Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Liettua

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Liettuan tasavallan oikeusministeriö toimittaa ohessa tiedot riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 (jäljempänä ’asetus’) 30 artiklassa tarkoitetuista oikaisumenettelyistä sekä käytettävistä kielistä ja toimivaltaisista viranomaisista. Samalla annetaan tiedoksi laki, jolla asetus saatetaan osaksi Liettuan tasavallan lainsäädäntöä, (virallinen lehti nro 58, 7.5.2005, jäljempänä ’laki’) sekä Liettuan tasavallan siviiliprosessilaki (virallinen lehti nro 36-1340, 6.4.2002; virallinen lehti nro 42, 24.4.2002, jäljempänä ’siviiliprosessilaki’).

Tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen, voi myös oikaista sen asianomaisen osapuolen pyynnöstä (ks. asetuksen 10 artiklan 1 kohdan a alakohta, lain 5 §:n 1 momentti ja siviiliprosessilain 648 §:n 6 momentti). Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, joka koskee virallista asiakirjaa, voidaan oikaista sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa on sen notaarin toimipaikka, joka on kirjannut virallisen asiakirjan täytäntöönpanoperusteen. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisemisesta ei peritä leimaveroa.

Tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen, voi myös peruuttaa sen erillisellä määräyksellä (ks. asetuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohta ja lain 5 §:n 2 momentti). Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, joka koskee virallista asiakirjaa, voidaan peruuttaa sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa on sen notaarin toimipaikka, joka on kirjannut virallisen asiakirjan täytäntöönpanoperusteen. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamisesta ei peritä leimaveroa.

Lain 5 § kuuluu seuraavasti:

”5 § Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisu tai peruuttaminen.

1. Jos eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamista koskeva todistus poikkeaa asianomaisesta tuomioistuimen päätöksestä tai virallisesta asiakirjasta kirjoitus- tai muun virheen vuoksi, sovelletaan Liettuan tasavallan siviiliprosessilain 648 §:n 6 momentin säännöksiä soveltuvin osin eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamista koskevan todistuksen oikaisemiseksi.

2. Tuomioistuin, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen, voi peruuttaa sen tai pidättyä sen peruuttamisesta erillisellä määräyksellä asetuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyin edellytyksin.

3. Osapuolten esittämät hakemukset, jotka koskevat tässä pykälässä tarkoitettuja asioita, vapautetaan leimaverosta.

4. Tämän pykälän säännöksiä sovelletaan myös silloin kun sen paikkakunnan alioikeutta, jossa on täytäntöönpanoperusteen kirjanneen notaarin toimipaikka, pyydetään oikaisemaan tai peruuttamaan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, joka on myönnetty tämän lain 4 §:n 2 momentissa säädetyn menettelyn mukaisesti.”

Siviiliprosessilain 648 §:n 6 momentti kuuluu seuraavasti:

”Jos täytäntöönpanoperusteen myöntämisessä on tapahtunut kirjoitus- tai muu virhe, asiakirjan antanut taho korjaa asiakirjan asianomaisen osapuolen pyynnöstä.”

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Samalla annetaan tiedoksi laki, jolla asetus saatetaan osaksi Liettuan tasavallan lainsäädäntöä, (virallinen lehti nro 58, 7.5.2005, jäljempänä ’laki’) sekä Liettuan tasavallan siviiliprosessilaki (virallinen lehti nro 36-1340, 6.4.2002; virallinen lehti nro 42, 24.4.2002, jäljempänä ’siviiliprosessilaki’).

Yksipuolinen tuomio voidaan tutkia uudelleen asian käsittelystä poissa olleen osapuolen perustellusta hakemuksesta (takaisinsaanti), joka on esitettävä 20 vuorokauden kuluessa päivästä, jona yksipuolinen tuomio on annettu sille tiedoksi (tätä 20 vuorokauden määräaikaa voidaan siviiliprosessilain 78 §:n nojalla pidentää silloin kun määräajan noudattamatta jättäminen johtuu tuomioistuimen pakottavaksi katsomasta syystä). Saatuaan hakemuksen tuomioistuin toimittaa hakemuksesta ja sen liitteistä jäljennöksen asianomaisille osapuolille ja kolmansille sekä ilmoittaa näille, että osapuolilla on velvollisuus ja kolmansilla oikeus toimittaa asiasta kirjalliset huomautuksensa 14 vuorokauden kuluessa. Tuomioistuin käsittelee hakemuksen kirjallisessa menettelyssä 14 vuorokauden kuluessa huomautusten toimittamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Jos tuomioistuin havaitsee hakemuksen tutkittuaan, että osapuoli on ollut poissa asian käsittelystä pakottavista syistä, joista se ei ole voinut ilmoittaa tuomioistuimelle ajoissa, ja hakemuksessa viitataan todisteisiin, jotka saattavat vaikuttaa kyseisen yksipuolisen tuomion lainmukaisuuteen ja pätevyyteen, tuomioistuin peruuttaa yksipuolisen tuomion ja tutkii asian uudelleen.

