Europski ovršni naslov

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Zahtjev za ispravak ili povlačenje sudske potvrde podnosi se:

-sudu koji je izdao potvrdu

Zahtjev za ispravak ili poništenje javne isprave koju je sastavio javni bilježnik, upravno tijelo, fizička ili pravna osoba s javnim ovlastima podnosi se:

-tijelu ili osobi koja je sastavila ispravu, a koja su potom obvezna zahtjev proslijediti nadležnom općinskom sudu prema području sjedišta ili prebivališta kako bi isti donio valjanu odluku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Sukladno čl.19.st.1.Uredbe, postupci za preispitivanje odluka u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst, 25/13., 89/14. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/19. 80/22. i 114/22.).

Ti postupci su:

- Prijedlog za povrat u prijašnje stanje (čl. 117.- čl.122.a Zakona o parničnom postupku). Prijedlog mora biti podnesen unutar roka od 8 dana od dana saznanja za razlog propuštanja, odnosno ako je stranka saznala za propuštanje u kasnijem roku, prethodno navedeni rok počinje teći od dana saznanja za razlog zbog kojeg je propustila rok. Nakon isteka 2 mjeseca (u postupcima pred općinskim sudovima) ili 30 dana (u postupcima pred trgovačkim sudovima) od dana propuštanja prijedlog za povrat u prijašnje stanje se ne može podnijeti.

- Ponavljanje postupka (čl. 421. - 432. Zakona o parničnom postupku). Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana od dana kada je stranka saznala za razlog zbog kojeg podnosi prijedlog za ponavljanje, odnosno od dana kada joj je dostavljena sudska odluka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Hrvatski jezik. Hrvatski prijevod mora biti ovjeren od osobe ovlaštene za prevođenje u jednoj od država članica EU.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Nadležni sudovi, upravna tijela, javni bilježnici, pravne i fizičke osobe s javnim ovlastima koje su ovlaštene za izdavanje ovršnih isprava, odnosno naloga za ovrhu nespornih tražbina prema važećem nacionalnom pravu.

Posljednji put ažurirano: 14/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.