European enforcement order

National information and online forms concerning Regulation No. 805/2004

General information

Regulation (EC) No 805/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims

The Regulation applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark.

It dispenses, under certain conditions, with all intermediary measures in the Member State in which enforcement is sought that have been necessary so far for decisions delivered in another Member State in the verifiable absence of a dispute over the nature or extent of a debt. Those conditions mainly concern the service of documents in the case of judgments by default. Abolishing exequatur will enable creditors to obtain quick and efficient enforcement abroad without involving the courts in the Member State where enforcement is applied for in time-consuming and costly formalities.

The Regulation provides for six standard forms.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

European enforcement order

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement Order PDF (1310 Kb) en

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Europski ovršni naslov - Belgija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Kad je riječ o postupku ispravljanja ili povlačenja iz članka 10. stavka 2. Uredbe, zahtjev je potrebno uputiti nadležnoj osobi pravosudnog tijela koje je izdalo potvrdu europskog naloga za izvršenje. Ako je riječ o potvrdi koja se odnosi na autentičnu ispravu, taj je zahtjev potrebno uputiti javnom bilježniku koji je potvrdu izdao. Odluči li nadležna osoba ili javni bilježnik ispraviti ili poništiti potvrdu, ona više nema učinka. Nakon što se ispravi materijalna pogreška (u slučaju ispravljanja) ili nakon što nadležna osoba ili javni bilježnik utvrdi da su ispunjeni svi zahtjevi iz Uredbe (u slučaju povlačenja), izdaje se nova potvrda kojom se zamjenjuje prethodna.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Ovisno o konkretnim okolnostima predmeta, stranka koja zahtijeva preispitivanje sudske odluke ima nekoliko mogućnosti u skladu s belgijskim pravom.

Prvo, člankom 1051. Zakona o pravosuđu (Code Judiciaire) predviđena je mogućnost podnošenja žalbe na sudsku odluku u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona. To pravilo vrijedi bez obzira na to jesu li obje stranke sudjelovale u postupku,

Drugo, člankom 1048. Zakona o pravosuđu predviđena je mogućnost ulaganja prigovora na odluku zbog ogluhe u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja ili, u određenim predmetima, u roku od mjesec dana od obavijesti o odluci u skladu s člankom 792. stavcima 2. i 3. Zakona.

Za pravomoćne odluke građanskih sudova te pravomoćne odluke kaznenih sudova koje se odnose na građanske aspekte u kaznenim postupcima, u određenim okolnostima predviđenima člankom 1133. Zakona o pravosuđu moguće je radi poništenja odluke podnijeti zahtjev za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja u roku od šest mjeseci od otkrivanja razloga na kojem se temelji zahtjev.

Navedeni rokovi za podnošenje žalbe, prigovora ili zahtjeva za pokretanje izvanrednog postupka preispitivanja ne dovode u pitanje:

- rokove utvrđene u prevladavajućim odredbama nadnacionalnog i međunarodnog prava,

- odredbu iz članka 50. Zakona o pravosuđu kojom se predviđa produljenje prekluzivnog roka u određenim, zakonom predviđenim okolnostima,

- mogućnost primjene općeg pravnog načela, koje je više puta potvrdio belgijski Kasacijski sud, u skladu s kojim se rok za izvršenje određene radnje produljuje u korist stranke koja je zbog više sile bila spriječena u izvršenju te radnje prije isteka roka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Prema članku 20. stavku 2. točki (c) Uredbe uz preslik sudske odluke i potvrde europskog naloga za izvršenje mora se priložiti prijevod potvrde na službeni jezik države članice izvršenja, odnosno u ovom slučaju na francuski, nizozemski ili njemački.

Primjenjivi jezici navedeni su u priručniku o tijelima za zaprimanje pismena izrađenom u skladu s Uredbom (EZ) br. 1348/2000 o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (Europski pravosudni atlas u građanskim stvarima).

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U Belgiji je tijelo ovlašteno u skladu s člankom 25. javni bilježnik koji je sastavio autentičnu ispravu koja je predmet zahtjeva za izdavanje potvrde europskog naloga za izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 25/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Bugarska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Prvostupanjski sud može nakon razmatranja predmeta ispraviti ili povući potvrdu europskog naloga za izvršenje za nespornu tražbinu (članak 619. stavak 4. Zakona o parničnom postupku).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Dužnik može Vrhovnom kasacijskom sudu podnijeti zahtjev za preispitivanje predmetne odluke u skladu s člankom 19. Uredbe. Sud razmatra zahtjev u skladu s Poglavljem 24. Zakona o parničnom postupku – „Ukidanje pravovaljanih odluka”.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Republika Bugarska prihvaća bugarski jezik.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Nadležno je tijelo sud u čijoj je nadležnosti isprava izdana (članak 619. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Posljednji put ažurirano: 18/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Češka

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Češki okružni sudovi postupaju u skladu s člankom 167. Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Češki okružni sudovi postupaju u skladu s člankom 58. i člancima 201.–243.g Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Češki jezik

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Okružni sudovi

Posljednji put ažurirano: 20/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Njemačka

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 805/2004 o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine („Zakon o provedbi europskog naloga za izvršenje”) dodane su sljedeće odredbe u Zakon o parničnom postupku (ZPO):

„Članak 1081.

Ispravak i povlačenje

1.          Zahtjev u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 805/2004 za ispravak ili povlačenje sudske potvrde podnosi se sudu koji je izdao potvrdu. Taj sud odlučuje o zahtjevu. Zahtjev za ispravak ili povlačenje javnobilježničke ili upravne potvrde podnosi se tijelu koje je izdalo potvrdu. Javni bilježnik ili upravno tijelo bez odgode prosljeđuje zahtjev okružnom sudu u čijoj nadležnosti ima sjedište.

2.          Dužnik može podnijeti zahtjev za povlačenje u roku od mjesec dana. Ako potvrdu treba dostaviti u inozemstvu, rok je dva mjeseca. Taj zakonski rok počinje teći od dostave potvrde, ali ni u kojem slučaju prije dostave naloga na koji se odnosi potvrda. U zahtjevu za povlačenje navode se razlozi zašto je potvrda očito izdana pogreškom.

3.          Članak 319. stavci 2. i 3. primjenjuje se mutatis mutandis na ispravak i povlačenje.”

Članak 319. stavci 2. i 3. glasi kako slijedi:

„Članak 319.

Ispravak presuda

1. ...

2.          Odluka o ispravku bilježi se u presudi i njezinim preslikama. Ako je odluka o ispravku donesena u obliku iz članka 130.b, mora se pohraniti u zasebnom elektroničkom dokumentu. Taj dokument mora biti neodvojivo priložen presudi.

3.          Protiv odluke o odbijanju zahtjeva za ispravak nije moguća žalba; žalba protiv odluke o ispravku može se podnijeti odmah.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Prema važećim njemačkim propisima o parničnom postupku dužnik općenito, a ne samo u iznimnim slučajevima iz članka 19. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 805/2004, ima pravo zatražiti preispitivanje odluke koja je izdana jer nije uložio prigovor ili se nije pojavio (vidjeti članak 19. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 805/2004).

(a)   Presude zbog ogluhe i nalozi za izvršenje

U skladu s člankom 338. ZPO-a dužnik može zahtijevati ukidanje presude zbog ogluhe. Isti pravni lijek primjenjuje se na nalog izdan u okviru postupka za platni nalog (vidjeti članak 700. ZPO-a u vezi s člankom 338. ZPO-a). Zahtjev se podnosi u obliku prigovora sudu pred kojim se vodi postupak. Rok za podnošenje prigovora je dva tjedna. Taj zakonski rok počinje teći od dostave odluke. Ako je zahtjev dopušten, postupak će se vratiti u fazu u kojoj je bio prije ogluhe. Dopuštenost zahtjeva ne ovisi o razlozima zbog kojih dužnik nije osporio tražbinu ili se nije pojavio na ročištu.

Ako, u slučajevima iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 805/2004, nije samo nepravilno dostavljeno pismeno o pokretanju postupka ili jednakovrijedno pismeno ili poziv na ročište, nego postoje i propusti u dostavi same presude, primjerice zato što je dostava u oba slučaja izvršena na adresi na kojoj dužnik ne živi već dulje vrijeme, vrijedi sljedeće: ako se ne može dokazati da su presuda zbog ogluhe ili nalog o izvršenju propisno dostavljeni, ili ako je takva dostava nevažeća zbog povrede osnovnih pravila kojima je uređena dostava, dvotjedni rok za prigovor počinje teći tek od trenutka kad je dužnik stvarno primio presudu zbog ogluhe ili nalog o izvršenju. Osim toga, dužnik i dalje ima pravo tražiti ukidanje presude.

U slučajevima iz članka 19. stavka 1. točke (b) Uredbe (EZ) br. 805/2004, odnosno ako nije bilo propusta u dostavi, ali dužnik nije mogao uložiti prigovor na tražbinu zbog više sile ili izvanrednih okolnosti koje nisu njegova krivnja vrijedi sljedeće: ako se prepreka ukloni na vrijeme prije isteka roka za prigovor, dužnik može iskoristiti uobičajeno pravno sredstvo, odnosno uložiti prigovor (vidjeti gore). Ako se, primjerice, dužnik nije mogao pojaviti pred sudom zbog prometne nesreće, obično može u roku od dva tjedna od dostave presude sam uložiti prigovor ili opunomoćiti zastupnika da to učini u njegovo ime. Ako prepreka postoji i nakon isteka roka za ulaganje prigovora, dužnik na temelju članka 233. ZPO-a ima mogućnost tražiti da se postupak vrati u prethodno stanje. Te odredbe nisu ograničene na slučajeve više sile, nego stranci omogućuju da zatraži da se postupak vrati u prethodno stanje ako razlog za nepoštovanje zakonskog roka (ili drugih određenih rokova) nije bila njezina krivnja. Zahtjev za vraćanje postupka u prethodno stanje mora se podnijeti u roku od dva tjedna počevši od datuma kad je uklonjena prepreka. Nakon godinu dana od isteka propuštenog roka zahtjev više nije moguće podnijeti. O zahtjevu odlučuje sud koji je nadležan i za odluku o zahtjevu za ukidanje presude (odnosno sud pred kojim se vodi postupak), a mora se podnijeti u roku od dva tjedna.

Ako je dužnik podnio dopušten zahtjev za ukidanje presude, ali nije se pojavio na sljedećem ročištu, nema više mogućnost dodatnog prigovora protiv presude zbog ogluhe kojom se odbija njegov zahtjev (vidjeti članak 345. ZPO-a). Međutim, dužnik ima pravo, u ograničenoj mjeri, podnijeti žalbu. Prema članku 514. stavku 2. ZPO-a u takvim slučajevima može se u žalbi pozvati na činjenicu da razlog za nepojavljivanje nije bio nemar. Opća ograničenja o dopuštenosti žalbi (vidjeti članak 511. stavak 2. ZPO-a) ne primjenjuju se. Zahtjev se podnosi u obliku žalbe žalbenom sudu. Rok za podnošenje žalbe je mjesec dana. Taj zakonski rok počinje teći od dostave cjelovite presude, a najkasnije pet mjeseci nakon njezina izricanja. Budući da je riječ o zakonskom roku, dužnik može zahtijevati da se postupak vrati u prethodno stanje u skladu s člankom 233. ZPO-a ako razlog za nepoštovanje roka za žalbu nije bila njegova krivnja (vidjeti gore).

(b)   Presude na temelju sadržaja spisa

Ako se dužnik ne pojavi na raspravi, a sud ne donese presudu zbog ogluhe nego, na zahtjev vjerovnika, presudu na temelju sadržaja spisa (vidjeti članak 331.a stavak 2. ZPO-a), protiv te presude može se podnijeti žalba. Prema članku 511. ZPO-a žalba je moguća ako vrijednost tražbine premašuje 600 EUR ili ako je prvostupanjski sud dopustio žalbu na presudu zbog osobite važnosti (članak 511. stavak 4. ZPO-a). U pogledu formalnih zahtjeva za žalbu i prava na vraćanje postupka u prethodno stanje moguće je pozvati se na prethodno napisano.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Zakonom o provedbi europskog naloga za izvršenje dodane su sljedeće odredbe u ZPO:

„Članak 1083.

Prijevod

Ako se od vjerovnika traži prijevod u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 805/2004, on mora biti na njemačkom jeziku i mora ga ovjeriti osoba koja je za to ovlaštena u nekoj od država članica.”

