Euroopa täitmiskorraldus

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Sloveenia

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Artikli 10 lõikes 2 osutatud korrigeerimismenetlus

  • Sloveenias tuleb korrigeerimise avaldus adresseerida asutusele, kes Euroopa täitekorralduse tõendi väljastas (nõuete täitmisele pööramise ja tagamise seaduse artikli 42c esimene lõik).

Artikli 10 lõikes 2 osutatud tagasivõtmismenetlus

  • Tühistamismenetlused nõuete täitmisele pööramise ja tagamise seaduse artikli 42c teise lõigu kohaselt (Euroopa täitekorralduse tõendit on pädev tühistama selle väljastanud kohus või ametiasutus) ja sama seaduse artikli 40c kolmanda lõigu kohaselt (täitmisele pööramist käsitleva otsuse tegemise järel väljastatud ametlikul dokumendil põhineva lõpliku tõendi tühistamise menetluses on territoriaalne pädevus sellel kohtul, kellel on territoriaalne pädevus otsustada vastvõetava täitmise korra üle).

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Menetluse ennistamine tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklite 394–405 kohaselt.

Tähtaja ennistamine tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklite 166–120 kohaselt.

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Sloveenias on ametlikud keeled sloveeni keel ja kaks vähemuskeelt, mida kasutatakse kohtus ametlikult neis piirkondades, kus need rahvusvähemused elavad (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artiklid 6 ja 104 koostoimes nõuete täitmisele pööramise ja tagamise seaduse artikliga 15). Kõnealused rahvusvähemuste keeled on itaalia ja ungari keel.

Segarahvusega piirkonnad on määratletud seaduses kohalike omavalitsuste ja nende piiride kehtestamise kohta (edaspidi „ZUODNO“) (Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne Uradni list RS nr 108/06 – ametlik konsolideeritud versioon– , ja nr 9/11). ZUODNO artiklis on 5 sätestatud: „Segarahvusega piirkonnad käesoleva seaduse tähenduses on need piirkonnad, mida määratletakse segarahvusega piirkonnana nende omavalitsuste kehtivas põhikirjas: Lendava, Hodoš Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.“

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Notarid.

Notarite nimestiku leiate, kui klõpsate järgmisel lingil: http://www.notar-z.si/poisci-notarja.

Viimati uuendatud: 26/10/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.