Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski ovršni naslov

Sjeverna Irska

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Uredba se primjenjuje sudskim pravilima za Sjevernu Irsku. Ta su sudska pravila poznata kao Pravilnik Suda pravde (Sjeverna Irska) iz 1980., koji je donesen u skladu sa Zakonom o sudovima (Sjeverna Irska) iz 1978. i kojim su uređeni postupci na Vrhovnom sudu u Sjevernoj Irskoj, te Pravilnik okružnog suda (Sjeverna Irska) iz 1981., koji je donesen u skladu s Uredbom o okružnim sudovima (Sjeverna Irska) iz 1980. i Uredbom o dokazivanju u parničnom postupku (Sjeverna Irska) iz 1997., a kojim su uređeni postupci na okružnim sudovima. Ti su pravilnici dostupni na internetskim stranicama posvećenima sudovima Sjeverne Irske preko sljedećih poveznica: Pravilnik Suda pravde i Pravilnik okružnog suda.

Članak 10. odnosi se na pravo podnošenja zahtjeva sudu za ispravak potvrde (ako je u suprotnosti s presudom) ili njezino povlačenje (ako je u suprotnosti s Uredbom).

Postupci za obradu takvih zahtjeva utvrđeni su u Pravilniku suda pravde (Sjeverna Irska) iz 1980. i Pravilniku okružnog suda (Sjeverna Irska) iz 1981. Tim su pravilnicima uređeni postupci koji se vode na Sudu pravde odnosno na okružnim sudovima u Sjevernoj Irskoj.

U slučaju postupaka koji se vode na Sudu pravde ti se zahtjevi mogu podnijeti u obliku poziva ili izjave pod prisegom u skladu s postupkom utvrđenim u propisu 32., uz uporabu obrasca (*) br. 28 iz Dodatka A Pravilniku. U njima bi trebalo biti navedeno koji nalog podnositelj zahtjeva traži i zašto traži taj nalog.

Slično tomu, na okružnom se sudu zahtjev može podnijeti u obliku obavijesti o zahtjevu i prateće izjave pod prisegom u skladu s propisom 14., uz uporabu općih obrazaca (*) br. 1 i 2 iz Dodatka 1. Pravilniku. U njima bi isto tako trebalo biti navedeno koji nalog podnositelj zahtjeva traži i zašto traži taj nalog.

U prilozima od I. do V. Uredbi nalaze se standardni obrasci kojima će se sudovi koristiti za izdavanje potvrda. Vjerovnici za podnošenje potrebnih zahtjeva upotrebljavaju odgovarajuće sudske obrasce Ujedinjene Kraljevine, a potvrda se izdaje uporabom obrasca iz Uredbe. Zahtjev na temelju članka 10. stavka 3. može se podnijeti uporabom standardnog obrasca zahtjeva Ujedinjene Kraljevine ili uporabom obrasca iz Priloga VI. Uredbi.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Člankom 19. stavkom 1. predviđa se dužnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za preispitivanje presude ako nije primio dokument o pokretanju postupka ili je zbog razloga izvan njegove kontrole bio spriječen podnijeti prigovor na tužbeni zahtjev.

Propisom 13. člankom 8. Pravilnika Suda pravde (Sjeverna Irska) iz 1980. dužniku prema presudi omogućuje se da sudu podnese zahtjev za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe. Za takav zahtjev nije propisana uporaba određenog obrasca, ali on se u pravilu može podnijeti u obliku poziva ili izjave pod prisegom u skladu s postupkom utvrđenim u propisu 32., uz uporabu obrasca br. 28 iz Dodatka A Pravilniku.

Osim toga, propisom 12. člankom 12. Pravilnika okružnog suda (Sjeverna Irska) iz 1981. dužniku prema presudi omogućuje se da podnese takav zahtjev na okružnom sudu. Ni u tom slučaju nije propisana uporaba određenog obrasca, ali on se u pravilu može podnijeti u obliku obavijesti o zahtjevu i prateće izjave pod prisegom u skladu s propisom 14., uz uporabu općih obrazaca br. 1 i 2 iz Dodatka 1. Pravilniku.

I na jednom je i na drugom sudu riječ o isključivo diskrecijskoj ovlasti za ukidanje ili izmjenu presude te pravilnicima nisu propisani nikakvi uvjeti u pogledu izvršavanja te ovlasti.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrde koje se šalju u Sjevernu Irsku prihvaćaju se napisane na engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Autentične isprave iz drugih država članica izvršit će se u Sjevernoj Irskoj, ali one se u Sjevernoj Irskoj ne sastavljaju. Stoga nema potrebe da se imenuje tijelo za njihovo potvrđivanje.

Posljednji put ažurirano: 20/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.