Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Skotlanti

Sisällön tuottaja:
Skotlanti

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Yhdistynyt kuningaskunta

Skotlanti

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Asetuksen voimaan saattamiseksi Skotlannissa käytetään sekä Sheriff Courtin että Court of Sessionin voimassaolevia oikeudenkäyntisääntöjä tarpeellisin mukautuksin.

Sääntöjen mukaan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisua tai peruuttamista koskeva hakemus tehdään asetuksen liitteessä VI olevalla lomakkeella. Sheriff Court ‑tuomioistuimelle osoitettu hakemus toimitetaan tuomioistuimen kirjaajalle (sheriff clerk). Court of Session ‑tuomioistuimelle osoitettua hakemusta käsitellään samalla tavoin kuin vetoomusta (petition) ja se toimitetaan kyseisen tuomioistuimen virkailijalle (assistant clerk of session).

Lomakkeet ja säännöt ovat saatavissa myös Skotlannin oikeusviraston (Scottish Courts and Tribunals Service) verkkosivustolta

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että velallisella on oltava oikeus pyytää tuomion tutkimista uudelleen, jos hän ei saanut haastetta tai jos hän ei voinut vastustaa vaatimusta hänestä riippumattomasta syystä.

Asetuksen voimaan saattamiseksi Skotlannissa sovelletaan sekä Sheriff Courtin että Court of Sessionin voimassaolevia oikeudenkäyntisääntöjä tarpeellisin mukautuksin.

Asiaa koskevien sääntöjen tiivistelmä esitetään jäljempänä. Täydelliset säännöt ja niihin liittyvät lomakkeet ovat saatavissa verkkosivustolta http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Sheriff Courtin säännöt
  • Yksinkertainen menettely

Rahalliselta arvoltaan enintään 5 000 punnan vaateisiin, joissa haetaan irtaimen omaisuuden maksamista, luovutusta tai sen hallinnan palauttamista, tai määräyksiin, joissa tietty henkilö velvoitetaan tekemään jotakin, on ollut 28. marraskuuta 2016 alkaen suotavaa käyttää yksinkertaista menettelyä.

Tuomion uudelleen tutkiminen:

Uudelleen tutkimista on kahta lajia – tuomion takaisinsaanti ja valitus.

Säännön 13.6 mukaan asianosainen voi hakea annetun tuomion takaisinsaantia toimittamalla takaisinsaantia koskevan hakemuksen. Hakemus esitetään lomakkeella 13B(1) ennen 30. heinäkuuta 2018 annetuille tuomioille ja lomakkeella 13B(2) 30. heinäkuuta 2018 jälkeen annetuille tuomioille. Siinä on esitettävä perustelut tuomion takaisinsaannille.  Asianosaisen on myös täytettävä vastauslomake (lomake 4A) ja lähetettävä se tuomioistuimelle yhdessä asianmukaisen lomakkeen 13B kanssa.

Säännön 16.2 mukaan asianosainen voi hakea muutosta Sheriff Appeal Courtilta toimittamalla neljän viikon kuluessa päätöksen lähettämisestä valituksen (lomakkeella 16A). Valituksessa on eriteltävä ne lainkohdat, joita Sheriff Appeal Courtin olisi tarkasteltava.

Säännöt kokonaisuudessaan ovat saatavissa sivuston

Scot Courts Sheriff Courts -osiossa

olevasta yksinkertaista menettelyä koskevasta Act of Sederunt -säädöksestä.  Lomakkeet ja vakiomääräykset löytyvät sitä seuraavasta osiosta.

Vähäiset vaatimukset

Vähäisiä vaatimuksia koskevilla säännöillä (Small Claims Rules 2002) säännellään menettelyjä, joihin liittyvän vaatimuksen arvo on enintään 3 000 puntaa. (Rahalliselta arvoltaan enintään 5 000 punnan vaateisiin, joissa haetaan irtaimen omaisuuden maksamista, luovutusta tai sen hallinnan palauttamista, tai määräyksiin, joissa tietty henkilö velvoitetaan tekemään jotakin, on ollut 28. marraskuuta 2016 alkaen suotavaa käyttää yksinkertaista menettelyä – ks. edellä).

