Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Alankomaat

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

1.1.  Oikaisumenettely

Oikaisua voidaan hakea asetuksen liitteessä VI olevalla lomakkeella siinä tuomioistuimessa, joka on vahvistanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen. Hakemusmenettelystä säädetään täytäntöönpanolain 4 §:ssä. Tämä merkitsee sitä, että täytäntöönpanolain määräysten lisäksi menettelyyn sovelletaan Alankomaiden siviilioikeudenkäyntilain 261 §:ää ja sitä seuraavia pykäliä. Muutoksenhakuun sovelletaan siviilioikeudenkäyntilain 358 §:n ja sitä seuraavien pykälien määräyksiä ja kassaatiovalitukseen 426 §:n ja sitä seuraavien pykälien määräyksiä.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 4 §

1. Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen hakemus vahvistetun eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen oikaisusta tehdään esittämällä asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu hakemus sille tuomioistuimelle, joka on vahvistanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen. Lain 2 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan soveltuvin osin.

2. Jos ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen tekee velkoja, jonka pyynnöstä täytäntöönpanoperuste on vahvistettu, hakemukseen on mahdollisuuksien mukaan liitettävä eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava alkuperäinen todistus, johon oikaisua haetaan. Velallista ei kutsuta kuultavaksi. Tuomioistuin antaa oikaisua koskevan päätöksen ilmoittamanaan ajankohtana. Tämä päivämäärä merkitään päätökseen, jonka perusteella annetaan oikaistu todistus eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamisesta. Samalla eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava aiempi todistus kumoutuu. Jos hakemus hylätään, eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava alkuperäinen todistus palautetaan hakijalle.

3. Jos ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen tekee velallinen, tuomioistuin tekee oikaisua koskevan päätöksen vasta sen jälkeen, kun se on ensin kuullut velkojaa ja velallista asiasta. Tuomioistuin antaa oikaisua koskevan päätöksen ilmoittamanaan ajankohtana. Tämä päivämäärä ja aiempi täytäntöönpano merkitään päätökseen, jonka perusteella annetaan oikaistu todistus eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistamisesta. Samalla eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava aiempi todistus kumoutuu. Tuomioistuin velvoittaa velkojan luovuttamaan täytäntöönpanoperusteen vahvistavan uuden todistuksen tuomioistuimen kirjaamolle.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 2 §:n 2 ja 3 momentti

2. Ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen yhteydessä on esitettävä virallinen jäljennös päätöksestä, jonka perusteella täytäntöönpanoperusteen vahvistamista haetaan, sekä haaste, jonka perusteella päätös on tehty. Hakemuksen on lisäksi sisällettävä mahdollisuuksien mukaan kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella tuomioistuin voi vahvistaa päätöksen asetuksen liitteen I mukaiseksi eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi. Jos hakemuksen yhteydessä esitetyt asiakirjat tai tiedot ovat riittämättömiä, hakemuksen tekijä voi täydentää tietoja myöhemmin.

3. Ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen esittää haastemies tai syyttäjänvirasto. Tämä ei ole tarpeen silloin, kun kysymys on riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen (kantonrechter) päätöksen vahvistamisesta.

1.2. Peruuttamismenettely

Peruuttamista voidaan hakea asetuksen liitteessä VI olevalla lomakkeella siinä tuomioistuimessa, joka on vahvistanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen. Peruuttamismenettelystä säädetään täytäntöönpanolain 5 §:ssä. Tämä merkitsee sitä, että täytäntöönpanolain säännösten lisäksi menettelyyn sovelletaan Alankomaiden siviilioikeudenkäyntilain 261 §:ää ja sitä seuraavia pykäliä. Muutoksenhakuun sovelletaan siviilioikeudenkäyntilain 358 §:n ja sitä seuraavien pykälien määräyksiä ja kassaatiovalitukseen 426 §:n ja sitä seuraavien pykälien määräyksiä.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 5 §

1. Asetuksen 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen hakemus eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamisesta tehdään käyttämällä asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hakemuslomaketta. Hakemus tehdään sille tuomioistuimelle, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen. Lain 2 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan soveltuvin osin.

2. Tuomioistuin antaa peruuttamista koskevan päätöksen ilmoittamanaan ajankohtana sen jälkeen, kun osapuolia on ensin kuultu peruuttamisesta. Tuomioistuin voi velvoittaa velkojan luovuttamaan täytäntöönpanoperusteen vahvistavan uuden todistuksen tuomioistuimen kirjaamolle.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 2 §:n 2 ja 3 momentti

2. Ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen yhteydessä on esitettävä virallinen jäljennös päätöksestä, jonka perusteella täytäntöönpanoperusteen vahvistamista haetaan, sekä haaste, jonka perusteella päätös on tehty. Hakemuksen on lisäksi sisällettävä mahdollisuuksien mukaan kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella tuomioistuin voi vahvistaa päätöksen asetuksen liitteen I mukaiseksi eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi. Jos hakemuksen yhteydessä esitetyt asiakirjat tai tiedot ovat riittämättömiä, hakemuksen tekijä voi täydentää tietoja myöhemmin.

3. Ensimmäisessä momentissa tarkoitetun hakemuksen esittää haastemies tai syyttäjänvirasto. Tämä ei ole tarpeen silloin, kun kysymys on riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen (kantonrechter) päätöksen vahvistamisesta.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Riitauttamatonta vaatimusta koskevan päätöksen uudelleentutkimista asetuksen 19 artiklan mukaisesti voidaan pyytää eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 8 §:n perusteella. Jos uudelleentutkimista haetaan lain 8 §:n 3 momentin mukaisesti, menettelyyn sovelletaan Alankomaiden siviilioikeudenkäyntilain 261 §:ää ja sitä seuraavia pykäliä.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen täytäntöönpanolain 8 §

1. Velallinen voi asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainituin perustein pyytää päätöksen antaneelta tuomioistuimelta asetuksen mukaisesta riitauttamattomasta vaatimuksesta annetun päätöksen uudelleentutkimista.

2. Jos päätös on tuomioistuimen tuomio, uudelleentutkimista koskeva hakemus on tehtävä siviilioikeudenkäyntilain 146 §:n mukaisen muutoksenhakukanteen muodossa.

3. Jos kysymyksessä on yksinkertaistetussa menettelyssä annettu päätös, uudelleentutkimisesta on tehtävä hakemus.

4. Muutoksenhakua koskeva hakemus on tehtävä:

a) neljän viikon kuluessa siitä, kun velallinen on saanut tiedon päätöksestä silloin, kun on kysymys asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta;

b) neljän viikon kuluessa siitä, kun asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut perusteet ovat lakanneet olemasta voimassa.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan mukaisia hyväksyttyjä kieliä ovat hollanti tai kieli, jota velallinen ymmärtää.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Alankomaiden nimeämä viranomainen, joka voi vahvistaa virallisen asiakirjan asetuksen 25 artiklan mukaisesti eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi, on välitoimista määräävä tuomioistuin (voorzieningenrechter van de rechtbank) sillä paikkakunnalla, joka on virallisen asiakirjan vahvistaneen notaarin kotipaikka.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.