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U Njemačkoj su autentične isprave za potrebe članka 25. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 805/2004 izvršne isprave koje sastavljaju javni bilježnici i centri za socijalnu skrb za mlade. Zakonom o provedbi europskog naloga za izvršenje u novom članku 1079. kojim se dopunjuje ZPO ovlast za izdavanje potvrde europskog naloga za izvršenje za potrebe članka 25. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 805/2004 dodjeljuje se uredu koji je odgovoran za izdavanje izvršnog primjerka (vidjeti članak 724. ZPO-a). Te odredbe glase:

„Članak 1079.

Nadležnost

Potvrde u skladu s:

1.            člankom 9. stavkom 1., člankom 24. stavkom 1., člankom 25. stavkom 1. i

2.            člankom 6. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (SL L 143, str. 15.) mogu izdavati sudovi, tijela ili javni bilježnici koji su odgovorni za izdavanje izvršnog primjerka.”

U skladu s člankom 797. stavkom 2. ZPO-a izvršni primjerak (a time i potvrdu europskog naloga za izvršenje) javnobilježničke isprave izdaje javni bilježnik kod kojeg je pohranjena isprava; ako je isprava pohranjena kod drugog tijela, nadležno je to tijelo. Isprava je obično pohranjena kod javnog bilježnika koji ju je ovjerio.

U skladu s člankom 60. stavkom 3. točkom 1. sveska VIII. (Skrb za djecu i mlade) Zakonika o socijalnoj skrbi, centar za socijalnu skrb za mlade koji ovjerava izjave o preuzimanju obveza nadležan je za izdavanje izvršnog primjerka isprave o socijalnoj skrbi za mlade. To znači da je centar za socijalnu skrb za mlade koji je izdao autentičnu ispravu nadležan za izdavanje potvrde europskog naloga za izvršenje. Zakonom o provedbi europskog naloga za izvršenje to je detaljnije objašnjeno tako što je revidiran članak 60. stavak 3. točka 1. sveska VIII. Zakonika o socijalnoj skrbi.

Stoga iz propisa o nadležnosti za izdavanje izvršnih primjeraka slijedi da u Njemačkoj svi javni bilježnici i svi centri za socijalnu skrb za mlade mogu izdavati potvrde europskog naloga za izvršenje. Budući da u Njemačkoj postoji oko 8000 javnih bilježnika i stotine centara za socijalnu skrb za mlade, ne smatra se primjerenim da se sastavi njihov popis radi objave u Službenom listu. Osim toga, troškovi ažuriranja takvog popisa bili bi nerazmjerni. Njemačka vlada zasad neće proslijediti takav popis te će umjesto toga poslati obavijest o regulatornim aranžmanima iz članka 1079. ZPO-a u vezi s člankom 797. stavkom 2. ZPO-a ili člankom 60. stavkom 3. točkom 1. sveska VIII. Zakonika o socijalnoj skrbi radi objave u Službenom listu. Na temelju tih informacija vjerovnik će bez poteškoća moći odrediti nadležno tijelo za potrebe članka 25. Uredbe (EZ) br. 805/2004. U velikoj većini slučajeva nadležno tijelo ionako će biti tijelo koje je izdalo autentičnu ispravu, kao što je prethodno objašnjeno.

Posljednji put ažurirano: 28/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Estonija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U Estoniji se zahtjev za ispravljanje ili povlačenje europskog naloga za izvršenje iz članka 10. stavka 2. Uredbe podnosi na način utvrđen u članku 447. i članku 619.1 stavcima 3. i 4. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o parničnom postupku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U slučajevima navedenima u članku 19. stavku 1. zahtjev se podnosi u skladu s člankom 415. Zakona o parničnom postupku.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Za potrebe članka 20. stavka 2. točke (c) Uredbe Estonija prihvaća potvrde na engleskom ili estonskom ili potvrde prevedene na te jezike.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijelo iz članka 25. okružni je sud u Harjumi.

Posljednji put ažurirano: 16/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Grčka

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U slučaju kada je izdana potvrda europskog naloga za izvršenje u vezi sa sudskom odlukom, postupak ispravljanja ili povlačenja potvrde utvrđen je člankom 10. Uredbe (EZ) br. 805/2004. Pritom se isti postupak primjenjuje na potvrde sudskih nagodbi (članak 24. stavak 3. Uredbe) te javnih isprava (članak 25. stavak 3.). Postupci te vrste te postupci o pitanju nadležnosti u Grčkoj su uređeni člankom 933. Zakona o parničnom postupku (κώδικας πολιτικής δικονομίας), koji se odnosi na ulaganje prigovora na valjanost ovršne isprave. Međutim, ispravljanje ili povlačenje ne može se osporiti jer se članak 10. stavak 4. Uredbe primjenjuje analogijom te se u skladu s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. stavkom 3. primjenjuje na isti način u pogledu sudskih nagodbi i javnih isprava.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U slučaju kada je sudsku odluku koja je potvrđena kao europski nalog za izvršenje potrebno preispitati jer se dužnik nije mogao braniti zbog prekasno upućenog sudskog poziva ili zbog više sile, odnosno izvanrednih okolnosti izvan njegove kontrole, primjenjuje se postupak suda koji je donio predmetnu odluku. To je postupak za ulaganje prigovora zbog neispunjavanja obveza predviđen Zakonom o parničnom postupku (članak 495. i članak 501.ff).

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Zahtjevi za potvrdu europskog naloga za izvršenje kao javne isprave koja je izvršiva u državi članici, u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe, zaprimaju se na grčkom ili engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Za ovjeru europskog naloga za izvršenje, odnosno javne isprave na koju se primjenjuje članak 4. stavak 3. Uredbe u vezi s člankom 904. stavkom 2. točkama (d) i (g) grčkog Zakona o parničnom postupku, nadležna je osoba koja je na temelju grčkog prava ovlaštena za izdavanje izvršne isprave. U slučaju javnobilježničkih isprava nadležan je javni bilježnik koji ih izdaje. Za isprave koje su u skladu s pravom izvršive, ali ih ne izdaje sud, nadležna je osoba koja izdaje te isprave, primjerice javni bilježnik.

Posljednji put ažurirano: 19/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Španjolska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravljanje pogrešaka u potvrdi europskog naloga za izvršenje, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 805/2004 utvrđen je u prva tri stavka članka 267.Organskog zakona 6/1985 od 1. srpnja 1985. o pravosuđu (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Postupak za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje, kako je predviđeno člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 805/2004, provodi se u skladu s odredbama o zahtjevima za preispitivanje (recurso de reposición) utvrđenima u Zakonu 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku (Ley de Enjuiciamiento Civil).

U pogledu potvrda europskog naloga za izvršenje za autentične isprave, javni bilježnik koji vodi spis obvezan je provjeriti postoje li znatne pogreške ili jesu li ispunjeni svi zahtjevi za izdavanje potvrda te poslati zahtjev za ispravak znatnih pogrešaka ili zahtjev za povlačenje u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 805/2004.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Sudsko preispitivanje u iznimnim slučajevima, kako je utvrđeno u članku 19. Uredbe (EZ) br. 805/2004, može se provoditi poništenjem konačne presude na zahtjev stranke koja se nije odazvala na poziv suda (članak 501. Zakona 1/2000 od 7. siječnja 2000. o parničnom postupku).

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) prihvaćeni je jezik španjolski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnik koji izdaje potvrdu ili njegov pravni zastupnik ili zamjenik obvezan je izdati potvrdu predviđenu člankom 25. stavkom 1. i u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 805/2004.

Posljednji put ažurirano: 22/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Francuska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Zahtjev za ispravak naloga za izvršenje u slučaju materijalne pogreške ili za njegovo povlačenje ako je izdan pogreškom, kako je navedeno u članku 10. stavku 2., potrebno je uputiti voditelju tajništva suda koji je izdao nalog.

Žalbu protiv odluke kojom se odbija zahtjev za ispravak ili povlačenje moguće je podnijeti predsjedavajućem sucu.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Postupak preispitivanja iz članka 19. redovni je postupak primjenjiv na odluke suda koji je izdao izvorni nalog za izvršenje.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Za registriranje europskih naloga za izvršenje koje su poslali vjerovnici prihvaćaju se francuski, engleski, njemački, talijanski i španjolski jezik.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijela iz članka 25. Uredbe jesu javni bilježnici ili pravne osobe vlasnici javnobilježničkih ureda u kojima se čuvaju izvornici isprava.

Posljednji put ažurirano: 28/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Hrvatska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Zahtjev za ispravak ili povlačenje sudske potvrde podnosi se:

-sudu koji je izdao potvrdu

Zahtjev za ispravak ili poništenje javne isprave koju je sastavio javni bilježnik, upravno tijelo, fizička ili pravna osoba s javnim ovlastima podnosi se:

-tijelu ili osobi koja je sastavila ispravu, a koja su potom obvezna zahtjev proslijediti nadležnom općinskom sudu prema području sjedišta ili prebivališta kako bi isti donio valjanu odluku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Sukladno čl.19.st.1.Uredbe, postupci za preispitivanje odluka u Republici Hrvatskoj propisani su Zakonom o parničnom postupku („Narodne novine“, broj 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11. – pročišćeni tekst, 25/13. i 89/14. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).>

Ti postupci su:

- Prijedlog za povrat u prijašnje stanje (čl. 117.- čl.122a Zakona o parničnom postupku). Prijedlog mora biti podnesen unutar roka od 8 dana od dana saznanja za razlog propuštanja, odnosno ako je stranka saznala za propuštanje u kasnijem roku, prethodno navedeni rok počinje teći od dana saznanja za razlog zbog kojeg je propustila rok. Nakon isteka 2 mjeseca (u postupcima pred općinskim sudovima) ili 30 dana (u postupcima pred trgovačkim sudovima) od dana propuštanja prijedlog za povrat u prijašnje stanje se ne može podnijeti.

- Ponavljanje postupka (čl. 421. - 432. Zakona o parničnom postupku). Prijedlog za ponavljanje postupka podnosi se u roku od 30 dana od dana kada je stranka saznala za razlog zbog kojeg podnosi prijedlog za ponavljanje, odnosno od dana kada joj je dostavljena sudska odluka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Hrvatski jezik. Hrvatski prijevod mora biti ovjeren od osobe ovlaštene za prevođenje u jednoj od država članica EU.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Nadležni sudovi, upravna tijela, javni bilježnici, pravne i fizičke osobe s javnim ovlastima koje su ovlaštene za izdavanje ovršnih isprava, odnosno naloga za ovrhu nespornih tražbina prema važećem nacionalnom pravu.

Posljednji put ažurirano: 25/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Italija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravak potvrde europskog naloga za izvršenje iz članka 10. stavka 2., predviđen talijanskim pravom, ispravak je materijalne pogreške. Mjerodavne su odredbe članak 287. i dalje Zakona o parničnom postupku.

Postupak za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje iz članka 10. stavka 2., predviđen talijanskim pravom, povlačenje je u sudskom vijeću. Mjerodavne su odredbe Zakona o parničnom postupku članak 737. i dalje. Pokreće se žalbenim postupkom, a zaključuje obrazloženom odlukom vijeća sudaca. Moguća je rasprava.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Prema talijanskom pravu postupak za preispitivanje iz članka 19. stavka 1. podrazumijeva redovni pravni lijek (članak 323. i dalje Zakona o parničnom postupku: žalba i žalba u kasacijskom postupku) i izvanredni pravni lijek (članak 395. Zakona o parničnom postupku).

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Prihvaćeni je jezik u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) talijanski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ovlašteno je tijelo u skladu s člankom 25. sud.

Posljednji put ažurirano: 22/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Cipar

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravak jednak je onome iz Pravilnika o parničnom postupku. Potvrda europskog naloga za izvršenje može se ispraviti ako postoji materijalna pogreška ili razlika između odluke i potvrde.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Svaki postupak za preispitivanje odluke može se evidentirati u skladu s Pravilnikom o parničnom postupku, a u skladu s pravilom 48. svi se zahtjevi podnose u pisanom obliku i uručuju zainteresiranim osobama najmanje četiri dana prije datuma rasprave. Za podnošenje zahtjeva može se upotrebljavati obrazac iz Priloga VI. Uredbi.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Grčki i engleski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Nije primjenjivo. U ciparskome pravnom sustavu nema javnih isprava koje spadaju u područje primjene članka 4. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 25/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Latvija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Kad je riječ o informacijama o pravilima u nacionalnom zakonodavstvu kojim se provodi članak 10. stavak 2. Uredbe i utvrđuje postupak za ispravljanje ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje, latvijska nadležna tijela izjavljuju da su provedbene mjere za članak 10. stavak 2. uključene u članak 543.1 i članak 545.1 Zakona o parničnom postupku.

