Europski ovršni naslov

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (dalje u tekstu „Uredba”), Ministarstvo pravosuđa Republike Litve ovime priopćuje informacije o korištenju pravnih lijekova, jezicima i tijelima iz članka 30. Prosljeđujemo i tekst relevantnog Zakona Republike Litve o provedbi Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (Službeni list br. 58 od 7. svibnja 2005.) (dalje u tekstu „Zakon”) i Zakonika o parničnom postupku Republike Litve (Službeni list br. 36-1340 od 6. travnja 2002.; Službeni list br. 42 od 24. travnja 2002.) (dalje u tekstu „Zakonik”).

Sud koji je izdao potvrdu europskog naloga za izvršenje može je ispraviti na zahtjev zainteresirane strane (u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe, člankom 5. stavkom 1. Zakona i člankom 648. stavkom 6. Zakonika). Potvrdu europskog naloga za izvršenje izdanu u vezi s autentičnom ispravom može ispraviti okružni sud nadležan u mjestu u kojem sjedište ima javni bilježnik koji je potvrdio izvršivost autentične isprave. Za zahtjev za ispravak potvrde europskog naloga za izvršenje ne naplaćuje se pristojba.

Sud koji je izdao potvrdu europskog naloga za izvršenje može tu potvrdu povući sudskim nalogom (u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe i člankom 5. stavkom 2. Zakona). Potvrdu europskog naloga za izvršenje izdanu u vezi s autentičnom ispravom može povući okružni sud nadležan u mjestu u kojem sjedište ima javni bilježnik koji je potvrdio izvršivost autentične isprave. Za zahtjev za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje ne plaća se pristojba.

Članak 5. Zakona glasi:

„Članak 5. Ispravak ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje.

1. Ako se zbog tipkarske ili druge pogreške potvrda europskog naloga za izvršenje razlikuje od sudske presude ili autentične isprave, odredbe iz članka 648. stavka 6. Zakonika o parničnom postupku Republike Litve primjenjuju se mutatis mutandis za potrebe ispravka potvrde europskog naloga za izvršenje.

2. Sud koji je izdao potvrdu europskog naloga za izvršenje sudskim nalogom povlači ili odbija povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje u okolnostima iz članka 10. stavka 1. točke (b) Uredbe.

3. Za zahtjeve koje su stranke podnijele u predmetima iz ovog članka ne naplaćuje se pristojba.

4. Odredbe ovog članka primjenjuju se i ako se od okružnog suda nadležnog u mjestu u kojem sjedište ima javni bilježnik koji je potvrdio izvršivost isprave zatraži da ispravi ili povuče potvrdu europskog naloga za izvršenje izdanu u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 2. ovog Zakona.”

Članak 648. stavak 6. Zakonika glasi:

„Ako je pri izdavanju izvršne isprave došlo do tipkarske ili druge pogreške, ustanova koja ju je izdala ispravlja ispravu na zahtjev zainteresirane strane.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Prosljeđujemo tekst relevantnog Zakona Republike Litve o provedbi Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (Službeni list br. 58 od 7. svibnja 2005.) (dalje u tekstu „Zakon”) i Zakonika o parničnom postupku Republike Litve (Službeni list br. 36-1340 od 6. travnja 2002.; Službeni list br. 42 od 24. travnja 2002.) (dalje u tekstu „Zakonik”).

Presuda zbog ogluhe na temelju utemeljenog zahtjeva stranke koja se nije pojavila na raspravi podnesenog u roku od 20 dana od datuma na koji je ta presuda donesena može se preispitati (taj rok od 20 dana može se u skladu s člankom 78. Zakonika produljiti za osobe koje su ga propustile zbog razloga koje sud priznaje kao opravdane). Nakon zaprimanja zahtjeva sud ga zajedno s kopijama njegovih priloga šalje strankama i trećim osobama te ih obavješćuje da su stranke dužne, a treće osobe imaju pravo podnijeti pisane primjedbe u roku od 14 dana. Sud razmatra zahtjev u pisanom postupku u roku od 14 dana od roka za podnošenje primjedbi. Ako nakon razmatranja zahtjeva sud zaključi da se stranka nije pojavila na raspravi zbog opravdanih razloga o kojima nije mogla pravodobno obavijestiti sud, a zahtjev se odnosi na dokaze koji bi mogli utjecati na zakonitost i valjanost predmetne presude zbog ogluhe, sud povlači presudu zbog ogluhe i preispituje predmet.