Tuomion uudelleen tutkiminen:

Uudelleen tutkimista on kolmea lajia – tuomion takaisinsaanti, valitus ja hakemus tuomion muuttamiseksi.

Säännön 21.10 mukaan asianosainen voi hakea tuomion muuttamista tai kumoamista, tuomiosta vapauttamista tai sen täytäntöönpanon keskeyttämistä ilmoittamalla tyytymättömyytensä tuomioon ja esittämällä lyhyesti hakemuksensa perustelut.

Säännön 22.1 mukaan asianosainen voi hakea tuomion takaisinsaantia ilmoittamalla tyytymättömyytensä tuomioon lomakkeella 20 ja esittämällä syyn poissaoloonsa asian käsittelystä ja vastineensa.

Säännön 23.1 mukaan asianosainen voi hakea muutosta tuomioistuinpiirin päällikkötuomarilta (sheriff principal) viimeistään 14 päivän kuluttua lopullisen tuomion päivämäärästä pyytämällä perusteltua lausuntoa ja täsmentämällä, mihin lainkohtaan valituksessa vedotaan.

Säännön 23.4 mukaan valituslupahakemus päätökseen, joka koskee maksuaikajärjestelyä tai muuta siihen liittyvää määräystä, tehdään lomakkeella 22. Hakemuksessa on täsmennettävä oikeusperuste, johon valituksessa vedotaan. Jos valituslupa myönnetään, valitus on tehtävä käyttäen lomaketta 23. Hakijan on annettava valitus tiedoksi kaikille muille asianosaisille 14 päivän kuluessa valitusluvan saamisesta.

Vähäisiä vaatimuksia koskevat säännöt (Small Claim Rules) kokonaisuudessaan ovat saatavissa Skotlannin oikeusviraston (SCTS) verkkosivuston Sheriff courts -osion säännöistä Small Claim Rules ja lomakkeet seuraavasta linkistä: Small Claim Forms

Summaarisessa menettelyssä ratkaistavat kanteet (summary cause)

Summary Cause Rules 2002 ‑säännöillä säännellään niitä tapauksia koskevia menettelyjä, joissa vaatimuksen arvo on 3 001 – 5 000 puntaa. (Rahalliselta arvoltaan enintään 5 000 punnan vaateisiin, joissa haetaan irtaimen omaisuuden maksamista, luovutusta tai sen hallinnan palauttamista, tai määräyksiin, joissa tietty henkilö velvoitetaan tekemään jotakin, on ollut 28. marraskuuta 2016 alkaen suotavaa käyttää yksinkertaista menettelyä – ks. edellä).

Tuomion uudelleen tutkiminen:

Uudelleen tutkimista on kolmea lajia – tuomion takaisinsaanti, valitus ja hakemus tuomion muuttamiseksi. Lisäksi on erityissäännöksiä maksuaikajärjestelyä koskevista muutoksenhauista.

Säännön 24.1 mukaan asianosainen voi hakea tuomion takaisinsaantia ilmoittamalla tyytymättömyytensä tuomioon lomakkeella 30, selittämällä poissaolonsa syyn ja esittämällä vastineensa.

Säännön 25.1 mukaan asianosainen voi hakea muutosta sheriff principal ‑tuomarilta viimeistään 14 päivän kuluttua lopullisen tuomion päivämäärästä pyytämällä perusteltua lausuntoa ja täsmentämällä, mihin lainkohtaan valituksessa vedotaan.

Säännön 25.4 mukaan valituslupahakemus päätökseen, joka koskee maksuaikajärjestelyä tai muuta siihen liittyvää määräystä, tehdään lomakkeella 32. Hakemuksessa on täsmennettävä oikeusperuste, johon valituksessa vedotaan. Jos valituslupa myönnetään, valitus on tehtävä käyttäen lomaketta 33. Hakijan on annettava valitus tiedoksi kaikille muille asianosaisille 14 päivän kuluessa valitusluvan saamisesta.

