Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Espanja

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


*pakollinen kenttä

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Jos eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavassa todistuksessa on asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu virhe, se oikaistaan oikeuslaitoslain 6/1985 (Ley Orgánica del Poder Judicial) 267 §:n kolmessa ensimmäisessä kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Jos eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistava todistus on annettu asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin virheellisin perustein, todistus peruutetaan siviiliprosessilaissa 1/2000 (Ley de Enjuiciamiento Civil) säädettyä uudelleenkäsittelymenettelyä noudattaen.

Jos kyseessä on eurooppalaiseksi täytäntöönpanoperusteeksi vahvistettu virallinen asiakirja, jossa on asiavirheitä tai joka ei muuten täytä säädettyjä vaatimuksia, on asiakirjan laatineen notaarin tehtävä ensin varmistaa asiavirheiden olemassaolo tai vaatimusten noudattamatta jättäminen. Seuraavaksi notaari tekee asetuksen (EY) N:o 805/2004 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua todistuksen asiavirheiden oikaisua tai peruuttamista koskevan hakemuksen.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 19 artiklassa tarkoitettu uudelleentutkiminen poikkeuksellisissa tapauksissa voidaan toteuttaa peruuttamalla lainvoimaiset tuomiot poisjääneen vastaajan pyynnöstä (siviiliprosessilain 1/2000 501 §).

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukainen hyväksytty kieli on espanja.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen (EY) N:o 805/2004 25 artiklan 1 kohdassa ja liitteessä III tarkoitetun asiakirjan antaminen kuuluu tähän tarkoitukseen valtuutetun notaarin tai tätä kyseisessä tehtävässä laillisesti korvaavan tai seuraavan tahon tehtäviin.

Päivitetty viimeksi: 12/07/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.