Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Pohjois-Irlanti

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Asetuksen voimaan saattamiseksi sovelletaan Pohjois-Irlannin oikeudenkäyntisääntöjä. Näitä oikeudenkäyntisääntöjä ovat Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 -säännöt (jotka on annettu Judicature (Northern Ireland) Act 1978 -säädöksen nojalla ja joilla säännellään oikeudenkäyntejä Pohjois-Irlannin korkeimmassa oikeudessa (Supreme Court of Judicature) sekä County Court Rules (Northern Ireland) 1981 -säännöt, (jotka on annettu County Courts (Northern Ireland) Order 1980 -säädöksen ja Civil Evidence (Northern Ireland) Order 1997 -säädöksen nojalla ja joilla säännellään oikeudenkäyntejä county court -tuomioistuimissa). Näihin sääntöihin voi käydä tutustumassa Pohjois-Irlannin oikeusviraston (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) verkkosivustolla seuraavien linkkien kautta: Court of Judicature Rules ja County Court Rules

Asetuksen 10 artikla koskee oikeutta hakea tuomioistuimelta todistuksen oikaisemista (jos todistus ja tuomio ovat keskenään ristiriidassa) tai peruuttamista (jos todistus ei täytä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia).

Tällaisten hakemusten käsittelyä varten on menettelyjä, joista säädetään ylemmän oikeusasteen tuomioistuinjärjestelmän säännöissä (Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980) ja alemman oikeusasteen siviilituomioistuinten säännöissä (County Court Rules (Northern Ireland) 1981). Näillä säännöillä säännellään oikeudenkäyntejä Pohjois-Irlannin Court of Judicature -tuomioistuimessa ja county court -tuomioistuimissa.

Ylemmän oikeusasteen osalta nämä hakemukset voidaan yleensä esittää haasteen (summons) ja sitä tukevan todistuksen (affidavit) muodossa noudattaen 32 määräyksen mukaista menettelyä ja käyttäen sääntöjen lisäyksessä A olevaa lomaketta (*) 28. Hakemuksissa olisi mainittava, mitä määräystä haetaan ja miksi sitä haetaan.

Vastaavasti county court -tuomioistuimen osalta hakemus voidaan tehdä määräyksen 14 mukaisella ennakkoilmoituksella (notice of motion) ja sitä tukevalla todistuksella (affidavit) ja käyttäen sääntöjen lisäyksessä 1 olevia yleisiä lomakkeita (*) 1 ja 2. Ilmoituksessa olisi niin ikään mainittava, mitä määräystä haetaan ja miksi sitä haetaan.

Asetuksen liitteet I–V ovat vakiolomakkeita, joilla tuomioistuin antaa todistukset. Velkojat käyttävät asianmukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten lomakkeita vaadittavien hakemusten tekemiseen, ja todistus annetaan asetuksessa säädetyllä lomakkeella. Asetuksen 10 artiklan 3 kohdan mukainen hakemus voidaan tehdä Yhdistyneen kuningaskunnan vakiohakemuslomakkeella tai asetuksen liitteessä VI olevalla lomakkeella.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että velallisella on oltava oikeus pyytää tuomion tutkimista uudelleen, jos hän ei saanut haastetta tai jos hän ei voinut vastustaa vaatimusta hänestä riippumattomasta syystä.

Rules of the Court of Judicature (Northern Ireland) 1980 ‑sääntöjen 13 määräyksen 8 säännön mukaan velallinen voi pyytää tuomioistuimelta yksipuolisen tuomion takaisinsaantia tai muuttamista. Vaikka tällaiselle hakemukselle ei ole erityistä lomaketta, se voidaan yleensä esittää haasteen (summons) ja sitä tukevan todistuksen (affidavit) muodossa noudattaen 32 määräyksen mukaista menettelyä ja käyttäen sääntöjen lisäyksessä A olevaa lomaketta 28.

Vastaavasti County Court Rules (Northern Ireland) 1981 -sääntöjen 12 määräyksen 12 säännön mukaan velallinen voi tehdä tällaisen hakemuksen county court -tuomioistuimelle. Koska hakemukselle ei tässäkään tapauksessa ole erityistä lomaketta, se voidaan tehdä 14 määräyksen mukaisella ennakkoilmoituksella (notice of motion) ja sitä tukevalla todistuksella (affidavit) ja käyttäen sääntöjen lisäyksessä 1 olevia yleisiä lomakkeita 1 ja 2.

Tätä takaisinsaanti- tai muuttamisvaltuutta koskeva hakemus käsitellään kummassakin tuomioistuimessa täysin harkinnanvaraisesti eikä säännöissä säädetä edellytyksistä valtuuden käyttämiselle.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Pohjois-Irlantiin toimitetut todistukset hyväksytään englanninkielisinä.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Vaikka muiden jäsenvaltioiden virallisia asiakirjoja voidaan panna täytäntöön Pohjois-Irlannissa, niitä ei laadita Pohjois-Irlannissa. Sen vuoksi ei ole tarpeen nimetä viranomaista asiakirjojen vahvistamista varten.

Päivitetty viimeksi: 20/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.