Europski ovršni naslov

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovačka

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


*obvezan unos

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U skladu s člankom 21. Zakona br. 160/2015 (Zakon o parničnom postupku (Civilný sporový poriadok)), sud nadležan za izmjenu i opoziv potvrda je, u slučaju presuda ili nagodbi, sud koji je donio presudu ili sud na kojem je odobrena ili sklopljena nagodba.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U skladu s uvjetima iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe, slovački sudovi ovlašteni su za preispitivanje odluka u na temelju članaka 355. – 457. Zakona o parničnom postupku. U skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) Uredbe, sudovi preispituju odluke na temelju članka 122. Zakona o parničnom postupku (iznimka od isteka nakon isteka vremenskog razdoblja).

Člancima 355. – 457. uređeni su pojedinačni žalbeni postupci (žalba, ponovno pokretanje postupka i izvanredna žalba). Pojedinačnim odredbama uređeni su uvjeti za dopuštenost žalbi, pojedinosti koje trebaju sadržavati žalbe, radnje koje poduzimaju sudovi te njihovi postupci donošenja odluka o žalbama.

Pojedinačne odredbe Zakona o parničnom postupku dostupne su na Slov-lex.sk

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe prihvaćeni je jezik slovački (u Slovačkoj Republici).

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U skladu s člankom 21. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku regionalni sud (krajský súd) nadležan za legalizaciju sudskih isprava u skladu s člankom 62. Zakona br. 97/1963 o međunarodnom privatnom pravu i Poslovniku, kako je izmijenjen, nadležan je za izdavanje, izmjenu ili opoziv potvrda u skladu s posebnim zakonodavstvom povezanim s javnim ispravama.

Regionalni sud nadležan je za legalizaciju sudskih isprava ili izdavanje apostila ako su predmetne isprave izdali okružni sudovi, javni bilježnici ili sudski izvršitelji čije je sjedište na području nadležnosti tog regionalnog suda, ako je autentičnost isprava ili potpisa na ispravi provjerena te ako su isprave prijevodi službenih prevoditelja ili izvješća stručnjaka.

Zakon br. 97/1963 dostupan je na Slov-lex.sk

Posljednji put ažurirano: 09/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.