Europski ovršni naslov

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravak potvrde iz članka 10. stavka 2. točke (a)

Zakonom o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (825/2005) utvrđuje se postupak za ispravak kako slijedi:

Ispravak materijalne pogreške u potvrdi europskog naloga za izvršenje (2. odjeljak)

Ako je sudska odluka, sudska nagodba ili autentična isprava navedena u Uredbi netočno navedena u potvrdi izdanoj na temelju Uredbe, sud koji je izdao potvrdu ili drugo nadležno tijelo mora na prijedlog ispraviti razliku.

Prijedlog za ispravak potvrde europskog naloga za izvršenje podnosi se na standardnom obrascu iz Priloga VI. Ispravak se provodi na izvornoj potvrdi. Ako nije moguće ispraviti izvornu potvrdu, vjerovniku se mora izdati nova. Ako je moguće, o ispravku se moraju obavijestiti stranke koje su zatražile presliku potvrde. Ako je u predmetu uložena žalba, o ispravku se mora obavijestiti žalbeni sud.

Postupak za povlačenje potvrde iz članka 10. stavka 2. točke (b)

Zakonom o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine utvrđuje se postupak za povlačenje kako slijedi:

Povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje (3. odjeljak)

Ako je potvrda očito pogrešno izdana s obzirom na zahtjeve propisane Uredbom, sud koji je izdao potvrdu ili drugo nadležno tijelo mora na prijedlog ispraviti razliku u sudskoj odluci, sudskoj nagodbi ili autentičnoj ispravi iz Uredbe.

Prijedlog za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje podnosi se na standardnom obrascu iz Priloga VI. Strankama će se omogućiti saslušanje, osim ako to očito nije potrebno.

Ako je moguće, povlačenje se potvrđuje na izvornoj potvrdi. Ako je moguće, o povlačenju se moraju obavijestiti stranke koje su zatražile presliku potvrde. Ako je u predmetu uložena žalba, o povlačenju se mora obavijestiti žalbeni sud.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U skladu s člankom 12. stavkom 1. minimalni standardi utvrđeni u poglavlju III. Uredbe primjenjuju se na sudske odluke na temelju dužnikova izostanka s ročišta iz članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c). U skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe, poglavlje III. Uredbe primjenjuje se i na sudske odluke na temelju dužnikova izostanka s ročišta koje donosi žalbeni sud.

Ako je sud donio sudsku odluku na temelju dužnikova izostanka s ročišta u smislu članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c), u situacijama iz članka 19. stavka 1. dužnik mora imati pravo zatražiti preispitivanje sudske odluke kako bi bila potvrđena kao europski nalog za izvršenje. Donošenje presude zbog izostanka posljedica je pasivnosti dužnika na finskom okružnom sudu. U poglavlju 12. odjeljku 15. Zakona o sudskom postupku predviđeno je da stranka protiv koje je donesena presuda zbog izostanka ima pravo žalbe protiv te presude u roku od 30 dana od dana kad je stranka koja ulaže žalbu primila obavijest o presudi zbog izostanka.

Za potrebe primjene te odredbe o žalbi nije važno kad je dužnik primio obavijest o presudi zbog izostanka. Zakonski rok za žalbu ne počinje teći sve dok dužnik ne dobije obavijest o presudi zbog izostanka. Ta je odredba blaža od minimalnih zahtjeva utvrđenih u članku 19. Uredbe. Osim toga, odredbe poglavlja 31. Zakona o sudskom postupku o izvanrednim pravnim lijekovima primjenjuju se i na presudu zbog izostanka. To uključuje žalbu zbog povrede postupovnih pravila (poglavlje 31. odjeljak 1.) i ukidanje pravomoćne presude (poglavlje 31. odjeljak 7.). U poglavlju 31. odjeljku 17. Zakona o sudskom postupku nalazi se posebna odredba o odobravanju novog roka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrde o europskom nalogu za izvršenje mogu se izdati prevedene na finski, švedski ili engleski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Autentične isprave predviđene člankom 4. stavkom 3. točkom (b) Uredbe u Finskoj su sporazumi o uzdržavanju koje provode i na taj način odobravaju općinski odbori za socijalnu skrb. Općinski odbor za socijalnu skrb, koji provodi sporazum o uzdržavanju, provodi ga i kao europski nalog za izvršenje.

Popis finskih općina dostupan je u elektroničkom obliku na internetskoj stranici www.oikeus.fi, koju održava Ministarstvo pravosuđa. Podaci za kontakt općina mogu se pronaći i na internetskoj stranici http://www.kunnat.net.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.