Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Belgia

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua tai peruuttamista asetuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti on haettava todistuksen antaneen lainkäyttöelimen päälliköltä. Jos kyseessä on virallisen asiakirjan vahvistava todistus, hakemus on osoitettava todistuksen antaneelle notaarille. Jos lainkäyttöelimen päällikkö tai notaari päättää oikaista tai peruuttaa todistuksen, todistuksesta tulee tehoton. Kun asiavirhe on korjattu (oikaisumenettely) tai kun lainkäyttöelimen päällikkö tai notaari katsoo, että asetuksen kaikki vaatimukset ovat täyttyneet (peruuttamismenettely), annetaan uusi eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamista koskeva todistus, joka korvaa aiemman todistuksen.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Belgian lainsäädännössä säädetään useista erilaisissa tilanteissa sovellettavista muutoksenhakukeinoista, joilla voidaan hakea päätöksen tutkimista uudelleen:

- Oikeudenkäyntilain (Code Judiciaire) 1051 §:n nojalla tuomioon voidaan hakea muutosta kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on julkistettu oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti (notification). Tämä koskee tuomioita, jotka on annettu kontradiktorisessa menettelyssä, ja vastaajan poissa ollessa annettuja tuomioita.

Oikeudenkäyntilain 1048 §:n nojalla vastaajan poissa ollessa annettua tuomiota voidaan vastustaa kuukauden kuluessa sen tiedoksiantamisesta (signification) tai tietyissä tapauksissa siitä kun se on julkistettu (notification) oikeudenkäyntilain 792 §:n 2 ja 3 momentin mukaisesti.

Kun kyseessä on lainvoiman saanut tuomio, jonka on antanut siviilituomioistuin tai rikostuomioistuin siviiliasiassa, voidaan tietyissä oikeudenkäyntilain 1133 §:ssä säädetyissä tilanteissa hakea tuomionpurkua ylimääräisellä muutoksenhaulla (requête civile) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hakemuksen perusteena oleva seikka on tullut ilmi.

Muutoksenhakua, tuomion vastustamista tai tuomionpurkua koskevia määräaikoja sovelletaan

- ellei pakottavissa ylikansallisissa ja kansainvälisissä säännöksissä vahvistetuista määräajoista muuta johdu;

- rajoittamatta oikeudenkäyntilain 50 §:ssä säädettyä mahdollisuutta pidentää määräaikaa tietyissä laissa säädetyissä tilanteissa;

rajoittamatta mahdollisuutta soveltaa Belgian kassaatiotuomioistuimen useaan otteeseen vahvistamaa yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan tietyn toimen toteuttamista varten asetettua määräaikaa voidaan jatkaa osapuolen hyväksi vain jos määräajan noudattaminen ei ollut mahdollista ylivoimaisen esteen vuoksi.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Tuomiosta ja eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavasta todistuksesta otettuihin jäljennöksiin on asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla liitettävä mukaan todistuksesta tehty käännös. Käännös on laadittava täytäntöönpanopaikkakunnan virallisella kielellä eli hollanniksi, ranskaksi tai saksaksi.

Luettelo kulloinkin hyväksytyistä kielistä on oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa annetun asetuksen (EY) N:o 1348/2000 mukaisessa käsikirjassa, joka sisältää tiedot vastaanottavista viranomaisista (Euroopan siviilioikeudellinen atlas).

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Belgiassa asetuksen 25 artiklan mukaisesti nimetty viranomainen on sen virallisen asiakirjan laatinut notaari, jonka osalta eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavaa todistusta on haettu.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.