„Članak 543.1. Ispravljanje pogrešaka u izvršnim ispravama Europske unije

(1) Na zahtjev stranke u postupku, sud koji je izrekao presudu ili donio odluku može ispraviti pogreške u potvrdi europskog naloga za izvršenje na temelju članka 10. Uredbe (EZ) Poveznica se otvara u novom prozorubr. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, u potvrdi iz članka 41. stavka 1. ili članka 42. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003, ili u potvrdi iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća na temelju članka 9. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 606/2013. Sud može pogreške u potvrdi iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ispravljati i na vlastitu inicijativu.

(2) Za podnošenje zahtjeva za ispravljanje potvrde europskog naloga za izvršenje upotrebljava se obrazac iz članka 10. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

(3) Pitanje ispravljanja pogrešaka razmatra se na sudskom ročištu, o čemu se stranke prethodno obavještavaju. Nepojavljivanje stranaka neće spriječiti razmatranje tog pitanja.

(4) Pogreške u izvršnim ispravama iz stavka 1. ovog članka ispravljaju se sudskom odlukom.

(5) U vezi sa sudskom odlukom o ispravljanju pogreške u izvršnoj ispravi može se podnijeti dodatna žalba.

Članak 545.1. Povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje i potvrde iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

(1) Na zahtjev stranke u postupku, uz korištenje obrasca iz članka 10. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, sud koji je izrekao presudu ili donio odluku može povući potvrdu europskog naloga za izvršenje na temelju članka 10. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća.

(1.1) Na zahtjev stranke u postupku ili na vlastitu inicijativu, uz korištenje potvrde iz članka 14. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, sud koji je donio odluku može povući potvrdu iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća na temelju članka 9. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

(2) Zahtjev za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje ili potvrde iz članka 5. Uredbe (EU) br. 606/2013 Europskog parlamenta i Vijeća razmatra se na sudskom ročištu, o čemu se prethodno obavještavaju stranke. Nepojavljivanje stranaka neće spriječiti razmatranje tog pitanja.

(3) U vezi sa sudskom odlukom može se podnijeti dodatna žalba.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Kad je riječ o provedbi članka 19. stavka 1. Uredbe, u nacionalno zakonodavstvo nisu uključena dodatna pravila, s obzirom na to da su u Latviji ta pravila obuhvaćena odredbama Zakona o parničnom postupku.

„Članak 51. Ponovno određivanje postupovnih rokova

(1) Na zahtjev stranke u postupku sud ponovno određuje propuštene postupovne rokove ako utvrdi da su razlozi za njihovo propuštanje bili opravdani.

(2) Pri ponovnom određivanju propuštenih postupovnih rokova sud dopušta provođenje odgođene postupovne radnje.

Članak 52. Produljenje postupovnih rokova

Na zahtjev stranke u postupku mogu se produljiti postupovni rokovi koje je odredio sud ili sudac.

Članak 53. Postupak za produljenje ili ponovno određivanje postupovnih rokova

(1) Zahtjev za produljenje rokova ili ponovno određivanje propuštenih rokova podnosi se sudu na kojem treba provesti odgođenu radnju i razmatra se u pisanom postupku. Prije no što se zahtjev razmotri u pisanom postupku, o tome se obavještavaju stranke u postupku te im se istodobno šalje zahtjev za produljenje rokova ili ponovno određivanje propuštenih rokova.

(2) Uz zahtjev za ponovno određivanje postupovnih rokova prilažu se dokumenti koji su potrebni za provođenje postupovne radnje te se navodi osnova za ponovno određivanje rokova.

(3) Rok koji je odredio sudac može produljiti sudac pojedinac.

(4) U slučaju da sud ili sudac odbiju produljiti ili ponovno odrediti rok, može se podnijeti dodatna žalba.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe u Latviji je prihvaćeni jezik za zaprimanje i izdavanje potvrde europskog naloga za izvršenje latvijski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U Latviji ne postoje tijela koja su ovlaštena za utvrđivanje javnih isprava u skladu s člankom 25. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 16/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Litva

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U skladu s člankom 30. Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (dalje u tekstu „Uredba”), Ministarstvo pravosuđa Republike Litve ovime priopćuje informacije o korištenju pravnih lijekova, jezicima i tijelima iz članka 30. Prosljeđujemo i tekst relevantnog Zakona Republike Litve o provedbi Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (Službeni list br. 58 od 7. svibnja 2005.) (dalje u tekstu „Zakon”) i Zakonika o parničnom postupku Republike Litve (Službeni list br. 36-1340 od 6. travnja 2002.; Službeni list br. 42 od 24. travnja 2002.) (dalje u tekstu „Zakonik”).

Sud koji je izdao potvrdu europskog naloga za izvršenje može je ispraviti na zahtjev zainteresirane strane (u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe, člankom 5. stavkom 1. Zakona i člankom 648. stavkom 6. Zakonika). Potvrdu europskog naloga za izvršenje izdanu u vezi s autentičnom ispravom može ispraviti okružni sud nadležan u mjestu u kojem sjedište ima javni bilježnik koji je potvrdio izvršivost autentične isprave. Za zahtjev za ispravak potvrde europskog naloga za izvršenje ne naplaćuje se pristojba.

Sud koji je izdao potvrdu europskog naloga za izvršenje može tu potvrdu povući sudskim nalogom (u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (b) Uredbe i člankom 5. stavkom 2. Zakona). Potvrdu europskog naloga za izvršenje izdanu u vezi s autentičnom ispravom može povući okružni sud nadležan u mjestu u kojem sjedište ima javni bilježnik koji je potvrdio izvršivost autentične isprave. Za zahtjev za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje ne plaća se pristojba.

Članak 5. Zakona glasi:

„Članak 5. Ispravak ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje.

1. Ako se zbog tipkarske ili druge pogreške potvrda europskog naloga za izvršenje razlikuje od sudske presude ili autentične isprave, odredbe iz članka 648. stavka 6. Zakonika o parničnom postupku Republike Litve primjenjuju se mutatis mutandis za potrebe ispravka potvrde europskog naloga za izvršenje.

2. Sud koji je izdao potvrdu europskog naloga za izvršenje sudskim nalogom povlači ili odbija povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje u okolnostima iz članka 10. stavka 1. točke (b) Uredbe.

3. Za zahtjeve koje su stranke podnijele u predmetima iz ovog članka ne naplaćuje se pristojba.

4. Odredbe ovog članka primjenjuju se i ako se od okružnog suda nadležnog u mjestu u kojem sjedište ima javni bilježnik koji je potvrdio izvršivost isprave zatraži da ispravi ili povuče potvrdu europskog naloga za izvršenje izdanu u skladu s postupkom iz članka 4. stavka 2. ovog Zakona.”

Članak 648. stavak 6. Zakonika glasi:

„Ako je pri izdavanju izvršne isprave došlo do tipkarske ili druge pogreške, ustanova koja ju je izdala ispravlja ispravu na zahtjev zainteresirane strane.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Prosljeđujemo tekst relevantnog Zakona Republike Litve o provedbi Uredbe (EZ) br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (Službeni list br. 58 od 7. svibnja 2005.) (dalje u tekstu „Zakon”) i Zakonika o parničnom postupku Republike Litve (Službeni list br. 36-1340 od 6. travnja 2002.; Službeni list br. 42 od 24. travnja 2002.) (dalje u tekstu „Zakonik”).

Presuda zbog ogluhe na temelju utemeljenog zahtjeva stranke koja se nije pojavila na raspravi podnesenog u roku od 20 dana od datuma na koji je ta presuda donesena može se preispitati (taj rok od 20 dana može se u skladu s člankom 78. Zakonika produljiti za osobe koje su ga propustile zbog razloga koje sud priznaje kao opravdane). Nakon zaprimanja zahtjeva sud ga zajedno s kopijama njegovih priloga šalje strankama i trećim osobama te ih obavješćuje da su stranke dužne, a treće osobe imaju pravo podnijeti pisane primjedbe u roku od 14 dana. Sud razmatra zahtjev u pisanom postupku u roku od 14 dana od roka za podnošenje primjedbi. Ako nakon razmatranja zahtjeva sud zaključi da se stranka nije pojavila na raspravi zbog opravdanih razloga o kojima nije mogla pravodobno obavijestiti sud, a zahtjev se odnosi na dokaze koji bi mogli utjecati na zakonitost i valjanost predmetne presude zbog ogluhe, sud povlači presudu zbog ogluhe i preispituje predmet.

Nakon što se predmet pregleda u skladu s dokumentarnim postupkom (poglavlje XXII. Zakonika), sud ima pravo, ako za to postoje opravdani razlozi, produljiti dužnikov rok za podnošenje prigovora u skladu s člankom 430. stavkom 5. Zakonika, a u slučajevima u kojima se predmet razmatra u skladu s pravilima iz poglavlja XXIII. Zakonika (posebne značajke predmeta u vezi s izdavanjem sudskog naloga) sud može, ako za to postoje opravdani razlozi, produljiti dužnikov rok za podnošenje prigovora u vezi s vjerovnikovom tražbinom u skladu s člankom 439. stavkom 2. Zakonika.

Članak 287. Zakonika:

„1. Stranka koja nije prisutna na sudskoj raspravi ima pravo podnijeti zahtjev za preispitivanje presude zbog ogluhe sudu koji je donio presudu zbog ogluhe u roku od 20 dana od datuma na koji je presuda donesena.

2. U takvom zahtjevu moraju se navesti:

1. naziv suda koji je donio presudu zbog ogluhe;

2. ime i prezime podnositelja zahtjeva;

3. okolnosti zbog kojih podnositelj nije bio prisutan na sudskoj raspravi i do dana rasprave nije obavijestio sud o opravdanim razlozima za takvu neprisutnost, uključujući dokaze o tim okolnostima;

4. okolnosti koje mogu utjecati na zakonitost i valjanost presude i dokazi o takvim okolnostima;

5. pojedinosti o zahtjevu podnositelja;

6. popis popratnih dokumenata priloženih zahtjevu;

7. potpis podnositelja i datum zahtjeva.

3. Sudu se šalje onolik broj kopija zahtjeva i priloga koliko je stranaka i trećih osoba.

4. Pogreške u zahtjevu uklanjaju se u skladu s postupkom za uklanjanje pogrešaka iz zahtjeva.

5. Ako su u istom predmetu podnesene žalbe i zahtjevi za preispitivanje presude zbog ogluhe, najprije se pregledavaju zahtjevi za preispitivanje presude zbog ogluhe i svi sudski nalozi izdani u vezi s tim presudama.”

Članak 430. stavak 5. Zakonika:

„Ako su prigovori podneseni nakon isteka roka od dvadeset dana ili ako ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, sud ih odbija. Protiv odluke suda o odbijanju prigovora može se podnijeti zasebna žalba. Ako dužnik zbog opravdanih razloga propusti rok, sud ga može na zahtjev produljiti.”

Članak 439. stavak 2. Zakonika:

„Prigovori dužnika u pogledu tražbine vjerovnika podnose se pisanim putem u roku od 20 dana od datuma na koji je dužniku dostavljena obavijest o sudskoj odluci. Prigovori moraju ispunjavati opće uvjete u pogledu sadržaja i oblika postupovnih dokumenata, uz iznimku uvjeta o navođenju razloga. Ako zbog opravdanih razloga dužnik podnese prigovor nakon isteka roka iz ovog stavka, sud može na zahtjev dužnika produljiti rok za podnošenje prigovora. Protiv odluke kojom se odbija takav zahtjev dužnika može se podnijeti zasebna žalba.”

Članak 78. stavak 1. Zakonika:

„Osobama koje nisu poštovale zakonski ili sudski utvrđen rok zbog opravdanih razloga može se odobriti produljenje tog roka.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 2. stavkom 4. Zakona[1] za potrebe članka 20. stavka 2. točke (c) Uredbe koristi se litavski jezik.

Članak 2. stavka 4. Zakona[1]:

„Europski nalog za izvršenje ili njegova kopija za izvršenje u Republici Litvi prevodi se na litavski i izvršava bez primjene odredbi odjeljka 7. poglavlja LX. Zakonika o parničnom postupku Republike Litve.”


[1] Europski nalog za izvršenje za nesporne tražbine (Službeni list br. 58 od 7. svibnja 2005.)

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Zakona[1] tijela iz članka 25. Uredbe, odnosno tijela koja su ovlaštena da izdaju europski nalog za izvršenje koji se odnosi na autentičnu ispravu, su javni bilježnici.

