Europski ovršni naslov

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Kad je riječ o postupku ispravljanja ili povlačenja iz članka 10. stavka 2. Uredbe, zahtjev je potrebno uputiti nadležnoj osobi pravosudnog tijela koje je izdalo potvrdu europskog naloga za izvršenje. Ako je riječ o potvrdi koja se odnosi na autentičnu ispravu, taj je zahtjev potrebno uputiti javnom bilježniku koji je potvrdu izdao. Odluči li nadležna osoba ili javni bilježnik ispraviti ili poništiti potvrdu, ona više nema učinka. Nakon što se ispravi materijalna pogreška (u slučaju ispravljanja) ili nakon što nadležna osoba ili javni bilježnik utvrdi da su ispunjeni svi zahtjevi iz Uredbe (u slučaju povlačenja), izdaje se nova potvrda kojom se zamjenjuje prethodna.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Ovisno o konkretnim okolnostima predmeta, stranka koja zahtijeva preispitivanje sudske odluke ima nekoliko mogućnosti u skladu s belgijskim pravom.

Prvo, člankom 1051. Zakona o pravosuđu (Code Judiciaire) predviđena je mogućnost podnošenja žalbe na sudsku odluku u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona. To pravilo vrijedi bez obzira na to jesu li obje stranke sudjelovale u postupku,

Drugo, člankom 1048. Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost ulaganja prigovora na odluku zbog ogluhe u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona.

Za pravomoćne odluke građanskih sudova te pravomoćne odluke kaznenih sudova koje se odnose na građanske aspekte u kaznenim postupcima, u određenim okolnostima predviđenima člankom 1133. Zakona o pravosuđu moguće je radi poništenja odluke podnijeti zahtjev za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja u roku od šest mjeseci od otkrivanja razloga na kojem se temelji zahtjev.

Navedeni rokovi za podnošenje žalbe, prigovora ili zahtjeva za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja ne dovode u pitanje:

- rokove utvrđene u prevladavajućim odredbama nadnacionalnog i međunarodnog prava,

- odredbu iz članka 50. Zakona o pravosuđu kojom se predviđa produljenje prekluzivnog roka u određenim, zakonom predviđenim okolnostima,

- mogućnost primjene općeg pravnog načela, koje je više puta potvrdio belgijski Kasacijski sud, u skladu s kojim se rok za izvršenje određene radnje produljuje u korist stranke koja je zbog više sile bila spriječena u izvršenju te radnje prije isteka roka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Prema članku 20. stavku 2. točki (c) Uredbe uz preslik sudske odluke i potvrde europskog naloga za izvršenje mora se priložiti prijevod potvrde na službeni jezik države članice izvršenja, odnosno u ovom slučaju na francuski, nizozemski ili njemački.

Primjenjivi jezici navedeni su u priručniku o tijelima za zaprimanje pismena izrađenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1348/2000 o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (Europski pravosudni atlas u građanskim stvarima).

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U Belgiji je tijelo ovlašteno u skladu s člankom 25. javni bilježnik koji je sastavio autentičnu ispravu koja je predmet zahtjeva za izdavanje potvrde europskog naloga za izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 17/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.