Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Oikaisumenettelyt ovat samat kuin siviiliprosessia koskevissa säännöissä. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavaa todistusta voidaan oikaista, jos siinä on asiavirhe tai jos todistus ei vastaa ratkaisua.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Ratkaisun mahdollinen uudelleentutkiminen voidaan rekisteröidä siviiliprosessia koskevien sääntöjen mukaisesti. Määräyksen 48 mukaisesti pyynnöt on tehtävä kirjallisesti, ja ne on annettava tiedoksi asianosaisille osapuolille viimeistään neljä päivää ennen istuntoa. Pyyntö voidaan toimittaa käyttämällä asetuksen liitteessä VI olevaa lomaketta.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Kreikka ja englanti.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Ei sovelleta. Kyproksen oikeusjärjestelmässä ei ole asetuksen 4 artiklan mukaisia virallisia asiakirjoja.

Päivitetty viimeksi: 27/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.