Europski ovršni naslov

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Potvrde se mogu ispravljati u skladu s člankom 14. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka (članak 10. stavak 1. točka (a) Uredbe o europskom nalogu za izvršenje).

„Članak 14. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka

Sud ili tijelo koje ju je izdalo ispravlja potvrdu europskog naloga za izvršenje ako ona zbog bitne pogreške ne odgovara presudi, javnoj ispravi ili odluci na kojoj se temelji. Na odluku o ispravku nije dopuštena žalba.”

Potvrde se mogu povlačiti u skladu s člankom 15. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka (članak 10. stavak 1. točka (b) Uredbe o europskom nalogu za izvršenje).

„Članak 15. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka

Sud ili tijelo koje ju je izdalo povući će potvrdu europskog naloga za izvršenje ako je izdana protivno zahtjevima utvrđenima u Uredbi o europskom nalogu za izvršenje.

Stranke će prije povlačenja potvrde dobiti priliku da izlože svoje mišljenje, osim u slučaju da za to nema potrebe.

Na odluku o povlačenju nije dopuštena žalba.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Zahtjev za preispitivanje može se podnijeti putem žalbe (överklagande) u skladu s poglavljem 50. člankom 1. Zakona o sudskom postupku (rättegångsbalken), zahtjeva za ponovno otvaranje postupka (återvinning) u skladu s poglavljem 44. člankom 9. Zakona o sudskom postupku, zahtjeva za ponovno otvaranje (återvinning) u skladu s člankom 52. Zakona (1990:746) o nalozima za plaćanje i potporu, zahtjev za produženje propuštenog roka (återställande av försutten tid) u skladu s poglavljem 58. člankom 11. Zakona o sudskom postupku ili pritužbe na tešku povredu postupka (klagan över domvilla) u skladu s poglavljem 59. člankom 1. Zakona o sudskom postupku (članak 19. Uredbe o europskom nalogu za izvršenje).

„Poglavlje 50. članak 1. Zakona o sudskom postupku

Stranka koja želi podnijeti žalbu na odluku okružnog suda u (tingsrätt) parničnom postupku to čini u pisanom obliku. Žalba se podnosi okružnom sudu. Mora biti urudžbirana na sudu u roku od tri tjedna od donošenja odluke.

Poglavlje 44. članak 9. Zakona o sudskom postupku

Stranka protiv koje je donesena odluka zbog ogluhe može podnijeti zahtjev za ponovno otvaranje postupka na sudu na kojem je pokrenut postupak u roku od mjesec dana od datuma na koji joj je uručena odluka. Ako se ne traži ponovno otvaranje postupka, odluka se više ne može osporavati u mjeri u kojoj je donesena zbog ogluhe.

Zahtjev za ponovno otvaranje postupka podnosi se u pisanom obliku. Ako je odluka zbog ogluhe donesena bez rasprave o meritumu, zahtjev mora sadržavati sve što se od podnositelja traži za održavanje takve rasprave.

Poglavlje 58. članak 11. Zakona o sudskom postupku

Ako je osoba propustila rok za podnošenje žalbe na presudu ili odluku, ili za ponovno otvaranje ili obnavljanje postupka, te ako je za to imala pravni razlog, rok se može produljiti na njezin zahtjev.

Poglavlje 59. članak 1. Zakona o sudskom postupku

Presuda koja je postala presuđena stvar poništit će se zbog teške povrede postupka na zahtjev osobe na čija se zakonska prava njome utječe:

1. ako je predmet vođen unatoč postupovnoj prepreci koju viši sud koji odlučuje o predmetu u žalbenom postupku mora razmotriti po službenoj dužnosti,

2. ako je presuda donesena protiv osobe koja nije na zakonski propisan način primila poziv na sud i nije se pojavila na suđenju, ili ako se presudom negativno utjecalo na prava osobe koja nije stranka u postupku,

3. ako je presuda toliko nejasna ili nepotpuna da se iz nje ne može razabrati odlučivanje o meritumu ili

4. ako je došlo do druge teške povrede postupka tijekom suđenja za koju se može pretpostaviti da je utjecala na njegov ishod.

Pritužba u vezi s teškom povredom postupka na koju se upućuje u prethodnoj točki 4. i koja se temelji na okolnostima koje se prethodno nisu navodile na sudu odbija se se, osim ako podnositelj može dokazati da je bio spriječen navesti tu okolnost tijekom postupka ili je za to imao drugi valjani razlog.

Članak 52. Zakona (1990:746) o nalozima za plaćanje i potporu

Ako je tuženik nezadovoljan presudom u predmetu koji se odnosi na nalog za plaćanje i potporu, može zatražiti ponovno otvaranje postupka.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Za ispunjavanje potvrde prihvaćamo sljedeće jezike: švedski i engleski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ako je švedski Zavod za socijalno osiguranje (Socialnämnd) izdao javnu ispravu, može tu ispravu ovjeriti i kao europski nalog za izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 30/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.