Članak 4. stavka 2. Zakona[1]:

„Na zahtjev vjerovnika europski nalog za izvršenje koji se odnosi na autentičnu ispravu iz stavka 1. ovog članka izdaje javni bilježnik koji je sastavio autentičnu ispravu. Javni bilježnik izdaje europski nalog za izvršenje najkasnije pet dana nakon dana na koji je primljen zahtjev za izdavanje europskog naloga za izvršenje.”


[1] Europski nalog za izvršenje za nesporne tražbine (Službeni list br. 58 od 7. svibnja 2005.)

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Mađarska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Odredbe kojima se u Mađarskoj uređuje ispravak ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje odredbe su poglavlja II. Zakona LIII o ovrsi iz 1994.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Odredbe kojima se uređuje preispitivanje sudske odluke kao osnove za potvrđivanje europskog naloga za izvršenje odredbe su poglavlja VII. Zakona III o građanskom zakoniku iz 1952.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrda europskog naloga za izvršenje može biti popunjena na engleskom i mađarskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijelo nadležno za potvrđivanje autentične isprave izdane u Mađarskoj kao europskog naloga za izvršenje obično je okružni sud u čijoj je nadležnosti tijelo koje sastavlja ispravu.

Međutim, u slučaju autentične isprave koju sastavlja javni bilježnik, naloga koji izdaje javni bilježnik ili nagodbe koju odobrava javni bilježnik, a koja ima isti učinak kao sudska nagodba, nadležno je tijelo za izdavanje potvrda javni bilježnik.

Sudovi nadležni za potvrđivanje autentičnih isprava sastavljenih u Mađarskoj kao europskih naloga za izvršenje mogu se pronaći upotrebom alata za pretraživanje na vrhu stranice.

Javni bilježnici koji djeluju kao tijela za izdavanje potvrda mogu se pronaći s pomoću funkcije pretraživanja dostupne na poveznici.

Posljednji put ažurirano: 24/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Nizozemska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

1.1.     Postupak ispravka

Zahtjev za ispravak može se podnijeti sudu koji je odobrio nalog kao europski nalog za izvršenje na obrascu iz Priloga VI. Uredbi. Postupak je uređen člankom 4. Zakona o provedbi; riječ je o pojednostavnjenom postupku podnošenja zahtjeva. To znači da će se osim Zakona o provedbi primjenjivati članak 261. i dalje Zakonika o parničnom postupku. Članak 358. i dalje te članak 426. i dalje tog Zakonika primjenjuju se na žalbe odnosno na kasaciju.

Članak 4. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

1. Zahtjev za ispravak potvrde europskog naloga za izvršenje u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe podnosi se na obrascu iz članka 10. stavka 3. Uredbe sudu koji je odobrio nalog kao europski nalog za izvršenje. Članak 2. stavci 2. i 3. primjenjuju se analogno.

2. Ako zahtjev iz točke 1. podnese vjerovnik na čiji je zahtjev izdan nalog, kad god je to moguće prilaže mu se izvorna potvrda europskog naloga za izvršenje koju treba ispraviti. Dužnika ne treba zvati na sud. Ispravak se određuje za dan koji odredi sud; taj se datum navodi u nalogu suda i izdaje se ispravljena potvrda europskog naloga za izvršenje. Od tada prestaje vrijediti izvorna potvrda europskog naloga za izvršenje. Ako se zahtjev odbije, izvorna potvrda europskog naloga za izvršenje vraća se podnositelju.

3. Ako zahtjev iz točke 1. podnese dužnik, sud neće odrediti ispravak prije nego što vjerovniku i dužniku pruži priliku da iznesu svoje stajalište. Ispravak se određuje za dan koji odredi sud; taj datum i poštovanje prijašnje odluke navode se u nalogu suda i izdaje se ispravljena potvrda europskog naloga za izvršenje. Od tada prestaje vrijediti izvorna potvrda europskog naloga za izvršenje. Sud poziva vjerovnika da položi novi nalog u tajništvu suda.

Članak 2. stavci 2. i 3. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

2. Uz zahtjev iz točke 1. podnose se vjerodostojna kopija naloga za koji se traži potvrda i isprava o pokretanju postupka. Kad god je to moguće, u nalogu treba navesti sve one pojedinosti koje sud treba za potvrdu odluke kao europskog naloga za izvršenje u skladu s Prilogom I. Uredbi. Ako su isprave ili podaci koji su podneseni uz zahtjev nepotpuni, podnositelju zahtjeva daje se mogućnost da ih dopuni.

3. Zahtjev iz točke 1. dostavlja se preko ovršitelja ili državnog odvjetnika. Dostava preko ovršitelja ili državnog odvjetnika nije potrebna ako okružni sudac potvrdi odluku.

1.2. Postupak povlačenja

Zahtjev za povlačenje može se podnijeti na obrascu iz Priloga VI. Uredbi sudu koji je potvrdio nalog kao europski nalog za izvršenje. Postupak je uređen člankom 5. Zakona o provedbi; riječ je o pojednostavnjenom postupku podnošenja zahtjeva. To znači da će se osim Zakona o provedbi primjenjivati članak 261. i dalje Zakonika o parničnom postupku. Članak 358. i dalje te članak 426. i dalje tog Zakonika primjenjuju se na žalbe odnosno na kasaciju.

Članak 5. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

1. Zahtjev za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkom (a) Uredbe podnosi se na obrascu iz članka 10. stavka 3. Uredbe sudu koji je odobrio nalog kao europski nalog za izvršenje. Članak 2. stavci 2. i 3. primjenjuju se analogno.

2. Povlačenje se određuje nalogom suda koji ga izdaje na dan koji sam odredi, nakon što su stranke imale priliku izraziti svoje stajalište. Sud može pozvati vjerovnika da položi novi nalog u tajništvu suda.

Članak 2. stavci 2. i 3. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

2. Uz zahtjev iz točke 1. podnose se vjerodostojna kopija naloga za koji se traži potvrda i isprava o pokretanju postupka. Kad god je to moguće, u nalogu treba navesti sve one pojedinosti koje sud treba za potvrdu odluke kao europskog naloga za izvršenje u skladu s Prilogom I. Uredbi. Ako su isprave ili podaci koji su podneseni uz zahtjev nepotpuni, podnositelju zahtjeva daje se mogućnost da ih dopuni.

3. Zahtjev iz točke 1. dostavlja se preko ovršitelja ili državnog odvjetnika. Dostava preko ovršitelja ili državnog odvjetnika nije potrebna ako okružni sudac potvrdi odluku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Preispitivanje odluke o nespornoj tražbini u skladu s člankom 19. Uredbe može se zatražiti u skladu s člankom 8. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje. Ako preispitivanje treba odrediti na temelju članka 8. stavka 3. podnošenjem zahtjeva, primjenjuje se članak 261. i dalje Zakonika o parničnom postupku.

Članak 8. Zakona o provedbi europskog naloga za izvršenje

1. Kad je riječ o odlukama o nespornim tražbinama na koje se primjenjuje Uredba, dužnik može zatražiti preispitivanje od suda koji je izdao nalog na temelju razloga iz članka 19. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe.

2. Ako se zahtjev za preispitivanje odnosi na presudu, mora se podnijeti u obliku pisane pritužbe u skladu s člankom 146. Zakonika o parničnom postupku.

3. Ako se zahtjev odnosi na sažetak odluke, mora se podnijeti u obliku jednostavnog zahtjeva.

4. Žalbe se moraju podnijeti:

a) u slučajevima na koje se odnosi članak 19. stavak 1. točka (a) Uredbe u roku od četiri tjedna nakon što je odluka dostavljena dužniku;

b) u slučajevima na koje se odnosi članak 19. stavak 1. točka (b) Uredbe u roku od četiri tjedna nakon što su prestale navedene okolnosti.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Jezik koji se prihvaća za potrebe članka 20. Uredbe jest nizozemski ili bilo koji jezik koji dužnik razumije.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijelo koje je Nizozemska ovlastila za potvrdu dokumenta kao europskog naloga za izvršenje za potrebe članka 25. Uredbe je sudac za postupak privremene pravne zaštite na sudu nadležnom za mjesto u kojem sjedište ima javni bilježnik koji je pripremio izvorni dokument.

Posljednji put ažurirano: 04/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Austrija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

–  U slučaju sudskih presuda i nagodbi te dogovora o obvezama uzdržavanja iz članka 4. stavka 3. točke (b): zahtjev za povlačenje ili ispravak potvrde o europskom nalogu za izvršenje mora se podnijeti sudu ili upravnom tijelu koje je izdalo potvrdu (članak 419. stavci 1. i 2. austrijskog Zakona o izvršenju (Exekutionsordnung)).

–  U slučaju izvršivih javnih isprava (Notariatsakte): zahtjev za ispravak mora se podnijeti javnom bilježniku koji je sastavio javnu ispravu ili, ako to nije moguće, službeniku koji je odgovoran na temelju članaka 119., 146. i 149. austrijskog Zakona o javnom bilježništvu (Notariatsordnung). Ovlast za povlačenje potvrde koju je izdao javni bilježnik ima sud koji je u skladu s postupovnim pravom nadležan odlučivati o zahtjevima kojima se pobija izvršivost javne isprave (članak 419. stavak 3. austrijskog Zakona o izvršenju).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

– Ako je dokument propisno dostavljen: zahtjev za oslobođenje (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) od učinaka neispunjenja roka za pobijanje zahtjeva ili nepojavljivanja na raspravi.

– Ako dokument nije propisno dostavljen: zahtjev za ponovnu dostavu (Antrag auf neuerliche Zustellung) u slučaju odluka u jednostupanjskom postupku, kao što su nalog za plaćanje (Zahlungsbefehl) ili nalog za plaćanje mjenice (Wechselzahlungsauftrag); žalba (Berufung) u slučaju presude zbog ogluhe te žalba u pogledu pravnog pitanja (Rekurs) u slučaju drugih odluka izdanih zbog kašnjenja.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Njemački.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

– U slučaju vrsta dogovora o uzdržavanju iz članka 4. stavka 3. točke (b): upravno tijelo s kojim je dogovor sklopljen.

–  U slučaju izvršivih javnih isprava: javni bilježnik koji je sastavio javnu ispravu ili, ako to nije moguće, službenik koji je odgovoran na temelju članaka 119., 146. i 149. austrijskog Zakona o javnom bilježništvu. Potpuni popis javnih bilježnika nalazi se na internetskoj stranici Austrijske javnobilježničke komore (Österreichische Notariatskammer) na sljedećoj adresi: http://www.notar.at/

Posljednji put ažurirano: 25/03/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Poljska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak ispravka: ispravak u smislu članka 350. u vezi s člankom 361. Zakona o parničnom postupku.

Članak 350. stavak 1. Sud može po službenoj dužnosti ispraviti netočnosti, administrativne pogreške, pogreške u računanju ili druge očite pogreške u prosudbi.

Stavak 2. Sud može donositi odluke o ispravku na raspravama zatvorenima za javnost, a u tom se slučaju izvorniku presude dodaje napomena o ispravku. Takvu napomenu mogu sadržavati i izvaci koji se uručuju strankama ako one to zatraže. Dodatne preslike i izvatke trebalo bi sastavljati na takav način da sadržavaju odluku o ispravku.

Stavak 3. Ako se predmet uputi na drugostupanjski sud, taj sud može ispraviti presudu prvostupanjskog suda po službenoj dužnosti.

Članak 361. Odredbe o presudama primjenjuju se mutatis mutandis, osim ako je Zakonom predviđeno drukčije.”

Članak 13. stavak 2. Odredbe o postupku primjenjuju se mutatis mutandis na druge vrste postupaka koji su uređeni ovim Zakonom, osim ako je posebnim odredbama predviđeno drukčije.

Potvrde europskog naloga za izvršenje izdaju se u obliku sudske odluke u skladu s postupkom iz članka 795.1 Zakona o parničnom postupku.

– Postupak povlačenja na temelju članka 795.4 Zakona o parničnom postupku.

„Članak 795.4 stavak 1. Ako se pojave razlozi za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje u skladu s posebnim odredbama, sud koji je izdao potvrdu povlači je na zahtjev dužnika.

Stavak 2. Taj se zahtjev podnosi u roku od mjesec dana od dana dostave odluke o izdavanju potvrde dužniku.

Stavak 3. Ako zahtjev nije sastavljen na obrascu navedenom u posebnim odredbama, mora ispunjavati zahtjeve za pisane podneske te mora biti obrazložen.

Stavak 4. Sud saslušava vjerovnika prije povlačenja odluke.

Stavak 5. Protiv odluke o povlačenju potvrde europskog naloga za izvršenje može se uložiti žalba.”

