Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

- Oikaisumenettely: oikaisu (ks. siviiliprosessilain 350 § luettuna yhdessä 361 §:n kanssa).

350 §:n 1 momentti. Tuomioistuin voi oikaista omasta aloitteestaan mitkä tahansa tuomioon sisältyvät epätarkkuudet sekä kirjoitus-, lasku- ja muut ilmeiset virheet.

2 mom. Tuomioistuin voi antaa oikaisua koskevan päätöksen suljetuin ovin; alkuperäiseen tuomioon on lisättävä huomautus siitä, että se on oikaistu; osapuolille toimitettaviin otteisiin on niin ikään lisättävä tällainen huomautus, jos ne sitä vaativat. Myöhemmät jäljennökset ja otteet on laadittava siten, että oikaisupäätös sisältyy niihin.

3 mom. Jos asia käsitellään toisen oikeusasteen tuomioistuimessa, se voi oikaista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion omasta aloitteestaan.

361 §. Ellei siviiliprosessilaissa toisin säädetä, tuomioita koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös tuomioistuimen päätöksiin.”

13 §:n 2 momentti. Ellei erillisissä säännöksissä toisin säädetä, menettelyä koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin myös muihin tässä laissa säänneltyihin menettelyihin.

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus on siviiliprosessilain 7951 §:n nojalla annettava päätös.

- Peruuttamismenettely, ks. siviiliprosessilain 7954 §.

”7954 §:n 1 momentti. Jos ilmenee, että eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus on erillisissä säännöksissä määritellystä syystä peruutettava, todistuksen peruuttaa velallisen hakemuksesta se tuomioistuin, joka on antanut todistuksen.

2 mom. Hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa päivästä, jona päätös todistuksen myöntämisestä on annettu velalliselle tiedoksi.

3 mom. Jos hakemusta ei tehdä erillisissä säännöksissä tarkoitetulla lomakkeella, sen tulee täyttää vastauskirjelmälle asetetut vaatimukset ja siinä on mainittava perustelut.

4 mom. Tuomioistuin kuulee velkojaa ennen kuin se tekee asiassa päätöksen.

5 mom. Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamista koskevaan päätökseen voi hakea muutosta.”

Eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamista koskevasta hakemuksesta veloitetaan 50 zlotyn maksu.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Uudelleentutkimismenettely: muutoksenhakua koskevan määräajan jatkaminen (ks. siviiliprosessilain 168–172 §).

168 §:n 1 momentti. Jos osapuoli ei ole ryhtynyt toimiin määräajan kuluessa hänestä itsestään riippumattomasta syystä, tuomioistuin päättää määräajan palauttamisesta osapuolen hakemuksesta. Tuomioistuin voi tehdä päätöksen suljetuin ovin.

2 mom. Määräaikaa ei palauteta, jos määräajan laiminlyönnistä ei aiheudu osapuolelle kielteisiä vaikutuksia menettelyssä.

169 §:n 1 momentti. Määräajan palauttamista koskeva hakemus toimitetaan sille tuomioistuimelle, jossa toimi oli määrä toteuttaa, viikon kuluessa siitä kun syy, jonka vuoksi määräajan laiminlyönti on tapahtunut, on lakannut.

169 §:n 2 momentti. Hakemus on perusteltava.

169 §:n 3 momentti. Osapuolen on toteutettava prosessitoimi samalla kun hän esittää määräajan palauttamista koskevan hakemuksen.

169 §:n 4 momentti. Kun määräajan päättymisestä on kulunut vuosi, määräaika voidaan palauttaa vain poikkeustapauksessa.

169 §:n 5 momentti. Määräajan palauttamista koskeva hakemus voidaan käsitellä suljetuin ovin.

172 §. Määräajan palauttamista koskeva hakemus ei aiheuta menettelyn eikä tuomion täytäntöönpanon keskeyttämistä. Tuomioistuin voi kuitenkin olosuhteista riippuen päättää keskeyttää menettelyn tai tuomion täytäntöönpanon. Tuomioistuin voi tehdä päätöksen suljetuin ovin. Jos hakemus otetaan käsiteltäväksi, tuomioistuin voi tutkia asian viipymättä.”

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Hyväksytyt kielet (asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohta): puola.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettu viranomainen: alioikeudet. Toimivalta kuuluu sille alioikeudelle, jonka toimivallan perusteella virallinen asiakirja on laadittu.

Päivitetty viimeksi: 21/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.