Euroopa täitmiskorraldus

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Hispaania

Kohtuotsuste tunnustamine ja täitmisele pööramine tsiviil- ja kaubandusasjades – Euroopa täitekorraldus


*kohustuslikud andmed

1. Korrigeerimis- või tagasivõtmismenetlused (artikli 10 lõige 2)

Määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 10 lõike 1 punktis a ette nähtud menetlus Euroopa täitekorralduse tõendi vigade parandamiseks on sätestatud 1. juuli 1985. aasta kohtute seaduse 6/1985 (Ley Orgánica del Poder Judicial) artikli 267 esimeses kolmes lõigus.

Määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 10 lõike 1 punktis b ette nähtud menetlus Euroopa täitekorralduse tõendi tagasivõtmiseks toimub vastavalt kaebuse esitamise menetlusele (recurso de reposición), mis on sätestatud 7. jaanuari 2000. aasta tsiviilmenetluse seaduses 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Ametlike dokumentide kinnitamisel Euroopa täitekorralduse tõendina on toimiku eest vastutava notari kohustuseks kontrollida, ega kõnealune dokument ei sisalda olulisi vigu ja kas kõik tõendi väljaandmise nõuded on täidetud, ning saata vastavalt määruse (EÜ) nr 805/2004 artikli 10 lõikele 1 oluliste vigade korrigeerimistaotlus või tagasivõtmistaotlus.

2. Läbivaatamismenetlused (artikli 19 lõige 1)

Määruse (EÜ) nr 805/2004 artiklile 19 vastav erandjuhtude kohtulik läbivaatamine on võimalik lõpliku kohtuotsuse tühistamise kaudu lepingulised kohustused täitmata jätnud poole taotlusel (7. jaanuari 2000. aasta tsiviilmenetluse seaduse 1/2000 artikkel 501).

3. Aktsepteeritavad keeled (artikli 20 lõike 2 punkt c)

Kooskõlas artikli 20 lõike 2 punktiga c on aktsepteeritav keel hispaania keel.

4. Ametlikke juriidilisi dokumente kinnitavad asutused (artikkel 25)

Määruse (EÜ) 805/2004 III lisa ja artikli 25 lõikega 1 ette nähtud tõendi väljastab selleks õigustatud notar või tema esindaja või asendaja, kes tema kohuseid täidab.

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.