Europski ovršni naslov

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Kad je riječ o informacijama o pravilima u nacionalnom zakonodavstvu kojima se provodi članak 10. stavak 2. Uredbe i utvrđuje postupak za ispravljanje ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje, latvijska nadležna tijela izjavljuju da su provedbene mjere za članak 19. stavak 2. uključene u članak 543. i članak 545. latvijskog Zakona o parničnom postupku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Kad je riječ o provedbi članka 19. stavka 1. Uredbe, u nacionalno zakonodavstvo nisu uključena dodatna pravila, s obzirom na to da su u Latviji ta pravila obuhvaćena odredbama Zakona o parničnom postupku.

„Članak 51. Ponovno određivanje postupovnih rokova

(1) Na zahtjev stranke u postupku sud ponovno određuje propuštene postupovne rokove ako utvrdi da su razlozi za njihovo propuštanje bili opravdani.

(2) Pri ponovnom određivanju propuštenih postupovnih rokova sud dopušta provođenje odgođene postupovne radnje.

Članak 52. Produljenje postupovnih rokova

Na zahtjev stranke u postupku mogu se produljiti postupovni rokovi koje je odredio sud ili sudac.

Članak 53. Postupak za produljenje ili ponovno određivanje postupovnih rokova

1) Zahtjev za produljenje rokova ili ponovno određivanje propuštenih rokova podnosi se sudu na kojem treba provesti odgođenu radnju i razmatra se u pisanom postupku. Prije no što se zahtjev razmotri u pisanom postupku, o tome se obavještavaju stranke u postupku te im se istodobno šalje zahtjev za produljenje rokova ili ponovno određivanje propuštenih rokova.

(2) Uz zahtjev za ponovno određivanje postupovnih rokova prilažu se dokumenti koji su potrebni za provođenje postupovne radnje te se navodi osnova za ponovno određivanje rokova.

(3) Rok koji je odredio sudac može produljiti sudac pojedinac.

(4) Ako sud ili sudac odbiju produljiti ili ponovno odrediti rok, može se podnijeti dodatna žalba.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe u Latviji je prihvaćeni jezik za zaprimanje i izdavanje potvrde europskog naloga za izvršenje latvijski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Članak 107. stavak 3. Zakona o javnim bilježnicima:

Na zahtjev tužitelja, prisegnuti javni bilježnik će, na temelju Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (dalje u tekstu: Uredba br. 805/2004) i njezina članka 25. stavka 1., izdati europski nalog za izvršenje (Prilog III. Uredbi br. 805/2004) za izdane javnobilježničke isprave izvršenja.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.