Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kreikka

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisemiseksi tai peruuttamiseksi (menettelyä sovelletaan tuomioihin asetuksen (EY) No 805/2004 10 artiklan nojalla, tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin 24 artiklan 3 kohdan nojalla ja virallisiin asiakirjoihin 25 artiklan 3 kohdan nojalla) tai toimivaltakysymyksiin sovelletaan siviiliprosessilain (κώδικα πολιτικής δικονομίας) 933 §:n säännöksiä, joissa käsitellään täytäntöönpanoperusteen pätevyyden riitauttamista. Oikaisusta tai peruuttamisesta tehtyyn päätökseen ei voida hakea muutosta, sillä asetuksen 10 artiklan 4 kohtaa sovelletaan vastaavalla tavalla. Asetuksen 24 artiklan 3 kohdan ja 25 artiklan 3 kohdan nojalla kyseistä kohtaa sovelletaan myös tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin ja virallisiin asiakirjoihin.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Jos velallinen ei saavu oikeuden istuntoon, koska haastehakemus on esitetty myöhässä tai velallisella on ollut ylivoimainen este eli kyseessä ovat velallisesta riippumattomat poikkeukselliset olosuhteet, eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu tuomio tutkitaan uudelleen sitä menettelyä noudattaen, jota tuomion antanut tuomioistuin alun perin sovelsi. Toisin sanoen sovelletaan yksipuolisen tuomion vastustamiseen tarkoitettua siviiliprosessilain menettelyä (495 ja 501 § ja niiden jälkeiset pykälät).

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 25 artiklan 1 kohdan mukainen hakemus jossakin jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisen virallisen asiakirjan vahvistamisesta eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi on laadittava kreikaksi tai englanniksi.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Notaarin laatiman asiakirjan vahvistamisesta eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi (virallinen asiakirja, jota tarkoitetaan asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa luettuna yhdessä Kreikan siviiliprosessilain 904 §:n 2 momentin d ja g kohdan kanssa) vastaa kyseinen notaari eli henkilö, joka Kreikan lainsäädännön nojalla vastaa täytäntöönpanoperusteen vahvistamisesta. Jos kyseessä on määräys, jonka laki määrittää täytäntöönpanoperusteeksi mutta joka ei ole tuomarin antama, sen vahvistamisesta vastaa määräyksen antanut henkilö, samaan tapaan kuin notaari vastaa laatimiensa asiakirjojen vahvistamisesta.

Päivitetty viimeksi: 19/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.