Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Englanti ja Wales

Sisällön tuottaja:
Englanti ja Wales

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Englanti ja Wales

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Tämän asetuksen voimaan saattamiseksi sovelletaan vuoden 1997 siviiliprosessilain (Civil Procedure Act 1997) nojalla annettuja Englannin ja Walesin oikeudenkäyntisääntöjä. Näistä oikeudenkäyntisäännöistä käytetään nimitystä Civil Procedure Rules (CPR), ja ne annetaan säädöksellä.

Civil Procedure Rules, 74.27 osa ja siihen liittyvät käytännön ohjeet Practice Direction 74B sisältävät eurooppalaiseen täytäntöönpanoperusteeseen Englannissa ja Walesissa sovellettavia sääntöjä, mukaan lukien oikaisua ja peruuttamista koskevat menettelyt.

Asetuksen 10 artikla koskee oikeutta hakea tuomioistuimelta todistuksen oikaisemista (jos todistus ja tuomio ovat keskenään ristiriidassa) tai peruuttamista (jos todistus ei täytä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia). Näihin tilanteisiin sovellettavasta menettelystä säädetään säännöissä CPR, 23 osa. Niissä on hakemusten tekemistä tuomioistuimelle koskevia sääntöjä. Asetuksen 10 artiklan mukainen hakemus tehdään eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen antaneelle tuomioistuimelle noudattaen 23 osassa säädettyä menettelyä.

Hakemus tehdään ilmoituslomakkeella (*) N244. Hakemuksessa on ilmoitettava haettava määräys (oikaisua tai peruuttamista koskeva määräys) ja syy, miksi määräystä haetaan (esimerkiksi todistuksessa olevan ristiriitaisuuden vuoksi).

(*) Yhdistynyt kuningaskunta vahvistaa, että asetuksessa olevia vakiolomakkeita tullaan käyttämään. Asetuksen liitteet I–V ovat lomakkeita, joilla tuomioistuin antaa todistukset. Velkojat käyttävät vaadittavien hakemusten tekemiseen asianmukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten lomakkeita, ja todistus annetaan asetuksessa säädetyllä lomakkeella. Asetuksen 10 artiklan 3 kohdan mukainen hakemus on määrä voida tehdä Yhdistyneen kuningaskunnan vakiohakemuslomakkeella tai asetuksen liitteessä VI olevalla lomakkeella.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Tämän asetuksen voimaan saattamiseksi sovelletaan vuoden 1997 siviiliprosessilain (Civil Procedure Act 1997) nojalla annettuja Englannin ja Walesin oikeudenkäyntisääntöjä. Näistä oikeudenkäyntisäännöistä käytetään nimitystä Civil Procedure Rules (CPR), ja ne annetaan säädöksellä.

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että velallisella on oltava oikeus pyytää tuomion tutkimista uudelleen, jos hän ei saanut haastetta tai jos hän ei voinut vastustaa vaatimusta hänestä riippumattomasta syystä.

CPR:n 13 osan mukaan velallinen voi pyytää tuomion uudelleen tutkimista 19 artiklassa kuvatuissa olosuhteissa. Siinä säädetään menettelystä, jonka mukaisesti voidaan tehdä yksipuolisen tuomion takaisinsaantia tai muuttamista koskeva hakemus. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa, jos velallinen ei ole toimittanut saantitodistusta ja/tai vastinetta. CPR:n 13 osan mukaan velallinen voi pyytää tuomion uudelleen tutkimista 19 artiklassa kuvatuissa olosuhteissa. Siinä säädetään menettelystä, jonka mukaisesti voidaan tehdä yksipuolisen tuomion takaisinsaantia tai muuttamista koskeva hakemus.

Yksipuolisen tuomion takaisinsaantia tai muuttamista varten ei ole erityisiä hakemuslomakkeita. Yleensä hakija käyttää hakemuksen tekemiseen ilmoituslomaketta N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Hakijan olisi mainittava, mitä määräystä hän hakee ja miksi tuomio olisi saatava takaisin tai sitä olisi muutettava. Syynä voi esimerkiksi olla se, että haastetta ei ole annettu hänelle tiedoksi niin hyvissä ajoin, että hän olisi voinut valmistautua vastaamaan asiassa. Hakemuksen käsittely edellyttää tuomion uudelleen tutkimista.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Englantiin ja Walesiin toimitetut todistukset hyväksytään englanninkielisinä.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Vaikka muiden jäsenvaltioiden virallisia asiakirjoja voidaan panna täytäntöön Englannissa ja Walesissa, niitä ei laadita Englannissa ja Walesissa. Sen vuoksi ei ole tarpeen nimetä viranomaista asiakirjojen vahvistamista varten.

Päivitetty viimeksi: 22/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.