Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Unkari

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavassa todistuksessa oleva virhe voidaan Unkarissa oikaista tai todistus voidaan peruuttaa noudattaen oikeudellisesta täytäntöönpanosta vuonna 1994 annetussa laissa LIII (Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény) olevan II luvun säännöksiä.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen perusteena olevan tuomion uudelleentutkiminen tapahtuu siviiliprosessista vuonna 1952 annetussa laissa III (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény) olevan VII luvun säännösten mukaisesti.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen voi toimittaa englanniksi tai unkariksi.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Unkarissa laaditun virallisen asiakirjan vahvistaa eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi yleensä se piirituomioistuin (járásbíróság), jonka toimialueella virallisen asiakirjan laatinut viranomainen sijaitsee.

Jos on kyse notaarin laatimasta virallisesta asiakirjasta, notaarin antamasta kieltomääräyksestä tai notaarin hyväksymästä sovintoratkaisusta, jolla on samat vaikutukset kuin tuomioistuimessa tehdyllä sovinnolla, virallisen asiakirjan vahvistaa notaari.

Tuomioistuimia, jolla on toimivalta vahvistaa Unkarissa laadittuja virallisia asiakirjoja eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, voi hakea sivun yläosassa olevan hakutoiminnon avulla.

Notaareja, joilla on oikeus vahvistaa virallisia asiakirjoja, voi hakea tämän linkin kautta löytyvän hakutoiminnon avulla.

Päivitetty viimeksi: 24/10/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.