguid ja kohtu otsustusmenetlust edasikaebuse korral.

Tsiviilvaidluste menetluse seadustiku leiate järgmisel aadressil: Slov-lex.sk.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Määruse artikli 20 lõike 2 punkti c kohaselt aktsepteeritakse slovaki keelt (Slovaki Vabariigis).

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Vastavalt ametlikke dokumente käsitlevatele eriõigusnormidele on täitekorralduse väljaandmise, muutmise või tagasivõtmise pädevus tsiviilvaidluste menetluse seadustiku paragrahvi 21 lõike 2 kohaselt piirkonnakohtul (krajský súd), kes on pädev kohtudokumente legaliseerima vastavalt rahvusvahelist eraõigust ja menetlust käsitleva seaduse nr 97/1963 (muudetud) paragrahvile 62.

Piirkonnakohus on pädev kohtudokumente legaliseerima või apostilliga kinnitama, kui dokumendi on andnud välja ringkonnakohus või ringkonnakohtu tööpiirkonnas tegutsev notar või kohtutäitur, kui dokumendi või sellel oleva allkirja ehtsust on kontrollitud ning kui dokumendi on tõlkinud vandetõlk või aruande on koostanud ekspert.

Seaduse nr 97/1963 leiate järgmisel aadressil: Slov-lex.sk.

Viimati uuendatud: 09/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.