Europski ovršni naslov

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

1.1.     Postupak ispravka

Zahtjev za ispravak može se podnijeti sudu koji je odobrio nalog kao europski nalog za izvršenje na obrascu iz Priloga VI. Uredbi. Postupak je uređen člankom 4. Zakona o provedbi; riječ je o pojednostavnjenom postupku podnošenja zahtjeva. To znači da će se osim Zakona o provedbi primjenjivati članak 261. i dalje Zakonika o parničnom postupku. Članak 358. i dalje te članak 426. i dalje tog Zakonika primjenjuju se na žalbe odnosno na kasaciju.

Članak 4. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

1. Zahtjev za ispravak potvrde europskog naloga za izvršenje u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe podnosi se na obrascu iz članka 10. stavka 3. Uredbe sudu koji je odobrio nalog kao europski nalog za izvršenje. Članak 2. stavci 2. i 3. primjenjuju se analogno.

2. Ako zahtjev iz točke 1. podnese vjerovnik na čiji je zahtjev izdan nalog, kad god je to moguće prilaže mu se izvorna potvrda europskog naloga za izvršenje koju treba ispraviti. Dužnika ne treba zvati na sud. Ispravak se određuje za dan koji odredi sud; taj se datum navodi u nalogu suda i izdaje se ispravljena potvrda europskog naloga za izvršenje. Od tada prestaje vrijediti izvorna potvrda europskog naloga za izvršenje. Ako se zahtjev odbije, izvorna potvrda europskog naloga za izvršenje vraća se podnositelju.

3. Ako zahtjev iz točke 1. podnese dužnik, sud neće odrediti ispravak prije nego što vjerovniku i dužniku pruži priliku da iznesu svoje stajalište. Ispravak se određuje za dan koji odredi sud; taj datum i poštovanje prijašnje odluke navode se u nalogu suda i izdaje se ispravljena potvrda europskog naloga za izvršenje. Od tada prestaje vrijediti izvorna potvrda europskog naloga za izvršenje. Sud poziva vjerovnika da položi novi nalog u tajništvu suda.

Članak 2. stavci 2. i 3. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

2. Uz zahtjev iz točke 1. podnose se vjerodostojna kopija naloga za koji se traži potvrda i isprava o pokretanju postupka. Kad god je to moguće, u nalogu treba navesti sve one pojedinosti koje sud treba za potvrdu odluke kao europskog naloga za izvršenje u skladu s Prilogom I. Uredbi. Ako su isprave ili podaci koji su podneseni uz zahtjev nepotpuni, podnositelju zahtjeva daje se mogućnost da ih dopuni.

3. Zahtjev iz točke 1. dostavlja se preko ovršitelja ili državnog odvjetnika. Dostava preko ovršitelja ili državnog odvjetnika nije potrebna ako okružni sudac potvrdi odluku.

1.2. Postupak povlačenja

Zahtjev za povlačenje može se podnijeti na obrascu iz Priloga VI. Uredbi sudu koji je potvrdio nalog kao europski nalog za izvršenje. Postupak je uređen člankom 5. Zakona o provedbi; riječ je o pojednostavnjenom postupku podnošenja zahtjeva. To znači da će se osim Zakona o provedbi primjenjivati članak 261. i dalje Zakonika o parničnom postupku. Članak 358. i dalje te članak 426. i dalje tog Zakonika primjenjuju se na žalbe odnosno na kasaciju.

Članak 5. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

1. Zahtjev za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe podnosi se na obrascu iz članka 10. stavka 3. Uredbe sudu koji je odobrio nalog kao europski nalog za izvršenje. Članak 2. stavci 2. i 3. primjenjuju se analogno.

2. Povlačenje se određuje nalogom suda koji ga izdaje na dan koji sam odredi, nakon što su stranke imale priliku izraziti svoje stajalište. Sud može pozvati vjerovnika da položi novi nalog u tajništvu suda.

Članak 2. stavci 2. i 3. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

2. Uz zahtjev iz točke 1. podnose se vjerodostojna kopija naloga za koji se traži potvrda i isprava o pokretanju postupka. Kad god je to moguće, u nalogu treba navesti sve one pojedinosti koje sud treba za potvrdu odluke kao europskog naloga za izvršenje u skladu s Prilogom I. Uredbi. Ako su isprave ili podaci koji su podneseni uz zahtjev nepotpuni, podnositelju zahtjeva daje se mogućnost da ih dopuni.

3. Zahtjev iz točke 1. dostavlja se preko ovršitelja ili državnog odvjetnika. Dostava preko ovršitelja ili državnog odvjetnika nije potrebna ako okružni sudac potvrdi odluku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Preispitivanje odluke o nespornoj tražbini u skladu s člankom 19. Uredbe može se zatražiti u skladu s člankom 8. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje. Ako preispitivanje treba odrediti na temelju članka 8. stavka 3. podnošenjem zahtjeva, primjenjuje se članak 261. i dalje Zakonika o parničnom postupku.

Članak 8. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

1. Kad je riječ o odlukama o nespornim tražbinama na koje se primjenjuje Uredba, dužnik može zatražiti preispitivanje od suda koji je izdao nalog na temelju razloga iz članka 19. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe.

2. Ako se zahtjev za preispitivanje odnosi na presudu, mora se podnijeti u obliku pisane pritužbe u skladu s člankom 146. Zakonika o parničnom postupku.

3. Ako se zahtjev odnosi na sažetak odluke, mora se podnijeti u obliku jednostavnog zahtjeva.

4. Žalbe se moraju podnijeti:

a) u slučajevima na koje se odnosi članak 19. stavak 1. točka (a) Uredbe u roku od četiri tjedna nakon što je odluka dostavljena dužniku;

b) u slučajevima na koje se odnosi članak 19. stavak 1. točka (b) Uredbe u roku od četiri tjedna nakon što su prestale navedene okolnosti.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Jezik koji se prihvaća za potrebe članka 20. Uredbe jest nizozemski ili bilo koji jezik koji dužnik razumije.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijelo koje je Nizozemska ovlastila za potvrdu dokumenta kao europskog naloga za izvršenje za potrebe članka 25. Uredbe je sudac za postupak privremene pravne zaštite na sudu nadležnom za mjesto u kojem sjedište ima javni bilježnik koji je pripremio izvorni dokument.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.