Za zahtjeve za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje naplaćuje se naknada od 50 PLN.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Postupak kontrole: produljenje roka za podnošenje žalbe u skladu s člancima od 168. do 172. Zakona o parničnom postupku.

Članak 168. stavak 1. Ako stranka nije poduzela, ne svojom krivnjom, mjere u predviđenom roku, sud produljuje rok na zahtjev te stranke. Sudska se odluka može donijeti na raspravi zatvorenoj za javnost.

Stavak 2. Rok se može produljiti samo ako nepoštovanje roka ima negativne postupovne posljedice za stranku.

Članak 169. stavak 1. Zahtjev za produljenje podnosi se sudu na kojem se održava saslušanje u roku od tjedan dana nakon prestanka razloga za nepoštovanje roka.

Članak 169. stavak 2. U dopisu se navode razlozi za zahtjev.

Članak 169. stavak 3. Stranka poduzima postupovnu radnju nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 169. stavak 4. Ako je od isteka roka protekla godina dana, produljenje se može odobriti samo u iznimnim okolnostima.

Članak 169. stavak 5. Odluka o zahtjevu za produljenje može se donijeti na raspravi zatvorenoj za javnost.

Članak 172. Podnošenjem zahtjeva za produljenje roka ne obustavljaju se postupak ni izvršenje sudske odluke. Međutim, sud može, s obzirom na okolnosti, obustaviti postupak ili izvršenje sudske odluke. Sudska se odluka može donijeti na raspravi zatvorenoj za javnost. Ako se zahtjev odobri, sud može razmotriti predmet bez odgode.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Jezici koji su prihvatljivi u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe: poljski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijelo iz članka 25. Uredbe: okružni sudovi. Nadležni je sud okružni sud na čijem je području nadležnosti javna isprava sastavljena.

Posljednji put ažurirano: 22/10/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Portugal

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Prijedloge za ispravak ili povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje podnosi tijelo koje je izdalo potvrdu na standardnom obrascu iz Priloga VI. Uredbi.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U vezi s člankom 19. stavkom 1. točkom (a) postupak preispitivanja utvrđen je u članku 696. točki (e) Zakona o parničnom postupku.

U vezi s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) postupak preispitivanja utvrđen je u članku 140. Zakona o parničnom postupku.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Prihvaćeni je jezik portugalski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnici ovlašteni su ovjeravati autentične isprave.

Posljednji put ažurirano: 25/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Rumunjska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Ako je nalog za izvršenje sudska odluka, što uključuje sudske nagodbe ili druge pravne sporazume između stranaka, za ovjeravanje je nadležan prvostupanjski sud (članak 2. stavak 1. Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, koja je potvrđena izmjenama Zakona br. 191/2007, kako je izmijenjen).

Za odlučivanje o zahtjevu za ispravak potvrde nadležan je sud koji je izdao potvrdu. Sud odluku o zahtjevima za izdavanje potvrde donosi bez nazočnosti stranaka. Na odluku kojom se prihvaća zahtjev nije dopuštena žalba. Potvrda se izdaje na ime vjerovnika i njezina se kopija dostavlja dužniku. Na odluku kojom se odbija zahtjev može se uložiti žalba u roku od 15 dana od datuma odluke ako je vjerovnik nazočio njezinu donošenju ili u roku od 15 dana od datuma uručenja odluke ako vjerovnik nije nazočio njezinu donošenju. Iste se odredbe primjenjuju u slučaju revizije pravnog razloga (recurs) (članci 2., 3., 5. i 6. članka I.1 Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, koja je potvrđena izmjenama Zakona br. 191/2007, kako je izmijenjen).

Zahtjev za povlačenje potvrde podnosi se sudu koji ju je izdao u roku od mjesec dana od datuma njezina uručenja. Ako nakon što uputi poziv strankama sud utvrdi da je potvrda izdana bez ispunjavanja uvjeta predviđenih Uredbom (EU) br. 805/2004, preispitat će poduzete mjere te, u cijelosti ili djelomično, povući potvrdu. Na odluku se može uložiti žalba u roku od 15 dana od datuma njezina uručenja. Iste se odredbe primjenjuju u slučaju revizije pravnog razloga (recurs) (članak 7. članka I.1 Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, koja je potvrđena izmjenama Zakona br. 191/2007, kako je izmijenjen).

Postupci preispitivanja navedeni u članku 19. stavku 1.

Postupci preispitivanja u skladu s rumunjskim zakonodavstvom koji su navedeni u članku 19. stavku 1. dio su redovnih pravnih lijekova: žalba (apel) i izvanredni pravni lijekovi: preispitivanje pravnog razloga (recurs), postupak za poništenje (contestație în anulare) te revizija (revizuire).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Postupci preispitivanja navedeni u članku 19. stavku 1.

Postupci preispitivanja u skladu s rumunjskim zakonodavstvom koji su navedeni u članku 19. stavku 1. dio su redovnih pravnih lijekova: žalba (apel) i izvanredni pravni lijekovi: preispitivanje pravnog razloga (recurs), postupak za poništenje (contestație în anulare) te revizija (revizuire).

Žalbeni postupak uređen je člancima 466. – 482. Zakona o parničnom postupku.

Na prvostupanjske odluke može se uložiti žalba. Žalba se podnosi u roku od 30 dana od obavijesti o odluci. Izvršenje prvostupanjske odluke obustavlja se tijekom žalbenog postupka. Žalba i razlozi na kojima se temelji podnose se sudu na čiju se odluku ulaže žalba.

Nakon isteka roka za žalbu, tuženik u okviru pravnog postupka u kojem se odlučuje o žalbi koju je uložila protivna stranka može podnijeti svoju žalbu u pisanom obliku (protužalba: apel incident) putem zahtjeva za poništenje odluke prvostupanjskog suda.

U slučaju postupovne suradnje te kada su treće osobe intervenirale u prvostupanjskom postupku, tuženik po isteku žalbenog roka može podnijeti žalbu u pisanom obliku (izazvana žalba: apel provocat) protiv druge stranke ili osobe uključene u prvostupanjski postupak koja nije stranka u glavnom žalbenom postupku, ako uključenost potonje u konačnici može imati posljedice za pravni status tuženika u postupku.

Tuženik podnosi protužalbu i izazvanu žalbu čim započne glavni žalbeni postupak.

Propisno i pravovremeno podnesena žalba dovodi do nove procjene merituma predmeta nakon čega žalbeni sud donosi odluku u stvarnom i pravnom pogledu (devolutivni učinak žalbe: efectul devolutiv al apelului).

Žalbeni sud preispituje meritum predmeta u okviru ograničenja koja je postavio podnositelj žalbe te uzimajući u obzir rješenja ovisna o dijelu odluke koji je predmet žalbe. Devolucija se primjenjuje na cjelokupni predmet ako žalba nije ograničena na određena rješenja u izreci odluke koja je predmet žalbe, kada je vjerojatno da će se odluka povući ili kada je predmet spora nedjeljiv.

Žalbeni sud može potvrditi osporavanu odluku i u tom će slučaju odbaciti ili poništiti žalbu ili proglasiti postupak nevažećim. Ako je žalba prihvaćena, sud može povući ili izmijeniti osporavanu odluku.

Ako se ustanovi da je prvostupanjski sud pogrešno presudio u predmetu bez ispitivanja njegova merituma ili da je postupak vođen u odsutnosti stranaka, koje nisu pozvane na propisani način, žalbeni sud ukinut će osporavanu odluku te ispitati meritum predmeta. Žalbeni sud ukida osporavanu odluku i vraća predmet prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Predmet se na ponovno odlučivanje može vratiti samo jednom tijekom postupka.

Ako žalbeni sud ustanovi da prvostupanjski sud nije bio nadležan, poništit će osporavanu odluku i vratiti predmet na odlučivanje nadležnom sudu ili, u suprotnom, odbaciti zahtjev kao neprihvatljiv.

Ako žalbeni sud ustanovi da je nadležan u prvom stupnju, poništit će osporavanu odluku i ispitati meritum predmeta.

Podnositelj žalbe ne smije se zbog podnošenja žalbe zateći u situaciji koja je gora od one koju je prouzročila odluka na koju se ulaže žalba.

Revizija pravnog razloga uređena je člancima 483. – 502. Zakona o parničnom postupku.

Odluke na koje se ulaže žalba, odluke u vezi s kojima nije dopuštena žalba te odluke u izričito predviđenim predmetima podliježu preispitivanju pravnog razloga. Odluke u određenim stvarima navedenima u nastavku ne podliježu takvom preispitivanju: zakonsko skrbništvo, obitelj, osobno stanje, upravljanje zgradama i evakuacija. Služnost, promjene granica, označavanje granica, obveze provođenja ili neprovođenja aktivnosti čija se vrijednost ne može iskazivati u novcu, sudska potvrda smrti osobe, sudska podjela, civilna navigacija, radni sporovi, socijalna sigurnost, izvlaštenje, naknada za štetu prouzročenu sudskom pogreškom, zahtjevi u vrijednosti do 500 000 RON te odluke žalbenog vijeća podliježu samo žalbi.

Zahtjev za preispitivanje pravnog razloga podnosi se u roku od 30 dana od obavijesti o odluci. Preispitivanje provodi sud nadređen sudu koji je donio odluku na koju je uložena žalba. Na zahtjev podnositelja žalbe sud koji provodi preispitivanje može naložiti suspenziju odluke koja je predmet preispitivanja.

Protuispitivanje pravnog razloga i izazvano preispitivanje pravnog razloga mogu se primijeniti u predmetima za koje je predviđena protužalba i izazvana žalba.

Ako je revizija pravnog razloga proglašena prihvatljivom u načelu, sud je može, nakon što je provjerio sve iznesene osnove i preispitao pravni razlog, prihvatiti, odbaciti ili poništiti ili proglasiti postupak nevažećim. Ako je revizija pravnog razloga prihvaćena, osporavana odluka može se odbaciti u cijelosti ili djelomično. Poništena je odluka nevažeća. Ovršni postupci ili postupci osiguranja koji su vođeni na temelju takve odluke nemaju pravnu snagu. Sud će to ustanoviti, ex officio, na temelju odluke o poništenju žalbe.

Ako je žalba poništena, odluke žalbenog suda o pravnim pitanjima obvezujuće su za sud koji je ispitivao meritum predmeta. Ako je odluka poništena zbog kršenja postupovnih pravila, postupak ispitivanja ponovno započinje od poništenog akta. Nakon što je žalba poništena, prvostupanjski sud ponovno će preispitati predmet u okviru ograničenja koja proizlaze iz poništenja te uzimajući u obzir sve razloge izložene pred sudom čija je odluka poništena.

U slučaju revizije pravnog razloga i ponovne rasprave nakon što je žalbeni sud poništio odluku, situacija predmetne stranke ne smije se pogoršati.

Zahtjev za poništenje uređen je člancima 503. – 508. Zakona o parničnom postupku.

Na konačne odluke ne može se uložiti žalba u obliku zahtjeva za poništenje, ako podnositelj žalbe nije propisno pozvan na sud i nije bio prisutan prilikom preispitivanja predmeta. Zahtjev za poništenje podnosi se sudu čija se odluka osporava. Podnosi se u roku od 15 dana od obavijesti o odluci i ne kasnije od godinu dana od datuma na koji je odluka postala konačna. Sud može obustaviti izvršenje odluke čije se poništenje traži, uz uvjet da je podneseno osiguranje. Ako su razlozi za prigovor utemeljeni, sud će riješiti spor donošenjem samo jedne odluke u kojoj će poništiti osporavanu odluku. Odluka donesena u postupku za poništenje može se osporavati na isti način kao i odluka koja je predmet žalbe.

Revizija je uređena člancima 509. – 513. Zakona o parničnom postupku.

Revizija odluke o meritumu predmeta ili odluke koja upućuje na meritum predmeta može se zatražiti, primjerice, ako se predmetna stranka zbog okolnosti izvan svoje kontrole nije mogla pojaviti na sudu te je o tome obavijestila sud. Revizija se može provesti u razdoblju od 15 dana, od datuma na koji prestaje razlog zbog kojeg je stranka spriječena da se pojavi na sudu. Sud može obustaviti izvršenje odluke čija se revizija traži, uz uvjet da je podneseno osiguranje. Ako sud prihvati zahtjev za reviziju, izmijenit će osporavanu odluku u cijelosti ili djelomično te, u slučaju nepovoljne konačne odluke, poništiti tu odluku. Odluka donesena u postupku revizije podliježe žalbi prema odredbama zakona o reviziji odluka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Rumunjski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ako je nalog za izvršenje javna isprava, nadležan je okružni sud okruga u kojem se nalazi izdavatelj isprave (članak 2. stavak 2. članka I. 1 Hitne vladine uredbe br. 119/2006 o mjerama za provedbu određenih uredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske EU-u, koja je potvrđena izmjenama Zakona br. 191/2007, kako je izmijenjen).

