Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
  Swipe to change

  Europski ovršni naslov

  Austrija

  Sadržaj omogućio
  Austrija

  PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

  Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

  Austrija

  Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


  *obvezan unos

  1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

  –  U slučaju sudskih presuda i nagodbi te dogovora o obvezama uzdržavanja iz članka 4. stavka 3. točke (b): zahtjev za povlačenje ili ispravak potvrde o europskom nalogu za izvršenje mora se podnijeti sudu ili upravnom tijelu koje je izdalo potvrdu (članak 419. stavci 1. i 2. austrijskog Zakona o izvršenju (Exekutionsordnung)).

  –  U slučaju izvršivih javnih isprava (Notariatsakte): zahtjev za ispravak mora se podnijeti javnom bilježniku koji je sastavio javnu ispravu ili, ako to nije moguće, službeniku koji je odgovoran na temelju članaka 119., 146. i 149. austrijskog Zakona o javnom bilježništvu (Notariatsordnung). Ovlast za povlačenje potvrde koju je izdao javni bilježnik ima sud koji je u skladu s postupovnim pravom nadležan odlučivati o zahtjevima kojima se pobija izvršivost javne isprave (članak 419. stavak 3. austrijskog Zakona o izvršenju).

  2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

  – Ako je dokument propisno dostavljen: zahtjev za oslobođenje (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) od učinaka neispunjenja roka za pobijanje zahtjeva ili nepojavljivanja na raspravi.

  – Ako dokument nije propisno dostavljen: zahtjev za ponovnu dostavu (Antrag auf neuerliche Zustellung) u slučaju odluka u jednostupanjskom postupku, kao što su nalog za plaćanje (Zahlungsbefehl) ili nalog za plaćanje mjenice (Wechselzahlungsauftrag); žalba (Berufung) u slučaju presude zbog ogluhe te žalba u pogledu pravnog pitanja (Rekurs) u slučaju drugih odluka izdanih zbog kašnjenja.

  3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

  Njemački.

  4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

  – U slučaju vrsta dogovora o uzdržavanju iz članka 4. stavka 3. točke (b): upravno tijelo s kojim je dogovor sklopljen.

  –  U slučaju izvršivih javnih isprava: javni bilježnik koji je sastavio javnu ispravu ili, ako to nije moguće, službenik koji je odgovoran na temelju članaka 119., 146. i 149. austrijskog Zakona o javnom bilježništvu. Potpuni popis javnih bilježnika nalazi se na internetskoj stranici Austrijske javnobilježničke komore (Österreichische Notariatskammer) na sljedećoj adresi: http://www.notar.at/

  Posljednji put ažurirano: 19/06/2023

  Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.