Nakon što se predmet pregleda u skladu s dokumentarnim postupkom (poglavlje XXII. Zakonika), sud ima pravo, ako za to postoje opravdani razlozi, produljiti dužnikov rok za podnošenje prigovora u skladu s člankom 430. stavkom 5. Zakonika, a u slučajevima u kojima se predmet razmatra u skladu s pravilima iz poglavlja XXIII. Zakonika (posebne značajke predmeta u vezi s izdavanjem sudskog naloga) sud može, ako za to postoje opravdani razlozi, produljiti dužnikov rok za podnošenje prigovora u vezi s vjerovnikovom tražbinom u skladu s člankom 439. stavkom 2. Zakonika.

Članak 287. Zakonika:

„1. Stranka koja nije prisutna na sudskoj raspravi ima pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje presude zbog ogluhe sudu koji je donio presudu zbog ogluhe u roku od 20 dana od datuma na koji je presuda donesena.

2. U takvom zahtjevu moraju se navesti:

1. naziv suda koji je donio presudu zbog ogluhe;

2. ime i prezime podnositelja zahtjeva;

3. okolnosti zbog kojih podnositelj nije bio prisutan na sudskoj raspravi i do dana rasprave nije obavijestio sud o opravdanim razlozima za takvu neprisutnost, uključujući dokaze o tim okolnostima;

4. okolnosti koje mogu utjecati na zakonitost i valjanost presude i dokazi o takvim okolnostima;

5. pojedinosti o zahtjevu podnositelja;

6. popis popratnih dokumenata priloženih zahtjevu;

7. potpis podnositelja i datum zahtjeva.

3. Sudu se šalje onolik broj kopija zahtjeva i priloga koliko je stranaka i trećih osoba.

4. Pogreške u zahtjevu uklanjaju se u skladu s postupkom za uklanjanje pogrešaka iz zahtjeva.

5. Ako su u istom predmetu podnesene žalbe i zahtjevi za preispitivanje presude zbog ogluhe, najprije se pregledavaju zahtjevi za preispitivanje presude zbog ogluhe i svi sudski nalozi izdani u vezi s tim presudama.”

Članak 430. stavak 5. Zakonika:

„Ako su prigovori podneseni nakon isteka roka od dvadeset dana ili ako ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, sud ih odbija. Protiv odluke suda o odbijanju prigovora može se podnijeti zasebna žalba. Ako dužnik zbog opravdanih razloga propusti rok, sud ga može na zahtjev produljiti.”

Članak 439. stavak 2. Zakonika:

„Prigovori dužnika u pogledu tražbine vjerovnika podnose se pisanim putem u roku od 20 dana od datuma na koji je dužniku dostavljena obavijest o sudskoj odluci. Prigovori moraju ispunjavati opće uvjete u pogledu sadržaja i oblika postupovnih dokumenata, uz iznimku uvjeta o navođenju razloga. Ako zbog opravdanih razloga dužnik podnese prigovor nakon isteka roka iz ovog stavka, sud može na zahtjev dužnika produljiti rok za podnošenje prigovora. Protiv odluke kojom se odbija takav zahtjev dužnika može se podnijeti zasebna žalba.”

Članak 78. stavak 1. Zakonika:

„Osobama koje nisu poštovale zakonski ili sudski utvrđen rok zbog opravdanih razloga može se odobriti produljenje tog roka.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 2. stavkom 4. Zakona[1] za potrebe članka 20. stavka 2. točke (c) Uredbe koristi se litavski jezik.

Članak 2. stavka 4. Zakona[1]:

„Europski nalog za izvršenje ili njegova kopija za izvršenje u Republici Litvi prevodi se na litavski i izvršava bez primjene odredbi odjeljka 7. poglavlja LX. Zakonika o parničnom postupku Republike Litve.”


[1] Europski nalog za izvršenje za nesporne tražbine (Službeni list br. 58 od 7. svibnja 2005.)

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Zakona[1] tijela iz članka 25. Uredbe, odnosno tijela koja su ovlaštena da izdaju europski nalog za izvršenje koji se odnosi na autentičnu ispravu, su javni bilježnici.

Članak 4. stavka 2. Zakona[1]:

„Na zahtjev vjerovnika europski nalog za izvršenje koji se odnosi na autentičnu ispravu iz stavka 1. ovog članka izdaje javni bilježnik koji je sastavio autentičnu ispravu. Javni bilježnik izdaje europski nalog za izvršenje najkasnije pet dana nakon dana na koji je primljen zahtjev za izdavanje europskog naloga za izvršenje.”


[1] Europski nalog za izvršenje za nesporne tražbine (Službeni list br. 58 od 7. svibnja 2005.)

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.