Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Europski ovršni naslov

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Ujedinjena Kraljevina

Škotska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postojeći sudski pravilnici okružnog suda (Sheriff Court) i Vrhovnog suda (Court of Session) osiguravaju provedbu Uredbe uz sve potrebne prilagodbe.

Pravilnicima je predviđeno da se zahtjevi za ispravak ili povlačenje potvrde o europskom nalogu za izvršenje podnose na obrascu iz Priloga VI. Uredbi. Obrasci koji se upućuju okružnom sudu podnose se tajniku okružnog suda. Zahtjevi upućeni Vrhovnom sudu obrađuju se kao podnesci i podnose se pomoćniku tajnika Vrhovnog suda.

Obrasci i pravilnici dostupni su na stranicama škotske sudske službe:

https://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Člankom 19. stavkom 1. predviđa se dužnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za preispitivanje odluke ako dokument o pokretanju postupka nije stigao do njega ili je zbog razloga izvan njegove kontrole bio spriječen uložiti prigovor na tužbeni zahtjev.

Postojeći pravilnici okružnog suda i Vrhovnog suda upotrebljavat će se za provedbu Uredbe uz sve potrebne prilagodbe.

Sažeti prikaz relevantnih pravilnika okružnog suda i Vrhovnog suda nalazi se u nastavku. Cijeli tekst pravilnika i odgovarajućih obrazaca dostupan je na: http://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Pravilnik okružnog suda
  • Jednostavni postupak

Svatko tko 28. studenoga 2016. ili nakon tog datuma prijavi potraživanje čija je novčana vrijednost 5000 GBP ili manje, a kojim se traži isplata, predaja, povrat pokretne imovine, ili se nekomu nalaže da izvrši određenu činidbu, trebao bi primjenjivati jednostavni postupak.

Preispitivanje odluka:

Postoje dvije vrste preispitivanja – povlačenje odluke i žalba.

U skladu s pravilom 13.6 stranka može zatražiti povlačenje odluke podnošenjem zahtjeva za povlačenje na obrascu 13B(1) za odluke donesene prije 30. srpnja 2018. ili obrascu 13B(2) za odluke donesene 30. srpnja 2018. ili nakon tog datuma uz navođenje razloga zašto bi odluku trebalo povući.  Stranka bi trebala ispuniti obrazac za odgovor (obrazac 4A) te ga poslati sudu s odgovarajućim obrascem 13B.

U skladu s pravilom 16.2 stranka može podnijeti žalbu okružnom žalbenom sudu (obrazac 16A) u roku od četiri tjedna od slanja obrasca odluke te navesti pravna pitanja koja okružni žalbeni sud treba razmotriti.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o okružnim sudovima na stranicama:

Škotski sudovi

u Pravilniku o žalbenom postupku (Act of Sederunt) kojim je uređen jednostavni postupak.  Obrasci i standardni nalozi dostupni su u odjeljku ispod poveznice.

Sporovi male vrijednosti

Pravilnikom o sporovima male vrijednost iz 2002. uređuje se postupak za predmete čija je vrijednost 3 000 £ ili veća od tog iznosa. (Svatko tko 28. studenoga 2016. ili nakon tog datuma prijavi potraživanje čija je novčana vrijednost 5000 GBP ili manje, a kojim se traži isplata, predaja, povrat pokretne imovine, ili se nekomu nalaže da izvrši određenu činidbu, trebao bi primjenjivati jednostavni postupak – vidjeti prethodno).

Preispitivanje odluka:

postoje tri vrste preispitivanja – povlačenje odluke, žalba i zahtjevi u okviru istog tužbenog zahtjeva za izmjenu itd. odluke.

U skladu s pravilom 21.10 stranka može podnijeti zahtjev za izmjenu, poništenje ili stavljanje izvan snage odluke ili za obustavu izvršenja odluke uz kratko obrazloženje razloga za podnošenje zahtjeva.

U skladu s pravilom 22.1 stranka može podnijeti zahtjev za povlačenje odluke dostavljanjem obrasca 20 uz obrazloženje razloga za nepojavljivanje i navođenje obrane koju namjerava iznijeti.

U skladu s pravilom 23.1 stranka može podnijeti žalbu sucu okružnog suda (sheriff principal) na obrascu 21 najkasnije 14 dana nakon datuma donošenja konačne odluke izlažući slučaj te navodeći pravni razlog na kojem se temelji žalba.

U skladu s pravilom 23.4 zahtjev za dopuštanje žalbe na odluku o zahtjevu koji se odnosi na zahtjev u vezi s određivanjem roka plaćanja ili bilo koji nalog povezan s njom podnosi se na obrascu 22 i u njemu se mora navesti pravno pitanje na kojem se temelji žalba. Ako je žalba dopuštena, podnosi se na obrascu 23. Podnositelj žalbe o tome mora obavijestiti sve druge stranke u roku od 14 dana od odluke o dopuštanju žalbe.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o okružnim sudovima na stranicama Škotske sudske službe: pravila o sporovima male vrijednosti, a obrasci na stranici obrasci za sporove male vrijednosti.

