Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovenia

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu oikaisumenettely:

  • Oikaisupyyntö on osoitettava sille viranomaiselle, joka on antanut eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen (täytäntöönpano- ja turvaamislain (Zakon o izvršbi in zavarovanju) 42.c §:n ensimmäinen momentti).

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu peruuttamismenettely:

  • Kumoamismenettelystä säädetään täytäntöönpano- ja turvaamislain 42.c §:n toisessa momentissa (todistuksen voi kumota sen antanut tuomioistuin tai viranomainen) ja 40.c §:n kolmannessa momentissa (kun täytäntöönpanomenettely perustuu täytäntöönpanopäätöksen lainvoimaisuuden vahvistavaan viralliseen asiakirjaan, lainvoimaisuutta koskevan todistuksen voi kumota tuomioistuin, jolla on alueellinen toimivalta päättää sallituista täytäntöönpanokeinoista).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Siviiliprosessilain (Zakon o pravdnem postopku) 394–405 §:ssä tarkoitettu uusi menettely.

Siviiliprosessilain 166–120 §:ssä tarkoitettu oikeuksien ennalleen palauttaminen.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Viralliset kielet ovat sloveeni sekä vähemmistökielet italia ja unkari niillä alueilla, joilla kyseiset kielet ovat virallisessa tuomioistuinkäytössä (siviiliprosessilain 6 § ja 104 § yhdessä täytäntöönpano- ja turvaamislain 15 §:n kanssa).

Kaksikielisistä alueista säädetään laissa kunnista ja niiden rajoista (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ZUODNO, Slovenian tasavallan virallinen lehti nro 108/06 – virallinen konsolidoitu toisinto ja nro 9/11). ZUODNOn 5 § kuuluu seuraavasti: ”Kaksikielisiä alueita ovat tämän lain nojalla kunnat, jotka määritellään sellaisiksi niiden perussäännössä: Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.”

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Notaari.

Luettelo notaareista on täällä.

Päivitetty viimeksi: 26/10/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.