Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Hakemus tuomioistuimen antaman todistuksen oikaisemiseksi tai peruuttamiseksi toimitetaan

– todistuksen myöntäneelle tuomioistuimelle.

Hakemus notaarin, hallintoviranomaisen taikka julkista valtaa käyttävän luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön laatiman virallisen asiakirjan oikaisemiseksi tai kumoamiseksi toimitetaan

– asiakirjan laatineelle viranomaiselle tai henkilölle, jonka velvollisuutena on toimittaa hakemus koti- tai asuinpaikan sijainnin perusteella määräytyvälle toimivaltaiselle kunnalliselle tuomioistuimelle, joka antaa asiassa päätöksen.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti päätösten uudelleentutkimismenettelyjä säännellään Kroatiassa siviiliprosessilailla (Zakon o parničnom postupku; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nrot 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11 ja 148/11 – konsolidoitu teksti, nrot 25/13 ja 89/14 – Kroatian perustuslakituomioistuimen päätös, nrot 70/19, 80/22 ja 114/22).

Kyseisiä menettelyjä ovat

– hakemus oikeustilan palauttamiseksi (siviiliprosessilain 117–122.a §). Hakemus on tehtävä 8 päivän kuluessa päivästä, jona asianosainen on saanut tietoonsa laiminlyönnin syyn, tai jos asianosainen saa tiedon laiminlyönnistä myöhemmin, määräaika lasketaan alkavaksi päivästä, jona asianosainen saa tietoonsa syyn, jonka vuoksi määräaika on ehtinyt umpeutua. Hakemusta oikeustilan palauttamiseksi ei voi tehdä enää sen jälkeen, kun laiminlyönnistä on kulunut 2 kuukautta (menettely kunnallisessa tuomioistuimessa (općinski sud)) tai 30 päivää (menettely kauppatuomioistuimessa (trgovački sud)).

– hakemus asian uudelleen käsittelemiseksi (siviiliprosessilain 421–432 §). Hakemus on tehtävä 30 päivän kuluessa päivästä, jona asianosainen on saanut tietoonsa syyn, jonka johdosta hakemus on tehty, tai päivästä, jona tuomioistuimen päätös on annettu hänelle tiedoksi.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Kroaatin kieli. Kroaatinkielisen käännöksen on oltava sellaisen henkilön oikeaksi todistama, jolla on siihen kelpoisuus jossakin jäsenvaltiossa.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Toimivaltaiset tuomioistuimet, hallintoviranomaiset, notaarit, julkista valtaa käyttävät oikeushenkilöt ja luonnolliset henkilöt, joilla on valtuudet laatia riitauttamattomia vaatimuksia koskevia täytäntöönpanoasiakirjoja tai -perusteita asiassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla.

Päivitetty viimeksi: 14/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.