Skraćeni postupak

Pravilnikom o skraćenom postupku iz 2002. uređuje se postupak za predmete čija je vrijednost od 3 000 £ do 5 000 £, uključivo s tim iznosom. (Svatko tko 28. studenoga 2016. ili nakon tog datuma prijavi potraživanje čija je novčana vrijednost 5000 GBP ili manje, a kojim se traži isplata, predaja, povrat pokretne imovine, ili se nekomu nalaže da izvrši određenu činidbu, trebao bi primjenjivati jednostavni postupak – vidjeti prethodno).

Preispitivanje odluka:

postoje tri vrste preispitivanja – povlačenje odluke, žalba i zahtjevi u okviru istog tužbenog zahtjeva za izmjenu itd. odluke. Osim toga, postoje posebne odredbe za žalbe koje se odnose na uputu u vezi s određivanjem roka plaćanja.

U skladu s pravilom 24.1 stranka može podnijeti zahtjev za povlačenje odluke dostavljanjem obrasca 30 uz obrazloženje razloga za nepojavljivanje i navođenje obrane koju namjerava iznijeti.

U skladu s pravilom 25.1 stranka može podnijeti žalbu sucu okružnog suda (sheriff principal) na obrascu 31 najkasnije 14 dana nakon datuma donošenja konačne odluke izlažući slučaj te navodeći pravni razlog na kojem se temelji žalba.

U skladu s pravilom 25.4 zahtjev za dopuštanje žalbe na odluku o zahtjevu koji se odnosi na zahtjev u vezi s određivanjem roka plaćanja ili bilo koji nalog povezan s njom podnosi se na obrascu 32 i u njemu se mora navesti pravno pitanje na kojem se temelji žalba. Ako je žalba dopuštena, podnosi se na obrascu 33. Podnositelj žalbe o tome mora obavijestiti sve druge stranke u roku od 14 dana od odluke o dopuštanju žalbe.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o okružnim sudovima na stranicama Škotske sudske službe:  pravila o skraćenom postupku, a obrazac na stranici obrasci za skraćeni postupak.

Redovni postupak

Pravilnikom o redovnom postupku iz 1993. uređuje se postupak za novčana potraživanja u predmetima čija je vrijednost veća od 5 000 £.

Preispitivanje odluka:

dvije su vrste žalbenog postupka – podnošenje žalbe sucu okružnog suda (Sheriff Principal) ili Vrhovnom sudu te postupak povrata u prijašnje stanje (Reponing).

U skladu s pravilom 8.1 tuženik može podnijeti zahtjev za povlačenje odluke donesene u odsutnosti podnošenjem prijedloga za povrat u prijašnje stanje (reponing note) u kojoj navodi obranu koju namjerava iznijeti te obrazlaže razloge za nepojavljivanje. Za podnošenje takvih zahtjeva nije propisan određeni obrazac, no on je obično u obliku odluke o pokretanju postupka (obrazac G1). Uz odobrenje suda postupak se nastavlja kao da je tuženik dostavio obavijest o namjeri obrane.

Pravilom 31.3 predviđeno je da se žalba Vrhovnom sudu podnosi putem obavijesti o pisanoj na ad hoc obrascu ili zasebnom listu tajniku okružnog suda. Pravilom 31.4 predviđeno je da se žalba sucu okružnog suda (Sheriff Principal) podnosi u obliku obavijesti o žalbi na obrascu A1. Pravilima 31.1 i 31.2 utvrđuju se rokovi.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o okružnim sudovima na stranicama Škotske sudske službe: Pravila o redovnom postupku.

  • Pravilnik Vrhovnog suda iz 1994.

Preispitivanje odluka:

u skladu s pravilom 19.2 tuženik može uložiti zahtjev za povlačenje odluke i istodobno mora dostaviti obavijest o tijeku obrane. Postupak će se nastaviti kao da je obavijest o obrani dostavljena pravovremeno.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o Vrhovnom sudu na stranicama Škotske sudske službe: Pravilnik Vrhovnog suda.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrde koje se šalju u Škotsku prihvaćaju se na engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ako su javne isprave upisane radi njihova čuvanja i izvršenja u sudski registar isprava (Books of Council and Session), potvrdu izdaje voditelj registra.

Kontakt podaci voditelja registra:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Telefon: 0845 607 0161

E-pošta: customer.services@ros.gov.uk

Ako je isprava upisana u registar okružnog suda radi čuvanja i izvršenja, potvrdu izdaje tajnik okružnog suda. U smislu pravila 5 Pravilnika okružnog suda o europskom nalogu za izvršenje, zahtjev za ovjeru u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe mora biti popraćen pisanom izjavom. Pojedinosti o okružnim sudovima dostupne su u odjeljku lokacije sudova na stranicama Škotske sudske službe.

Posljednji put ažurirano: 27/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.