Posljednji put ažurirano: 12/04/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Slovenija

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupci za ispravak iz članka 10. stavka 2.

  • U Sloveniji se zahtjev za ispravak podnosi tijelu koje je izdalo potvrdu europskog naloga za izvršenje (članak 42.c stavak 1. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina).

Postupci za povlačenje iz članka 10. stavka 2.

  • Postupak za poništenje na temelju članka 42.c stavka 2. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina (za poništenje je nadležan sud ili tijelo koje je izdalo potvrdu) i članka 40.c stavka 3. navedenog Zakona (u postupku za poništenje pravomoćne potvrde nadležnost ima sud koji je mjesno nadležan za odlučivanje o dopuštenom načinu izvršenja u postupku izvršenja koji se temelji na vjerodostojnoj ispravi nakon pravomoćnosti odluke o izvršenju).

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Ponovno pokretanje postupka u skladu s člancima od 394. do 405. Zakona o parničnom postupku.

Povrat u prijašnje stanje u skladu s člancima od 166. do 120. Zakona o parničnom postupku.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Službeni su jezici slovenski te dva jezika nacionalnih manjina koji su u službenoj uporabi na sudovima u područjima u kojima žive predmetne nacionalne manjine (članci 6. i 104. Zakona o parničnom postupku u vezi s člankom 15. Zakona o izvršenju i osiguravanju tražbina). Jezici su nacionalnih manjina talijanski i mađarski.

Etnički mješovita područja utvrđena su Zakonom o osnivanju općina („ZUODNO”; Uradni list RS (Službeni list Republike Slovenije) br. 108/06 – službeni pročišćeni tekst i br. 9/11). U članku 5. tog Zakona navodi se: „Etnički mješovita područja u smislu ovog Zakona područja su koja su definirana kao takva sadašnjim statutima općina Lendave, Hodoša-Šalovaca, Moravskih Toplica, Kopra, Izole i Pirana.”

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javni bilježnici.

Popis javnih bilježnika dostupan je na adresi http://www.notar-z.si/poisci-notarja

Posljednji put ažurirano: 26/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Slovačka

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U skladu s člankom 21. Zakona br. 160/2015 (Zakon o parničnom postupku (Civilný sporový poriadok)) za izmjene i povlačenje potvrda nadležan je sud koji je donio odluku ili sud na kojem je nagodba odobrena ili sklopljena. Sudovi unose ispravke potvrda u skladu s člankom 224. Zakona o parničnom postupku.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U skladu s uvjetima iz članka 19. stavka 1. točke (a) Uredbe, slovački sudovi ovlašteni su za preispitivanje odluka u na temelju članaka 355. – 457. Zakona o parničnom postupku. U skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) Uredbe, sudovi preispituju odluke na temelju članka 122. Zakona o parničnom postupku (iznimka od isteka nakon isteka vremenskog razdoblja).

Člancima 355. – 457. uređeni su pojedinačni žalbeni postupci (žalba, ponovno pokretanje postupka i izvanredna žalba). Pojedinačnim odredbama uređeni su uvjeti za dopuštenost žalbi, pojedinosti koje trebaju sadržavati žalbe, radnje koje poduzimaju sudovi te njihovi postupci donošenja odluka o žalbama.

Pojedinačne odredbe Zakona o parničnom postupku dostupne su na Slov-lex.sk

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

U skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (c) Uredbe prihvaćeni je jezik slovački (u Slovačkoj Republici).

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

U skladu s člankom 21. stavkom 2. Zakona o parničnom postupku regionalni sud (krajský súd) nadležan za legalizaciju sudskih isprava u skladu s člankom 62. Zakona br. 97/1963 o međunarodnom privatnom pravu i Poslovniku, kako je izmijenjen, nadležan je za izdavanje, izmjenu ili opoziv potvrda u skladu s posebnim zakonodavstvom povezanim s javnim ispravama.

Regionalni sud nadležan je za legalizaciju sudskih isprava ili izdavanje apostila ako su predmetne isprave izdali okružni sudovi, javni bilježnici ili sudski izvršitelji čije je sjedište na području nadležnosti tog regionalnog suda, ako je autentičnost isprava ili potpisa na ispravi provjerena te ako su isprave prijevodi službenih prevoditelja ili izvješća stručnjaka.

Zakon br. 97/1963 dostupan je na Slov-lex.sk

Posljednji put ažurirano: 19/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Finska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postupak za ispravak potvrde iz članka 10. stavka 2. točke (a)

Zakonom o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (825/2005) utvrđuje se postupak za ispravak kako slijedi:

Ispravak materijalne pogreške u potvrdi europskog naloga za izvršenje (2. odjeljak)

Ako je sudska odluka, sudska nagodba ili autentična isprava navedena u Uredbi netočno navedena u potvrdi izdanoj na temelju Uredbe, sud koji je izdao potvrdu ili drugo nadležno tijelo mora na prijedlog ispraviti razliku.

Prijedlog za ispravak potvrde europskog naloga za izvršenje podnosi se na standardnom obrascu iz Priloga VI. Ispravak se provodi na izvornoj potvrdi. Ako nije moguće ispraviti izvornu potvrdu, vjerovniku se mora izdati nova. Ako je moguće, o ispravku se moraju obavijestiti stranke koje su zatražile presliku potvrde. Ako je u predmetu uložena žalba, o ispravku se mora obavijestiti žalbeni sud.

Postupak za povlačenje potvrde iz članka 10. stavka 2. točke (b)

Zakonom o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine utvrđuje se postupak za povlačenje kako slijedi:

Povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje (3. odjeljak)

Ako je potvrda očito pogrešno izdana s obzirom na zahtjeve propisane Uredbom, sud koji je izdao potvrdu ili drugo nadležno tijelo mora na prijedlog ispraviti razliku u sudskoj odluci, sudskoj nagodbi ili autentičnoj ispravi iz Uredbe.

Prijedlog za povlačenje potvrde europskog naloga za izvršenje podnosi se na standardnom obrascu iz Priloga VI. Strankama će se omogućiti saslušanje, osim ako to očito nije potrebno.

Ako je moguće, povlačenje se potvrđuje na izvornoj potvrdi. Ako je moguće, o povlačenju se moraju obavijestiti stranke koje su zatražile presliku potvrde. Ako je u predmetu uložena žalba, o povlačenju se mora obavijestiti žalbeni sud.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U skladu s člankom 12. stavkom 1. minimalni standardi utvrđeni u poglavlju III. Uredbe primjenjuju se na sudske odluke na temelju dužnikova izostanka s ročišta iz članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c). U skladu s člankom 12. stavkom 2. Uredbe, poglavlje III. Uredbe primjenjuje se i na sudske odluke na temelju dužnikova izostanka s ročišta koje donosi žalbeni sud.

Ako je sud donio sudsku odluku na temelju dužnikova izostanka s ročišta u smislu članka 3. stavka 1. točaka (b) i (c), u situacijama iz članka 19. stavka 1. dužnik mora imati pravo zatražiti preispitivanje sudske odluke kako bi bila potvrđena kao europski nalog za izvršenje. Donošenje presude zbog izostanka posljedica je pasivnosti dužnika na finskom okružnom sudu. U poglavlju 12. odjeljku 15. Zakona o sudskom postupku predviđeno je da stranka protiv koje je donesena presuda zbog izostanka ima pravo žalbe protiv te presude u roku od 30 dana od dana kad je stranka koja ulaže žalbu primila obavijest o presudi zbog izostanka.

Za potrebe primjene te odredbe o žalbi nije važno kad je dužnik primio obavijest o presudi zbog izostanka. Zakonski rok za žalbu ne počinje teći sve dok dužnik ne dobije obavijest o presudi zbog izostanka. Ta je odredba blaža od minimalnih zahtjeva utvrđenih u članku 19. Uredbe. Osim toga, odredbe poglavlja 31. Zakona o sudskom postupku o izvanrednim pravnim lijekovima primjenjuju se i na presudu zbog izostanka. To uključuje žalbu zbog povrede postupovnih pravila (poglavlje 31. odjeljak 1.) i ukidanje pravomoćne presude (poglavlje 31. odjeljak 7.). U poglavlju 31. odjeljku 17. Zakona o sudskom postupku nalazi se posebna odredba o odobravanju novog roka.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrde o europskom nalogu za izvršenje mogu se izdati prevedene na finski, švedski ili engleski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Autentične isprave predviđene člankom 4. stavkom 3. točkom (b) Uredbe u Finskoj su sporazumi o uzdržavanju koje provode i na taj način odobravaju općinski odbori za socijalnu skrb. Općinski odbor za socijalnu skrb, koji provodi sporazum o uzdržavanju, provodi ga i kao europski nalog za izvršenje.

Popis finskih općina dostupan je u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruwww.oikeus.fi, koju održava Ministarstvo pravosuđa. Podaci za kontakt općina mogu se pronaći i na internetskoj stranici Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.kunnat.net.

Posljednji put ažurirano: 09/08/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Švedska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Potvrde se mogu ispravljati u skladu s člankom 14. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka (članak 10. stavak 1. točka (a) Uredbe o europskom nalogu za izvršenje).

„Članak 14. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka

Sud ili tijelo koje ju je izdalo ispravlja potvrdu europskog naloga za izvršenje ako ona zbog bitne pogreške ne odgovara presudi, javnoj ispravi ili odluci na kojoj se temelji. Na odluku o ispravku nije dopuštena žalba.”

Potvrde se mogu povlačiti u skladu s člankom 15. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka (članak 10. stavak 1. točka (b) Uredbe o europskom nalogu za izvršenje).

„Članak 15. Zakona (2014:912) kojim se utvrđuju dodatne odredbe o nadležnosti sudova te o priznavanju i međunarodnom izvršenju određenih sudskih odluka

Sud ili tijelo koje ju je izdalo povući će potvrdu europskog naloga za izvršenje ako je izdana protivno zahtjevima utvrđenima u Uredbi o europskom nalogu za izvršenje.

Stranke će prije povlačenja potvrde dobiti priliku da izlože svoje mišljenje, osim u slučaju da za to nema potrebe.

Na odluku o povlačenju nije dopuštena žalba.”

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Zahtjev za preispitivanje može se podnijeti putem žalbe (överklagande) u skladu s poglavljem 50. člankom 1. Zakona o sudskom postupku (rättegångsbalken), zahtjeva za ponovno otvaranje postupka (återvinning) u skladu s poglavljem 44. člankom 9. Zakona o sudskom postupku, zahtjeva za ponovno otvaranje (återvinning) u skladu s člankom 52. Zakona (1990:746) o nalozima za plaćanje i potporu, zahtjev za produženje propuštenog roka (återställande av försutten tid) u skladu s poglavljem 58. člankom 11. Zakona o sudskom postupku ili pritužbe na tešku povredu postupka (klagan över domvilla) u skladu s poglavljem 59. člankom 1. Zakona o sudskom postupku (članak 19. Uredbe o europskom nalogu za izvršenje).

„Poglavlje 50. članak 1. Zakona o sudskom postupku

Stranka koja želi podnijeti žalbu na odluku okružnog suda u (tingsrätt) parničnom postupku to čini u pisanom obliku. Žalba se podnosi okružnom sudu. Mora biti urudžbirana na sudu u roku od tri tjedna od donošenja odluke.

Poglavlje 44. članak 9. Zakona o sudskom postupku

Stranka protiv koje je donesena odluka zbog ogluhe može podnijeti zahtjev za ponovno otvaranje postupka na sudu na kojem je pokrenut postupak u roku od mjesec dana od datuma na koji joj je uručena odluka. Ako se ne traži ponovno otvaranje postupka, odluka se više ne može osporavati u mjeri u kojoj je donesena zbog ogluhe.

Zahtjev za ponovno otvaranje postupka podnosi se u pisanom obliku. Ako je odluka zbog ogluhe donesena bez rasprave o meritumu, zahtjev mora sadržavati sve što se od podnositelja traži za održavanje takve rasprave.

Poglavlje 58. članak 11. Zakona o sudskom postupku

Ako je osoba propustila rok za podnošenje žalbe na presudu ili odluku, ili za ponovno otvaranje ili obnavljanje postupka, te ako je za to imala pravni razlog, rok se može produljiti na njezin zahtjev.

