Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski ovršni naslov

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Engleska i Wales

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Za primjenu predmetne uredbe koriste se sudska pravila za Englesku i Wales utvrđena na temelju Zakona o parničnom postupku iz 1997. Ta su sudska pravila poznata kao Pravilnik o parničnom postupku, a utvrđena su zakonskim instrumentom.

Dio 74.27. Pravilnika o parničnom postupku i pripadajuće upute za postupanje, Upute za postupanje 74.B, sadržavaju odredbe o europskom nalogu za izvršenje u Engleskoj i Walesu, uključujući one o postupcima za ispravak i povlačenje.

Članak 10. odnosi se na pravo podnošenja zahtjeva sudu za ispravak potvrde (ako je u suprotnosti s presudom) ili njezino povlačenje (ako je u suprotnosti s Uredbom). Postupak koji treba slijediti u tim situacijama opisan je u dijelu 23. Pravilnika o parničnom postupku, koji sadržava pravila o podnošenju zahtjeva sudu. Zahtjev na temelju članka 10. podnosi se sudu koji je izdao europski nalog za izvršenje primjenom postupka iz dijela 23. Pravilnika.

Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva pod nazivom Obrazac (*) N244. Na obrascu zahtjeva mora se navesti koji nalog podnositelj zahtjeva traži (nalog za ispravak ili povlačenje) i zbog kojih razloga traži nalog (na primjer, zbog proturječnosti u potvrdi).

(*) Ujedinjena Kraljevina potvrđuje da će se upotrebljavati standardni obrasci iz Uredbe. U prilozima od I. do V. Uredbi nalaze se obrasci kojima se sudovi koriste za izdavanje potvrda. Vjerovnici će za podnošenje potrebnih zahtjeva upotrebljavati odgovarajuće sudske obrasce Ujedinjene Kraljevine, a potvrda će se izdavati upotrebom obrasca iz Uredbe. Predviđeno je da se zahtjev na temelju članka 10. stavka 3. može podnijeti upotrebom standardnog obrasca zahtjeva Ujedinjenje Kraljevine ili upotrebom obrasca iz Priloga VI. Uredbi.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Za primjenu predmetne uredbe koriste se sudska pravila za Englesku i Wales utvrđena na temelju Zakona o parničnom postupku iz 1997. Ta su sudska pravila poznata kao Pravilnik o parničnom postupku, a utvrđena su zakonskim instrumentom.

Člankom 19. stavkom 1. predviđa se dužnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za preispitivanje presude ako nije primio dokument o pokretanju postupka ili je zbog razloga izvan njegove kontrole bio spriječen podnijeti prigovor na tužbeni zahtjev.

Dijelom 13. Pravilnika o parničnom postupku dužniku prema presudi omogućuje se podnošenje zahtjeva za njezino preispitivanje u okolnostima opisanima u članku 19. U njemu se utvrđuje postupak za podnošenje zahtjeva za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe. Presuda zbog ogluhe može se donijeti ako dužnik prema presudi nije podnio potvrdu o dostavi i/ili nije dostavio svoje očitovanje. Dijelom 13. Pravilnika o parničnom postupku dužniku prema presudi omogućuje se podnošenje zahtjeva za njezino preispitivanje u okolnostima opisanima u članku 19. U njemu se utvrđuje postupak za podnošenje zahtjeva za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe.

Ne postoje propisani obrasci za podnošenje zahtjeva za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe. Podnositelji zahtjeva taj zahtjev obično podnose koristeći se Obrascem N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Podnositelj zahtjeva treba navesti nalog koji traži i razloge zbog kojih bi presudu trebalo ukinuti ili izmijeniti, na primjer zbog toga što mu dokument o pokretanju postupka nije dostavljen dovoljno vremena unaprijed da pripremi svoje očitovanje. Ispitivanje tog zahtjeva nužno dovodi do preispitivanja presude.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrde koje se šalju u Englesku i Wales prihvaćaju se napisane na engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Autentične isprave iz drugih država članica izvršit će se u Engleskoj i Walesu, ali one se u Engleskoj i Walesu ne sastavljaju. Stoga nema potrebe da se imenuje tijelo za njihovo potvrđivanje.

Posljednji put ažurirano: 22/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.