Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Gibraltar

Sisällön tuottaja:
Gibraltar

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Gibraltar Supreme Court Rules -säännön 6 nojalla Englannin ja Walesin siviiliprosessisääntöjä sovelletaan Gibraltarissa.

Asetuksen 10 artikla koskee oikeutta hakea tuomioistuimelta todistuksen oikaisemista (jos tuomio ja todistus ovat keskenään ristiriidassa) tai peruuttamista (jos todistus ei täytä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia). Näissä tilanteissa sovellettava menettely on CPR:n 23 osa, joka sisältää säännöt hakemusten tekemisestä tuomioistuimelle. Asetuksen 10 artiklan mukainen hakemus kaavaillaan tehtäväksi eurooppalaisen täytäntöpanoperusteen vahvistaneelle tuomioistuimelle 23 osassa säädetyssä järjestyksessä. Eurooppalaiset täytäntöönpanoperusteet antaa Gibraltarilla Supreme Court.

CPR:n 23 osa on täydellisenä luettavissa verkkosivustolla: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Hakemus tehdään hakemusilmoituksena lomakkeella#_ftn1(*) N244 (ks. http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Hakemusilmoituksessa on mainittava, mitä määräystä haetaan (eli oikaisu- tai peruuttamismääräys) ja miksi määräystä haetaan (esimerkiksi todistuksessa olevan ristiriidan vuoksi).

CPR:n muutoksella, jossa otetaan huomioon eurooppalainen täytäntöönpanoperuste, hakija ohjataan soveltamaan 23 osaa, ja se sisältää tarkat tiedot hakemuksen tekemiseksi.#_ftnref1(*)Yhdistynyt kuningaskunta vahvistaa, että asetuksen vakiolomakkeita tullaan käyttämään. Asetuksen liitteet I–V ovat lomakkeet, joilla tuomioistuimet antavat todistukset. Velkojat käyttävät Yhdistyneen kuningaskunnan asianmukaisia tuomioistuinlomakkeita vaadittujen hakemusten tekemisessä, ja todistus annetaan asetuksen mukaisella lomakkeella. Asetuksen 10 artiklan 3 kohdan mukainen hakemus kaavaillaan tehtäväksi käyttämällä Yhdistyneen kuningaskunnan vakiohakemuslomaketta tai asetuksen liitteen VI mukaista lomaketta.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Gibraltar Supreme Court Rules -säännön 6 nojalla Englannin ja Walesin siviiliprosessisääntöjä sovelletaan Gibraltarissa.

Siviiliprosessisäädökseen (Civil Procedure Act 1997) perustuvia Englannin ja Walesin oikeudenkäyntisääntöjä käytetään tämän asetuksen voimaan saattamiseen. Nämä oikeudenkäyntisäännöt tunnetaan nimellä Civil Procedure Rules (CPR), ja ne annetaan säädöksellä.

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että velallisella on oltava oikeus pyytää tuomion tutkimista uudelleen siinä tapauksessa, että hän ei saanut käsittelyn vireille panevaa asiakirjaa tai hän ei voinut vastustaa vaatimusta hänestä riippumattomasta syystä.

CPR:n 13 osan perusteella velallinen voi pyytää tuomion uudelleen tutkimista 19 artiklassa kuvatuissa olosuhteissa. Siinä säädetään menettelystä, jonka mukaisesti voidaan hakea yksipuolisen tuomion mitätöintiä tai muuttamista. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa, kun velallinen ei ole vahvistanut ottaneensa haastetta vastaan ja/tai on jättänyt vastaamatta haasteeseen.

CPR:n 13 osa on täydellisenä luettavissa verkkosivustolla: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Yksipuolisen tuomion mitätöintiä tai muuttamista varten ei ole erityisiä lomakkeita. Yleensä hakija käyttää hakemuksensa tekemiseen ilmoituslomaketta N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Hakijan olisi mainittava, mitä määräystä hän tavoittelee ja miksi tuomio olisi mitätöitävä tai muutettava, esimerkiksi koska hän ei saanut haastetta tiedoksi riittävän ajoissa voidakseen valmistella vastineensa. Hakemuksen käsittelystä seuraa tuomion uudelleen tutkiminen.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Gibraltariin toimitetut todistukset hyväksytään englanninkielisinä.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Vaikka muissa jäsenvaltioissa annettuja virallisia asiakirjoja voidaan panna täytäntöön Gibraltarissa, niitä ei laadita Gibraltarissa. Näin ollen ei ole tarpeen nimetä viranomaista asiakirjojen vahvistamista varten.

Päivitetty viimeksi: 28/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.