Poglavlje 59. članak 1. Zakona o sudskom postupku

Presuda koja je postala presuđena stvar poništit će se zbog teške povrede postupka na zahtjev osobe na čija se zakonska prava njome utječe:

1. ako je predmet vođen unatoč postupovnoj prepreci koju viši sud koji odlučuje o predmetu u žalbenom postupku mora razmotriti po službenoj dužnosti,

2. ako je presuda donesena protiv osobe koja nije na zakonski propisan način primila poziv na sud i nije se pojavila na suđenju, ili ako se presudom negativno utjecalo na prava osobe koja nije stranka u postupku,

3. ako je presuda toliko nejasna ili nepotpuna da se iz nje ne može razabrati odlučivanje o meritumu ili

4. ako je došlo do druge teške povrede postupka tijekom suđenja za koju se može pretpostaviti da je utjecala na njegov ishod.

Pritužba u vezi s teškom povredom postupka na koju se upućuje u prethodnoj točki 4. i koja se temelji na okolnostima koje se prethodno nisu navodile na sudu odbija se se, osim ako podnositelj može dokazati da je bio spriječen navesti tu okolnost tijekom postupka ili je za to imao drugi valjani razlog.

Članak 52. Zakona (1990:746) o nalozima za plaćanje i potporu

Ako je tuženik nezadovoljan presudom u predmetu koji se odnosi na nalog za plaćanje i potporu, može zatražiti ponovno otvaranje postupka.”

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Za ispunjavanje potvrde prihvaćamo sljedeće jezike: švedski i engleski.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ako je švedski Zavod za socijalno osiguranje (Socialnämnd) izdao javnu ispravu, može tu ispravu ovjeriti i kao europski nalog za izvršenje.

Posljednji put ažurirano: 23/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Engleska i Wales

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Za primjenu predmetne uredbe koriste se sudska pravila za Englesku i Wales utvrđena na temelju Zakona o parničnom postupku iz 1997. Ta su sudska pravila poznata kao Pravilnik o parničnom postupku, a utvrđena su zakonskim instrumentom.

Poveznica se otvara u novom prozoruDio 74.27. Pravilnika o parničnom postupku i pripadajuće upute za postupanje, Poveznica se otvara u novom prozoruUpute za postupanje 74.B, sadržavaju odredbe o europskom nalogu za izvršenje u Engleskoj i Walesu, uključujući one o postupcima za ispravak i povlačenje.

Članak 10. odnosi se na pravo podnošenja zahtjeva sudu za ispravak potvrde (ako je u suprotnosti s presudom) ili njezino povlačenje (ako je u suprotnosti s Uredbom). Postupak koji treba slijediti u tim situacijama opisan je u Poveznica se otvara u novom prozorudijelu 23. Pravilnika o parničnom postupku, koji sadržava pravila o podnošenju zahtjeva sudu. Zahtjev na temelju članka 10. podnosi se sudu koji je izdao europski nalog za izvršenje primjenom postupka iz dijela 23. Pravilnika.

Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva pod nazivom Obrazac (*) Poveznica se otvara u novom prozoruN244. Na obrascu zahtjeva mora se navesti koji nalog podnositelj zahtjeva traži (nalog za ispravak ili povlačenje) i zbog kojih razloga traži nalog (na primjer, zbog proturječnosti u potvrdi).

(*) Ujedinjena Kraljevina potvrđuje da će se upotrebljavati standardni obrasci iz Uredbe. U prilozima od I. do V. Uredbi nalaze se obrasci kojima se sudovi koriste za izdavanje potvrda. Vjerovnici će za podnošenje potrebnih zahtjeva upotrebljavati odgovarajuće sudske obrasce Ujedinjene Kraljevine, a potvrda će se izdavati upotrebom obrasca iz Uredbe. Predviđeno je da se zahtjev na temelju članka 10. stavka 3. može podnijeti upotrebom standardnog obrasca zahtjeva Ujedinjenje Kraljevine ili upotrebom obrasca iz Priloga VI. Uredbi.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Za primjenu predmetne uredbe koriste se sudska pravila za Englesku i Wales utvrđena na temelju Zakona o parničnom postupku iz 1997. Ta su sudska pravila poznata kao Pravilnik o parničnom postupku, a utvrđena su zakonskim instrumentom.

Člankom 19. stavkom 1. predviđa se dužnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za preispitivanje presude ako nije primio dokument o pokretanju postupka ili je zbog razloga izvan njegove kontrole bio spriječen podnijeti prigovor na tužbeni zahtjev.

Dijelom 13. Pravilnika o parničnom postupku dužniku prema presudi omogućuje se podnošenje zahtjeva za njezino preispitivanje u okolnostima opisanima u članku 19. U njemu se utvrđuje postupak za podnošenje zahtjeva za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe. Presuda zbog ogluhe može se donijeti ako dužnik prema presudi nije podnio potvrdu o dostavi i/ili nije dostavio svoje očitovanje. Dijelom 13. Pravilnika o parničnom postupku dužniku prema presudi omogućuje se podnošenje zahtjeva za njezino preispitivanje u okolnostima opisanima u članku 19. U njemu se utvrđuje postupak za podnošenje zahtjeva za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe.

Ne postoje propisani obrasci za podnošenje zahtjeva za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe. Podnositelji zahtjeva taj zahtjev obično podnose koristeći se Obrascem N244 (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Podnositelj zahtjeva treba navesti nalog koji traži i razloge zbog kojih bi presudu trebalo ukinuti ili izmijeniti, na primjer zbog toga što mu dokument o pokretanju postupka nije dostavljen dovoljno vremena unaprijed da pripremi svoje očitovanje. Ispitivanje tog zahtjeva nužno dovodi do preispitivanja presude.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrde koje se šalju u Englesku i Wales prihvaćaju se napisane na engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Autentične isprave iz drugih država članica izvršit će se u Engleskoj i Walesu, ali one se u Engleskoj i Walesu ne sastavljaju. Stoga nema potrebe da se imenuje tijelo za njihovo potvrđivanje.

Posljednji put ažurirano: 22/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Sjeverna Irska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Uredba se primjenjuje sudskim pravilima za Sjevernu Irsku. Ta su sudska pravila poznata kao Pravilnik Suda pravde (Sjeverna Irska) iz 1980., koji je donesen u skladu sa Zakonom o sudovima (Sjeverna Irska) iz 1978. i kojim su uređeni postupci na Vrhovnom sudu u Sjevernoj Irskoj, te Pravilnik okružnog suda (Sjeverna Irska) iz 1981., koji je donesen u skladu s Uredbom o okružnim sudovima (Sjeverna Irska) iz 1980. i Uredbom o dokazivanju u parničnom postupku (Sjeverna Irska) iz 1997., a kojim su uređeni postupci na okružnim sudovima. Ti su pravilnici dostupni na internetskim stranicama posvećenima sudovima Sjeverne Irske preko sljedećih poveznica: Poveznica se otvara u novom prozoruPravilnik Suda pravde i Poveznica se otvara u novom prozoruPravilnik okružnog suda.

Članak 10. odnosi se na pravo podnošenja zahtjeva sudu za ispravak potvrde (ako je u suprotnosti s presudom) ili njezino povlačenje (ako je u suprotnosti s Uredbom).

Postupci za obradu takvih zahtjeva utvrđeni su u Pravilniku suda pravde (Sjeverna Irska) iz 1980. i Pravilniku okružnog suda (Sjeverna Irska) iz 1981. Tim su pravilnicima uređeni postupci koji se vode na Sudu pravde odnosno na okružnim sudovima u Sjevernoj Irskoj.

U slučaju postupaka koji se vode na Sudu pravde ti se zahtjevi mogu podnijeti u obliku poziva ili izjave pod prisegom u skladu s postupkom utvrđenim u propisu 32., uz uporabu obrasca (*) br. 28 iz Dodatka A Pravilniku. U njima bi trebalo biti navedeno koji nalog podnositelj zahtjeva traži i zašto traži taj nalog.

Slično tomu, na okružnom se sudu zahtjev može podnijeti u obliku obavijesti o zahtjevu i prateće izjave pod prisegom u skladu s propisom 14., uz uporabu općih obrazaca (*) br. 1 i 2 iz Dodatka 1. Pravilniku. U njima bi isto tako trebalo biti navedeno koji nalog podnositelj zahtjeva traži i zašto traži taj nalog.

U prilozima od I. do V. Uredbi nalaze se standardni obrasci kojima će se sudovi koristiti za izdavanje potvrda. Vjerovnici za podnošenje potrebnih zahtjeva upotrebljavaju odgovarajuće sudske obrasce Ujedinjene Kraljevine, a potvrda se izdaje uporabom obrasca iz Uredbe. Zahtjev na temelju članka 10. stavka 3. može se podnijeti uporabom standardnog obrasca zahtjeva Ujedinjene Kraljevine ili uporabom obrasca iz Priloga VI. Uredbi.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Člankom 19. stavkom 1. predviđa se dužnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za preispitivanje presude ako nije primio dokument o pokretanju postupka ili je zbog razloga izvan njegove kontrole bio spriječen podnijeti prigovor na tužbeni zahtjev.

Propisom 13. člankom 8. Pravilnika Suda pravde (Sjeverna Irska) iz 1980. dužniku prema presudi omogućuje se da sudu podnese zahtjev za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe. Za takav zahtjev nije propisana uporaba određenog obrasca, ali on se u pravilu može podnijeti u obliku poziva ili izjave pod prisegom u skladu s postupkom utvrđenim u propisu 32., uz uporabu obrasca br. 28 iz Dodatka A Pravilniku.

Osim toga, propisom 12. člankom 12. Pravilnika okružnog suda (Sjeverna Irska) iz 1981. dužniku prema presudi omogućuje se da podnese takav zahtjev na okružnom sudu. Ni u tom slučaju nije propisana uporaba određenog obrasca, ali on se u pravilu može podnijeti u obliku obavijesti o zahtjevu i prateće izjave pod prisegom u skladu s propisom 14., uz uporabu općih obrazaca br. 1 i 2 iz Dodatka 1. Pravilniku.

I na jednom je i na drugom sudu riječ o isključivo diskrecijskoj ovlasti za ukidanje ili izmjenu presude te pravilnicima nisu propisani nikakvi uvjeti u pogledu izvršavanja te ovlasti.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrde koje se šalju u Sjevernu Irsku prihvaćaju se napisane na engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Autentične isprave iz drugih država članica izvršit će se u Sjevernoj Irskoj, ali one se u Sjevernoj Irskoj ne sastavljaju. Stoga nema potrebe da se imenuje tijelo za njihovo potvrđivanje.

Posljednji put ažurirano: 20/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Škotska

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Postojeći sudski pravilnici okružnog suda (Sheriff Court) i Vrhovnog suda (Court of Session) osiguravaju provedbu Uredbe uz sve potrebne prilagodbe.

Pravilnicima je predviđeno da se zahtjevi za ispravak ili povlačenje potvrde o europskom nalogu za izvršenje podnose na obrascu iz Poveznica se otvara u novom prozoruPriloga VI. Uredbi. Obrasci koji se upućuju okružnom sudu podnose se tajniku okružnog suda. Zahtjevi upućeni Vrhovnom sudu obrađuju se kao podnesci i podnose se pomoćniku tajnika Vrhovnog suda.

Obrasci i pravilnici dostupni su na stranicama škotske sudske službe:

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.scotcourts.gov.uk/taking-action/european-applications/european-enforcement-orders

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Člankom 19. stavkom 1. predviđa se dužnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za preispitivanje odluke ako dokument o pokretanju postupka nije stigao do njega ili je zbog razloga izvan njegove kontrole bio spriječen uložiti prigovor na tužbeni zahtjev.

Postojeći pravilnici okružnog suda i Vrhovnog suda upotrebljavat će se za provedbu Uredbe uz sve potrebne prilagodbe.

Sažeti prikaz relevantnih pravilnika okružnog suda i Vrhovnog suda nalazi se u nastavku. Cijeli tekst pravilnika i odgovarajućih obrazaca dostupan je na: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.scotcourts.gov.uk/.

  • Pravilnik okružnog suda
  • Jednostavni postupak

Svatko tko 28. studenoga 2016. ili nakon tog datuma prijavi potraživanje čija je novčana vrijednost 5000 GBP ili manje, a kojim se traži isplata, predaja, povrat pokretne imovine, ili se nekomu nalaže da izvrši određenu činidbu, trebao bi primjenjivati jednostavni postupak.

Preispitivanje odluka:

Postoje dvije vrste preispitivanja – povlačenje odluke i žalba.

