Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Riita-asiain siviiliprosessilain 160/2015 (Civilný sporový poriadok) 21 §:n mukaan todistusten oikaisemista ja peruuttamista koskeva toimivalta on tuomioistuimella, joka teki asiassa päätöksen tai jossa sovintoratkaisu hyväksyttiin tai tehtiin, jos kyseessä on tuomioistuimen päätös tai sovintoratkaisu.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Viitaten asetuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohtaan slovakialaisilla tuomioistuimilla on oikeus tutkia päätös uudelleen riita-asiain siviiliprosessilain 355–457 §:n mukaisesti. Viitaten asetuksen 19 artiklan 1 kohdan b alakohtaan tuomioistuin tutkii päätöksen uudelleen riita-asiain siviiliprosessilain 122 §:n (määräajan umpeenkulumisen seuraamuksista vapauttaminen) mukaisesti.

Pykälissä 355–457 säädetään yksittäisistä muutoksenhakumenettelyistä, joita ovat tavanomainen muutoksenhaku (odvolanie), menettelyn uudelleen aloittaminen (žaloba na obnovu konania) ja ylimääräinen muutoksenhaku (dovolanie). Yksittäisissä säännöksissä säädetään edellytyksistä muutoksenhaun käsittelylle, jätettäviin valituksiin sisällytettävistä tiedoista, tuomioistuinten toimenpiteistä sekä tuomioistuinten päätöksentekomenettelyistä muutoksenhauissa.

Riita-asiain siviiliprosessilain teksti löytyy sivulta Slov-lex.sk.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hyväksytty kieli on slovakki.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Toimivalta antaa, muuttaa tai peruuttaa todistus viralliseen asiakirjaan liittyvän erityisen lainsäädännön mukaisesti on riita-asiain siviiliprosessilain 21 §:n 2 momentin mukaisesti alueoikeuksilla (krajské súdy), jotka vastaavat asiakirjojen laillistamisesta kansainvälistä yksityisoikeutta ja menettelysääntöjä koskevan lain 97/1963, sellaisena kuin se on muutettuna, 62 §:n mukaisesti.

Alueoikeudella on toimivalta laillistaa virallinen asiakirja tai antaa apostille-todistus, kun kyseessä ovat sen toimivalta-alueelle sijoittautuneen piirituomioistuimen (okresný súd), notaarin tai haastemiehen antamat asiakirjat, tällaisen piirituomioistuimen, notaarin tai haastemiehen oikeaksi todistamat asiakirjat tai asiakirjat, joiden allekirjoituksen tällainen piirituomioistuin, notaari tai haastemies on todistanut oikeaksi, samoin kuin virallisten kielenkääntäjien tekemät käännökset tai asiantuntijoiden laatimat lausunnot.

Lain 97/1963 teksti löytyy sivulta Slov-lex.sk

Päivitetty viimeksi: 09/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.