Kun asia käsitellään asiakirjojen perusteella (siviiliprosessilain XXII luku), tuomioistuimella on oikeus, silloin kun se on perusteltua pakottavista syistä, pidentää vastaajalle vastineen esittämistä varten annettua määräaikaa siviiliprosessilain 430 §:n 5 momentin mukaisesti, ja silloin kun asia käsitellään siviiliprosessilain XXIII luvun säännösten mukaisesti (tuomioistuimen määräyksen antamista koskeviin tapauksiin liittyvät erityispiirteet), tuomioistuin voi, jos siihen on pakottavat syyt, pidentää vastaajalle velkojan vaadetta koskevan vastineen esittämistä varten annettua määräaikaa siviiliprosessilain 439 §:n 2 momentin mukaisesti.

Siviiliprosessilain 287 §:

”1. Osapuoli, joka ei ole osallistunut asiansa oikeuskäsittelyyn, voi esittää yksipuolisen tuomion antaneelle tuomioistuimelle hakemuksen yksipuolisen tuomion takaisinsaannista 20 vuorokauden kuluessa päivästä, jona tuomio on annettu osapuolelle tiedoksi.

2. Hakemuksessa on ilmoitettava:

1) tuomioistuin, joka on antanut yksipuolisen tuomion;

2) hakija;

3) syyt, joiden vuoksi hakija ei voinut osallistua oikeudenistuntoon eikä ilmoittaa tuomioistuimelle poissaoloon johtaneista pakottavista syistä ennen oikeudenistuntoa, sekä näitä syitä koskevat todisteet;

4) seikat, jotka saattavat vaikuttaa tuomion lainmukaisuuteen ja pätevyyteen sekä näitä seikkoja koskevat todisteet;

5) hakijan yksityiskohtainen vaatimus;

6) luettelo hakemuksen liiteasiakirjoista;

7) hakijan allekirjoitus ja hakemuksen laatimispäivämäärä.

3. Tuomioistuimelle on toimitettava hakemuksesta ja sen liitteistä yhtä monta jäljennöstä kuin asiassa on osapuolia ja kolmansia.

4. Hakemukseen sisältyvät mahdolliset virheet poistetaan virheiden poistamista vaateista koskevan menettelyn mukaisesti.

5. Silloin kun samaa asiaa koskevan yksipuolisen tuomion osalta on haettu sekä muutosta että asian takaisinsaantia, tutkitaan ensin hakemukset, jotka koskevat kyseisen yksipuolisen tuomion takaisinsaantia ja tuomioon mahdollisesti liittyviä tuomioistuimen määräyksiä.”

Siviiliprosessilain 430 §:n 5 momentti:

”Kun vastine esitetään 20 vuorokauden määräajan päätyttyä tai kun se ei vastaa tämän pykälän 1 momentissa esitettyjä vaatimuksia, tuomioistuin hylkää sen. Päätökseen, jolla tuomioistuin hylkää vastineen, voidaan hakea muutosta erikseen. Kun vastaaja ei voi noudattaa määräaikaa pakottavista syistä, tuomioistuin voi pyynnöstä pidentää sitä.”

Siviiliprosessilain 439 §:n 2 momentti:

Velallisen on esitettävä velkojan vaadetta koskeva vastine kirjallisesti 20 vuorokauden kuluessa päivästä, jona tuomioistuimen määräys on annettu tiedoksi velalliselle. Vastineen on täytettävä oikeudenkäyntiasiakirjoille asetetut yleiset muoto- ja sisältövaatimukset, lukuun ottamatta perustelujen esittämistä koskevia vaatimuksia. Kun velallinen esittää vastineensa pakottavista syistä tässä kohdassa mainitun määräajan päättymisen jälkeen, tuomioistuin voi velallisen pyynnöstä pidentää vastineen esittämiselle asetettua määräaikaa. Tuomioistuimen määräykseen, jolla tällainen velallisen esittämä pyyntö hylätään, voidaan hakea muutosta erikseen.

Siviiliprosessilain 78 §:n 1 momentti:

”Kun lakisääteistä tai tuomioistuimen asettamaa määräaikaa ei ole noudatettu syistä, jotka tuomioistuin katsoo pakottaviksi, kyseistä määräaikaa voidaan jatkaa.”

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Lain 2 §:n 4 momentin mukaisesti#_ftn1[1] kieli, jota on käytettävä asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainittuja tarkoituksia varten, on liettua.

Lain 2 §:n 4 momentti#_ftn2[1]:

”Liettuan tasavallassa täytäntöön pantava eurooppalainen täytäntöönpanoperuste tai sen jäljennös on käännettävä liettuan kielelle ja pantava täytäntöön Liettuan tasavallan siviiliprosessilain LX luvun 7 jakson säännöksiä soveltamatta.”#_ftnref1[1] Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste (virallinen lehti nro 58, 7.5.2005).

 

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia, joilla on oikeus myöntää eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus, ovat lain 4 §:n 2 momentin mukaisesti#_ftn1[1] notaarit.

Lain 4 §:n 2 momentti#_ftn2[1]:

”Tämän artiklan 1 momentissa tarkoitettua virallista asiakirjaa koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen laatii velkojan pyynnöstä notaari, joka on laatinut kyseisen virallisen asiakirjan. Notaarin on laadittava eurooppalainen täytäntöönpanoperuste viimeistään viiden vuorokauden kuluttua päivästä, jona hän vastaanotti pyynnön laatia eurooppalainen täytäntöönpanoperuste.”
#_ftnref1[1] Riitauttamattomia vaatimuksia koskeva eurooppalainen täytäntöönpanoperuste (virallinen lehti nro 58, 7.5.2005).

 

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.