Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Latvia

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Latvian kansallisessa lainsäädännössä vahvistettuja sellaisia sääntöjä koskevien tietojen osalta, joilla pannaan täytäntöön eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisemista tai peruuttamista koskeva asetuksen 10 artiklan 2 kohta, Latvian viranomaiset ilmoittavat, että asetuksen 19 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanotoimenpiteet sisältyvät siviiliprosessilain (Civilprocesa likums) 543.1 ja 545.1 §:ään.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdan täytäntöönpanon osalta Latvian kansalliseen lainsäädäntöön ei ole sisällytetty uusia sääntöjä, sillä Latviassa kyseiset säännöt sisältyvät siviiliprosessilain säännöksiin.

”51 artikla Menettelyllisten määräaikojen uusiminen

1) Tuomioistuin uusii ylitetyt menettelylliset määräajat asianosaisen hakemuksesta, jos se katsoo, että ylittämisen syyt ovat perusteltuja.

2) Ylitetyn määräajan uusiminen tarkoittaa, että tuomioistuimen on myös sallittava viivästyneen prosessitoimen toteuttaminen.

52 artikla. Menettelyllisten määräaikojen pidentäminen

Tuomioistuimen tai tuomarin asettamaa määräaikaa voidaan pidentää asianosaisen hakemuksesta.

53 artikla
Menettely määräaikojen pidentämiseksi tai uusimiseksi

1) Määräajan pidentämistä tai ylitettyjen määräaikojen uusimista koskeva hakemus on jätettävä sen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jossa viivästynyt toimi olisi pitänyt toteuttaa, ja hakemus käsitellään kirjallisella menettelyllä. Asianosaisille ilmoitetaan käsittelystä etukäteen kirjallisesti ja samalla heille lähetetään jäljennös määräajan pidentämistä tai ylitetyn määräajan uusimista koskevasta hakemuksesta.

2) Hakemukseen ylitetyn määräajan uusimiseksi on liitettävä asiakirjat, jotka tarvitaan prosessitoimen toteuttamiseen, sekä perusteet määräajan uusimiselle.

3) Tuomari voi pidentää aiemmin asettamaansa määräaikaa itsenäisesti.

4) Tuomioistuimen tai tuomarin hylkäämästä määräajan pidennyksestä tai uusimisesta voi valittaa (blakus sūdzība).”

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Latvia ilmoittaa asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti latvian kielen hyväksytyksi kieleksi, jolla eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavat todistukset annetaan ja vastaanotetaan.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Notaarilain (Notariāta likums) 107.11§:n 3 momentti:

Julkisen notaarin on kantajan pyynnöstä annettava notaarin laatimille täytäntöönpanoasiakirjoille eurooppalainen täytäntöönpanoperuste riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 ja sen 25 artiklan 1 kohdan perusteella (asetuksen N:o 805/2004 liite III).

Päivitetty viimeksi: 25/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.