Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisumenettely on Italian lainsäädännön mukainen asiavirheiden oikaisuun tarkoitettu menettely. Menettelystä säädetään siviiliprosessilain (codice di procedura civile) 287 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamismenettely tapahtuu Italian lainsäädännön mukaan jaostokäsittelyssä. Menettelystä säädetään siviiliprosessilain 737 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä. Asianosainen voi panna menettelyn vireille hakemalla muutosta, ja menettelyn päätteeksi annetaan perusteltu kollegiaalinen päätös. Kuuleminen on mahdollista.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut uudelleentutkimismenettelyt ovat Italian lainsäädännössä tarkoitetut tavanomainen muutoksenhaku (siviiliprosessilain 323 § ja sitä seuraavat pykälät) ja ylimääräinen muutoksenhaku (siviiliprosessilain 395 §).

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hyväksytty kieli on italia.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettu virallisten asiakirjojen vahvistajaksi nimetty viranomainen on tuomioistuin (tribunale).

Päivitetty viimeksi: 28/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.