Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Latvia

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Latvian kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja sellaisia sääntöjä koskevien tietojen osalta, joilla pannaan täytäntöön eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisemista tai peruuttamista koskeva asetuksen 10 artiklan 2 kohta, Latvian viranomaiset ilmoittavat, että asetuksen 10 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanotoimenpiteet sisällytetään siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 543 pykälän 1 momenttiin ja 545 pykälän 1 momenttiin.

”543 pykälän 1 momentti. Euroopan unionin täytäntöönpanoasiakirjoissa olevien virheiden oikaiseminen

(1) Tuomion langettanut tai päätöksen tehnyt tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä oikaista eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavassa todistuksessa olevia virheitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 805/2004 10 artiklan nojalla, neuvoston asetuksen N:o 2201/2003 41 artiklan 1 kohdassa tai 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa todistuksessa olevia virheitä neuvoston asetuksen N:o 2201/2003 nojalla taikka Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa olevia virheitä neuvoston asetuksen N:o 606/2013 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Tuomioistuin voi oikaista Euroopan parlamentin ja neuvoston N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetussa todistuksessa olevia virheitä myös omasta aloitteestaan.

(2) Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua haettaessa on käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua lomaketta.

(3) Virheiden oikaisuja käsitellään oikeusistunnossa, josta asianosaisille on ilmoitettava etukäteen. Se, että nämä henkilöt eivät saavu paikalle, ei estä asian käsittelyä.

(4) Tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanoasiakirjoissa olevat virheet oikaistaan tuomioistuimen päätöksellä.

(5) Täytäntöönpanoasiakirjassa olevan virheen oikaisemista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä voi valittaa (blakus sūdzība).

545 pykälän 1 momentti. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen peruuttaminen

(1) Tuomion langettanut tai päätöksen tehnyt tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan nojalla peruuttaa eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua lomaketta käyttäen.

(1.1.) Päätöksen tehnyt tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla peruuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 14 artiklassa tarkoitettua todistusta käyttäen.

(2) Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 606/2013 5 artiklassa tarkoitetun todistuksen peruuttamista koskevat pyynnöt käsitellään oikeusistunnossa, josta asianosaisille on ilmoitettava etukäteen. Se, että nämä henkilöt eivät saavu paikalle, ei estä asian käsittelyä.

(3) Tuomioistuimen päätöksestä voi valittaa (blakus sūdzība).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanon osalta Latvian kansalliseen lainsäädäntöön ei ole sisällytetty lisäsääntöjä, sillä Latviassa kyseiset säännöt sisältyvät siviiliprosessilain säännöksiin.

”51 pykälä. Menettelyä koskevien määräaikojen uusiminen

(1) Oikeusistuin uusii ylitetyt menettelylliset määräajat, jos se katsoo, että ylittämisen syyt ovat perusteltuja.

(2) Ylitetyn määräajan uusiminen tarkoittaa, että tuomioistuimen on myös sallittava viivästyneen prosessitoimen toteuttaminen.

52 pykälä Menettelyä koskevien määräaikojen pidentäminen

Oikeuden tai tuomarin asettamaa määräaikaa voidaan pidentää asianosaisen pyynnöstä.

53 pykälä Säännöt menettelyä koskevien määräaikojen pidentämiseksi tai uusimiseksi

(1) Määräajan pidentämistä tai ylitettyjen määräaikojen uusimista koskeva hakemus on jätettävä sen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jossa viivästyneen toimen olisi pitänyt tapahtua, ja hakemusta on tarkasteltava kirjallisen menettelyn kautta. Asianosaisille ilmoitetaan tästä kirjallisen menettelyn kautta tapahtuvasta tarkastelusta etukäteen ja samanaikaisesti heille lähetetään määräajan pidentämistä tai ylitetyn määräajan uusimista koskeva ilmoitus.

(2) Hakemukseen ylitetyn määräajan uusimiseksi on liitettävä asiakirjat, jotka tarvitaan toteutettaessa prosessitoimea, sekä perusteet määräajan uusimiselle.

(3) Tuomari voi yksin jatkaa aiemmin asettamaansa määräaikaa.

(4) Tuomioistuimen tai tuomarin hylkäämästä määräajan pidennyksestä tai uusimisesta voi valittaa (blakus sūdzība).”

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Latvia ilmoittaa asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti latvian kielen hyväksytyksi kieleksi, jolla eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavat todistukset annetaan ja vastaanotetaan.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Tämän sivun alkukielistä versiota latvia on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglanti.

Latviassa ei ole elimiä, jotka voisivat asetuksen 25 artiklan nojalla laatia virallisia asiakirjoja.

Päivitetty viimeksi: 05/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.