Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Itävalta

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

– Kun kyseessä on tuomioistuimen tuomio, tuomioistuimessa tehty sovinto tai 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu elatusvelvollisuutta koskeva sopimus: eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamisen kumoamista tai oikaisemista koskeva hakemus sille tuomioistuimelle tai hallintoviranomaiselle, joka on vahvistanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen (täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain (Exekutionsordnung) 419 §:n 1 ja 2 momentti).

– Kun kyseessä on täytäntöönpanokelpoinen notaarin vahvistama asiakirja: oikaisuhakemus sille notaarille, joka on vahvistanut asiakirjan, ja tämän ollessa estynyt Itävallan notaarilain (Notariatsordnung) 119, 146 ja 149 §:n nojalla toimivaltaiselle viranhaltijalle. Notaarin antaman vahvistuksen kumoamisessa toimivalta on sillä tuomioistuimella, jolla on prosessilain (Prozessgesetz) nojalla toimivalta ratkaista notaarin vahvistaman asiakirjan täytäntöönpanokelpoisuutta koskeva riita (täytäntöönpanomenettelyä koskevan lain 419 §:n 3 momentti).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

– Kun tiedoksianto on toteutunut asianmukaisesti: hakemus menetetyn määräajan palauttamiseksi kiistettäessä vaatimuksen voimaansaattaminen tai asian käsittelyyn osallistumisen laiminlyönti.

– Kun tiedoksianto on toteutunut puutteellisesti: hakemus tuomion tiedoksiantamiseksi uudelleen (yksivaiheisessa menettelyssä annetut tuomiot, kuten maksamismääräys), tuomiota koskeva muutoksenhaku (Berufung) (yksipuoliset tuomiot) tai tuomiota koskeva muutoksenhaku (Rekurs) (laiminlyönnin vuoksi tehdyt päätökset).

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Saksa.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Tämän sivun alkukielistä versiota saksa on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

– Kun kyseessä on 4 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettu elatusvelvollisuutta koskeva sopimus: hallintoviranomainen, jossa sopimus on tehty;

– Kun kyseessä on täytäntöönpanokelpoinen notaarin vahvistama asiakirja: notaari, joka on vahvistanut asiakirjan, ja tämän ollessa estynyt Itävallan notaarilain (Notariatsordnung) 119, 146 ja 149 §:n nojalla toimivaltainen viranhaltija. Itävallan notaarikamarin internetsivuilla on luettelo kaikista notaareista http://www.notar.at/.

Päivitetty viimeksi: 19/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.