Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kypros

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Oikaisumenettelyt ovat samat kuin siviiliprosessia koskevissa säännöissä. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavaa todistusta voidaan oikaista, jos siinä on asiavirhe tai jos todistus ei vastaa ratkaisua.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Ratkaisun mahdollinen uudelleentutkiminen voidaan rekisteröidä siviiliprosessia koskevien sääntöjen mukaisesti. Määräyksen 48 mukaisesti pyynnöt on tehtävä kirjallisesti, ja ne on annettava tiedoksi asianosaisille osapuolille viimeistään neljä päivää ennen istuntoa. Pyyntö voidaan toimittaa käyttämällä asetuksen liitteessä VI olevaa lomaketta.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Kreikka ja englanti.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Ei sovelleta. Kyproksen oikeusjärjestelmässä ei ole asetuksen 4 artiklan mukaisia virallisia asiakirjoja.

Päivitetty viimeksi: 04/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.