Europski ovršni naslov

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

–  U slučaju sudskih presuda i nagodbi te dogovora o obvezama uzdržavanja iz članka 4. stavka 3. točke (b): zahtjev za povlačenje ili ispravak potvrde o europskom nalogu za izvršenje mora se podnijeti sudu ili upravnom tijelu koje je izdalo potvrdu (članak 419. stavci 1. i 2. austrijskog Zakona o izvršenju (Exekutionsordnung)).

–  U slučaju izvršivih javnih isprava (Notariatsakte): zahtjev za ispravak mora se podnijeti javnom bilježniku koji je sastavio javnu ispravu ili, ako to nije moguće, službeniku koji je odgovoran na temelju članaka 119., 146. i 149. austrijskog Zakona o javnom bilježništvu (Notariatsordnung). Ovlast za povlačenje potvrde koju je izdao javni bilježnik ima sud koji je u skladu s postupovnim pravom nadležan odlučivati o zahtjevima kojima se pobija izvršivost javne isprave (članak 419. stavak 3. austrijskog Zakona o izvršenju).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

– Ako je dokument propisno dostavljen: zahtjev za oslobođenje (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) od učinaka neispunjenja roka za pobijanje zahtjeva ili nepojavljivanja na raspravi.

– Ako dokument nije propisno dostavljen: zahtjev za ponovnu dostavu (Antrag auf neuerliche Zustellung) u slučaju odluka u jednostupanjskom postupku, kao što su nalog za plaćanje (Zahlungsbefehl) ili nalog za plaćanje mjenice (Wechselzahlungsauftrag); žalba (Berufung) u slučaju presude zbog ogluhe te žalba u pogledu pravnog pitanja (Rekurs) u slučaju drugih odluka izdanih zbog kašnjenja.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

Njemački.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleskifrancuski već su prevedeni.

– U slučaju vrsta dogovora o uzdržavanju iz članka 4. stavka 3. točke (b): upravno tijelo s kojim je dogovor sklopljen.

–  U slučaju izvršivih javnih isprava: javni bilježnik koji je sastavio javnu ispravu ili, ako to nije moguće, službenik koji je odgovoran na temelju članaka 119., 146. i 149. austrijskog Zakona o javnom bilježništvu. Potpuni popis javnih bilježnika nalazi se na internetskoj stranici Austrijske javnobilježničke komore (Österreichische Notariatskammer) na sljedećoj adresi: http://www.notar.at/

Posljednji put ažurirano: 19/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.