Summaarisessa menettelyssä ratkaistaviin kanteisiin sovellettavat säännöt (Summary Case Rules) kokonaisuudessaan ovat saatavissa SCTS:n verkkosivuston Sheriff Courts -osion säännöistä  Summary Cause Rules ja niihin liittyvä lomake seuraavasta linkistä: Summary Cause Forms.

Tavanomaisessa menettelyssä ratkaistavat kanteet (ordinary cause)

Ordinary Cause Rules 1993 ‑säännöillä säännellään maksuvaademenettelyjä, joissa vaatimuksen arvo ylittää 5 000 puntaa.

Tuomion uudelleen tutkiminen:

Muutoksenhakutapoja on kaksi: valitus sheriff principalille tai Court of Sessionille sekä takaisinsaantimenettely (reponing procedure).

Säännön 8.1 mukaan vastaaja voi hakea hänen poissaollessaan annetun tuomion takaisinsaantia jättämällä takaisinsaantihakemuksen (reponing note), jossa esitetään vastine ja selitetään poissaolon syy. Hakemukselle ei ole erityistä lomaketta, mutta se tehdään yleensä haasteen (initial writ) muodossa (lomakkeella G1). Jos takaisinsaanti myönnetään, asia käsitellään samalla tavalla kuin jos vastaaja olisi ilmoittanut aikovansa esittää vastineen.

Säännön 31.3 mukaan muutosta voidaan hakea Court of Sessionilta varsinaiseen päätöslauselmaan tai erilliselle lehdelle laaditulla kirjallisella muutoksenhakuilmoituksella. Hakemus toimitetaan sheriff clerkille. Säännön 31.4 mukaan muutosta voidaan hakea Sheriff Principalilta lomakkeella A1 laaditulla muutoksenhakuilmoituksella. Määräaikoja koskevista vaatimuksista säädetään säännöissä 31.1 ja 31.2.

Tavanomaisessa menettelyssä ratkaistavia kanteita koskevat säännöt (ordinary cause rules) kokonaisuudessaan ovat saatavissa SCTS:n verkkosivuston Sheriff Courts -osiossa olevista säännöistä Ordinary Cause Rules.

  • Rules of the Court of Session 1994

Tuomion uudelleen tutkiminen:

Säännön 19.2 mukaan vastaaja voi hakea tuomion takaisinsaantia, jolloin hänen on samalla jätettävä vastineensa oikeudenkäyntiä varten. Asia käsitellään samalla tavalla kuin jos vastine olisi jätetty määräajassa.

Säännöt kokonaisuudessaan ovat saatavissa SCTS:n sivuston Court of Session -osion säännöistä: Court of Session Rules.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Skotlantiin toimitetut todistukset hyväksytään englanninkielisinä.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Kun virallisia asiakirjoja merkitään niiden säilyttämistä ja täytäntöönpanoa varten tuomioistuinten julkisiin rekistereihin (Books of Council and Session), vahvistuksen antaa rekisterinpitäjä (Keeper of the Registers).

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Puhelin: 0845 607 0161

Sähköposti: customer.services@ros.gov.uk

Kun asiakirja rekisteröidään alioikeudessa (sheriff court) säilyttämistä ja täytäntöönpanoa varten, vahvistuksen antavat alioikeuden kirjaajat (sheriff clerks). Sheriff Court European Enforcement Rules ‑säännön nro 5 mukaan asetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaiseen vahvistamista koskevaan hakemukseen on liitettävä todistus (affidavit). Sheriff Courts -tuomioistuinten tiedot löytyvät SCTS:n verkkosivuston Courts and Tribunals Locations -osiosta valikosta ”Court Locations”.

Päivitetty viimeksi: 27/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.