U skladu s pravilom 13.6 stranka može zatražiti povlačenje odluke podnošenjem zahtjeva za povlačenje na obrascu 13B(1) za odluke donesene prije 30. srpnja 2018. ili obrascu 13B(2) za odluke donesene 30. srpnja 2018. ili nakon tog datuma uz navođenje razloga zašto bi odluku trebalo povući.  Stranka bi trebala ispuniti obrazac za odgovor (obrazac 4A) te ga poslati sudu s odgovarajućim obrascem 13B.

U skladu s pravilom 16.2 stranka može podnijeti žalbu okružnom žalbenom sudu (obrazac 16A) u roku od četiri tjedna od slanja obrasca odluke te navesti pravna pitanja koja okružni žalbeni sud treba razmotriti.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o okružnim sudovima na stranicama:

Poveznica se otvara u novom prozoruŠkotski sudovi

u Pravilniku o žalbenom postupku (Act of Sederunt) kojim je uređen jednostavni postupak.  Obrasci i standardni nalozi dostupni su u odjeljku ispod poveznice.

Sporovi male vrijednosti

Pravilnikom o sporovima male vrijednost iz 2002. uređuje se postupak za predmete čija je vrijednost 3 000 £ ili veća od tog iznosa. (Svatko tko 28. studenoga 2016. ili nakon tog datuma prijavi potraživanje čija je novčana vrijednost 5000 GBP ili manje, a kojim se traži isplata, predaja, povrat pokretne imovine, ili se nekomu nalaže da izvrši određenu činidbu, trebao bi primjenjivati jednostavni postupak – vidjeti prethodno).

Preispitivanje odluka:

postoje tri vrste preispitivanja – povlačenje odluke, žalba i zahtjevi u okviru istog tužbenog zahtjeva za izmjenu itd. odluke.

U skladu s pravilom 21.10 stranka može podnijeti zahtjev za izmjenu, poništenje ili stavljanje izvan snage odluke ili za obustavu izvršenja odluke uz kratko obrazloženje razloga za podnošenje zahtjeva.

U skladu s pravilom 22.1 stranka može podnijeti zahtjev za povlačenje odluke dostavljanjem obrasca 20 uz obrazloženje razloga za nepojavljivanje i navođenje obrane koju namjerava iznijeti.

U skladu s pravilom 23.1 stranka može podnijeti žalbu sucu okružnog suda (sheriff principal) na obrascu 21 najkasnije 14 dana nakon datuma donošenja konačne odluke izlažući slučaj te navodeći pravni razlog na kojem se temelji žalba.

U skladu s pravilom 23.4 zahtjev za dopuštanje žalbe na odluku o zahtjevu koji se odnosi na zahtjev u vezi s određivanjem roka plaćanja ili bilo koji nalog povezan s njom podnosi se na obrascu 22 i u njemu se mora navesti pravno pitanje na kojem se temelji žalba. Ako je žalba dopuštena, podnosi se na obrascu 23. Podnositelj žalbe o tome mora obavijestiti sve druge stranke u roku od 14 dana od odluke o dopuštanju žalbe.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o okružnim sudovima na stranicama Škotske sudske službe: Poveznica se otvara u novom prozorupravila o sporovima male vrijednosti, a obrasci na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruobrasci za sporove male vrijednosti.

Skraćeni postupak

Pravilnikom o skraćenom postupku iz 2002. uređuje se postupak za predmete čija je vrijednost od 3 000 £ do 5 000 £, uključivo s tim iznosom. (Svatko tko 28. studenoga 2016. ili nakon tog datuma prijavi potraživanje čija je novčana vrijednost 5000 GBP ili manje, a kojim se traži isplata, predaja, povrat pokretne imovine, ili se nekomu nalaže da izvrši određenu činidbu, trebao bi primjenjivati jednostavni postupak – vidjeti prethodno).

Preispitivanje odluka:

postoje tri vrste preispitivanja – povlačenje odluke, žalba i zahtjevi u okviru istog tužbenog zahtjeva za izmjenu itd. odluke. Osim toga, postoje posebne odredbe za žalbe koje se odnose na uputu u vezi s određivanjem roka plaćanja.

U skladu s pravilom 24.1 stranka može podnijeti zahtjev za povlačenje odluke dostavljanjem obrasca 30 uz obrazloženje razloga za nepojavljivanje i navođenje obrane koju namjerava iznijeti.

U skladu s pravilom 25.1 stranka može podnijeti žalbu sucu okružnog suda (sheriff principal) na obrascu 31 najkasnije 14 dana nakon datuma donošenja konačne odluke izlažući slučaj te navodeći pravni razlog na kojem se temelji žalba.

U skladu s pravilom 25.4 zahtjev za dopuštanje žalbe na odluku o zahtjevu koji se odnosi na zahtjev u vezi s određivanjem roka plaćanja ili bilo koji nalog povezan s njom podnosi se na obrascu 32 i u njemu se mora navesti pravno pitanje na kojem se temelji žalba. Ako je žalba dopuštena, podnosi se na obrascu 33. Podnositelj žalbe o tome mora obavijestiti sve druge stranke u roku od 14 dana od odluke o dopuštanju žalbe.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o okružnim sudovima na stranicama Škotske sudske službe:  Poveznica se otvara u novom prozorupravila o skraćenom postupku, a obrazac na stranici Poveznica se otvara u novom prozoruobrasci za skraćeni postupak.

Redovni postupak

Pravilnikom o redovnom postupku iz 1993. uređuje se postupak za novčana potraživanja u predmetima čija je vrijednost veća od 5 000 £.

Preispitivanje odluka:

dvije su vrste žalbenog postupka – podnošenje žalbe sucu okružnog suda (Sheriff Principal) ili Vrhovnom sudu te postupak povrata u prijašnje stanje (Reponing).

U skladu s pravilom 8.1 tuženik može podnijeti zahtjev za povlačenje odluke donesene u odsutnosti podnošenjem prijedloga za povrat u prijašnje stanje (reponing note) u kojoj navodi obranu koju namjerava iznijeti te obrazlaže razloge za nepojavljivanje. Za podnošenje takvih zahtjeva nije propisan određeni obrazac, no on je obično u obliku odluke o pokretanju postupka (obrazac G1). Uz odobrenje suda postupak se nastavlja kao da je tuženik dostavio obavijest o namjeri obrane.

Pravilom 31.3 predviđeno je da se žalba Vrhovnom sudu podnosi putem obavijesti o pisanoj na ad hoc obrascu ili zasebnom listu tajniku okružnog suda. Pravilom 31.4 predviđeno je da se žalba sucu okružnog suda (Sheriff Principal) podnosi u obliku obavijesti o žalbi na obrascu A1. Pravilima 31.1 i 31.2 utvrđuju se rokovi.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o okružnim sudovima na stranicama Škotske sudske službe: Poveznica se otvara u novom prozoruPravila o redovnom postupku.

  • Pravilnik Vrhovnog suda iz 1994.

Preispitivanje odluka:

u skladu s pravilom 19.2 tuženik može uložiti zahtjev za povlačenje odluke i istodobno mora dostaviti obavijest o tijeku obrane. Postupak će se nastaviti kao da je obavijest o obrani dostavljena pravovremeno.

Cijeli tekst pravila nalazi se u odjeljku o Vrhovnom sudu na stranicama Škotske sudske službe: Poveznica se otvara u novom prozoruPravilnik Vrhovnog suda.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrde koje se šalju u Škotsku prihvaćaju se na engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Ako su javne isprave upisane radi njihova čuvanja i izvršenja u sudski registar isprava (Books of Council and Session), potvrdu izdaje voditelj registra.

Kontakt podaci voditelja registra:

Registers of Scotland

Erskine House

68 Queen Street

Edinburgh

EH2 4NF

Telefon: 0845 607 0161

E-pošta: Poveznica se otvara u novom prozorucustomer.services@ros.gov.uk

Ako je isprava upisana u registar okružnog suda radi čuvanja i izvršenja, potvrdu izdaje tajnik okružnog suda. U smislu pravila 5 Pravilnika okružnog suda o europskom nalogu za izvršenje, zahtjev za ovjeru u skladu s člankom 25. stavkom 1. Uredbe mora biti popraćen pisanom izjavom. Pojedinosti o okružnim sudovima dostupne su u odjeljku Poveznica se otvara u novom prozorulokacije sudova na stranicama Škotske sudske službe.

Posljednji put ažurirano: 27/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Europski ovršni naslov - Gibraltar

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

U skladu s odredbom 6. Pravilnika Vrhovnog suda Gibraltara, u Gibraltaru se primjenjuje Pravilnik o parničnom postupku Engleske i Walesa.

Članak 10. odnosi se na pravo podnošenja zahtjeva sudu za ispravak potvrde (ako je u suprotnosti s presudom) ili njezino povlačenje (ako je u suprotnosti s Uredbom). Postupak koji treba slijediti u tim situacijama opisan je u Poveznica se otvara u novom prozorudijelu 23. Pravilnika o parničnom postupku, koji sadržava pravila o podnošenju zahtjeva sudu. Zahtjev na temelju članka 10. podnosi se sudu koji je izdao europski nalog za izvršenje primjenom postupka iz dijela 23. Pravilnika. U Gibraltaru europski nalog za izvršenje izdaje Vrhovni sud.

Zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva pod nazivom Obrazac (*) Poveznica se otvara u novom prozoruN244. Na obrascu zahtjeva mora se navesti koji nalog podnositelj zahtjeva traži (nalog za ispravak ili povlačenje) i zbog kojih razloga traži nalog (na primjer, zbog proturječnosti u potvrdi).Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part74.htm

Poveznica se otvara u novom prozoruDio 74.27. Pravilnika o parničnom postupku i pripadajuće upute za postupanje, Poveznica se otvara u novom prozoruUpute za postupanje 74.B, sadržavaju odredbe o europskom nalogu za izvršenje u Engleskoj i Walesu, uključujući one o postupcima za ispravak i povlačenje.

(*) Ujedinjena Kraljevina potvrđuje da će se upotrebljavati standardni obrasci iz Uredbe. U prilozima od I. do V. Uredbi nalaze se obrasci kojima se sudovi koriste za izdavanje potvrda. Vjerovnici će za podnošenje potrebnih zahtjeva upotrebljavati odgovarajuće sudske obrasce Ujedinjene Kraljevine, a potvrda će se izdavati upotrebom obrasca iz Uredbe. Predviđeno je da se zahtjev na temelju članka 10. stavka 3. može podnijeti upotrebom standardnog obrasca zahtjeva Ujedinjenje Kraljevine ili upotrebom obrasca iz Priloga VI. Uredbi.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

U skladu s odredbom 6. Pravilnika Vrhovnog suda Gibraltara, u Gibraltaru se primjenjuje Pravilnik o parničnom postupku Engleske i Walesa.

Za primjenu predmetne uredbe koriste se sudska pravila za Englesku i Wales utvrđena na temelju Zakona o parničnom postupku iz 1997. Ta su sudska pravila poznata kao Pravilnik o parničnom postupku, a utvrđena su zakonskim instrumentom.

Člankom 19. stavkom 1. predviđa se dužnikovo pravo na podnošenje zahtjeva za preispitivanje presude ako nije primio dokument o pokretanju postupka ili je zbog razloga izvan njegove kontrole bio spriječen podnijeti prigovor na tužbeni zahtjev.

Dijelom 13. Pravilnika o parničnom postupku dužniku prema presudi omogućuje se podnošenje zahtjeva za njezino preispitivanje u okolnostima opisanima u članku 19. U njemu se utvrđuje postupak za podnošenje zahtjeva za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe. Presuda zbog ogluhe može se donijeti ako dužnik prema presudi nije podnio potvrdu o dostavi i/ili nije dostavio svoje očitovanje.

Cijeli tekst dijela 13. nalazi se na sljedećoj poveznici: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Ne postoje propisani obrasci za podnošenje zahtjeva za ukidanje ili izmjenu presude zbog ogluhe. Podnositelji zahtjeva taj zahtjev obično podnose koristeći se Obrascem N244 (Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Podnositelj zahtjeva treba navesti nalog koji traži i razloge zbog kojih bi presudu trebalo ukinuti ili izmijeniti, na primjer zbog toga što mu dokument o pokretanju postupka nije dostavljen dovoljno vremena unaprijed da pripremi svoje očitovanje. Ispitivanje tog zahtjeva nužno dovodi do preispitivanja presude.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Potvrde koje se šalju u Gibraltar prihvaćaju se na engleskom jeziku.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Javne isprave iz drugih država članica izvršit će se u Gibraltaru, ali one se u Gibraltaru ne sastavljaju. Stoga nema potrebe da se imenuje tijelo za njihovo potvrđivanje.

Posljednji put ažurirano: 27/07/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.