Európai végrehajtható okirat

Litvánia

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Litvánia

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: a rendelet) 30. cikke alapján a Litván Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma ezúton küldi a 30. cikk szerinti, a jogorvoslati eljárásokra, nyelvre és hatóságokra vonatkozó tájékoztatást. Egyidejűleg megküldjük a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló litván törvény (Hivatalos Lap 58., 2005. május 7.) (a továbbiakban: a törvény), valamint a Litván Köztársaság polgári perrendtartásának (Hivatalos Lap 36–1340., 2002. április 6.; Hivatalos Lap 42., 2002. április 24.) (a továbbiakban: a perrendtartás) szövegét.

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt az azt kiállító bíróság javíthatja ki valamely érintett fél kérelmére (a rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja, a törvény 5. cikkének (1) bekezdése és a perrendtartás 648. cikkének (6) bekezdése). A közokirattal kapcsolatban kiállított európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt az a járási bíróság javíthatja ki, melynek illetékességi területén a közokirat végrehajtható kiadmányát kiállító közjegyző székhelye van. Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítása iránti kérelem illetékmentes.

Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt az azt kiállító bíróság végzéssel vonhatja vissza (a rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja és a törvény 5. cikkének (2) bekezdése). A közokirattal kapcsolatban kiállított európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt az a járási bíróság vonhatja vissza, melynek illetékességi területén a közokirat végrehajtható kiadmányát kiállító közjegyző székhelye van. Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonása iránti kérelem illetékmentes.

A törvény 5. cikke a következőképpen hangzik:

„5. cikk. Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítása vagy visszavonása.

1. Amennyiben elírási vagy más hiba miatt az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány eltér a bírósági határozattól vagy a közokirattól, a Litván Köztársaság polgári perrendtartása 648. cikke (6) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítására.

2. Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiállító bíróság végzéssel határoz az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonásáról vagy annak megtagadásáról a rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett körülmények esetén.

3. Az e cikkben említett esetekben a felek által benyújtott kérelem illetékmentes.

4. E cikk rendelkezései alkalmazandók akkor is, ha az e törvény 4. cikkének (2) bekezdése szerinti eljárásban kiállított európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítását vagy visszavonását attól a járási bíróságtól kérik, melynek illetékességi területén a végrehajtható kiadmányt kiállító közjegyző székhelye van.”

A perrendtartás 648. cikkének (6) bekezdése a következőképpen hangzik:

„Amennyiben a végrehajtható okirat kiállításakor elírási vagy más hibát követtek el, az okiratot kiállító hatóság azt az érintett fél kérelmére kijavítja.”

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

Megküldjük a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló litván törvény (Hivatalos Lap 58., 2005. május 7.) (a továbbiakban: a törvény), valamint a Litván Köztársaság polgári perrendtartásának (Hivatalos Lap 36–1340., 2002. április 6.; Hivatalos Lap 42., 2002. április 24.) (a továbbiakban: a perrendtartás) szövegét.

A mulasztási ítéletet felül lehet vizsgálni a tárgyaláson meg nem jelent félnek a mulasztási ítélet meghozatala napjától számított 20 napon belül benyújtott indokolt kérelmére (a 20 napos határidő a perrendtartás 78. cikke értelmében meghosszabbítható, amennyiben az érintett személy a határidőt a bíróság által menthetőnek elismert okból mulasztotta el). A benyújtott kérelmet a bíróság a mellékletek másolatával együtt megküldi a feleknek és harmadik személyeknek, és tájékoztatja őket arról, hogy tizennégy napon belül a felek kötelesek, harmadik felek pedig jogosultak írásbeli észrevételek benyújtására. A bíróság az észrevételek benyújtására előírt határidőt követő tizennégy napon belül írásbeli eljárásban vizsgálja meg a kérelmet. Amennyiben a kérelem megvizsgálása után a bíróság úgy ítéli meg, hogy a tárgyaláson a fél menthető okokból nem jelent meg, és ezekről nem tudta a bíróságot időben értesíteni, továbbá a kérelem olyan bizonyítékra utal, mely érintheti a kérdéses mulasztási ítélet jogszerűségét vagy érvényességét, a bíróság a mulasztási ítéletet visszavonja, és az ügyet újból megvizsgálja.

Amennyiben az ügyet írásbeli eljárásban (a perrendtartás XXII. fejezete) vizsgálják meg, a bíróság menthető okok fennállása esetén meghosszabbíthatja a perrendtartás 430. cikkének (5) bekezdése szerinti határidőt, melyen belül az alperes a kifogásait benyújthatja; amennyiben az ügyet a perrendtartás XXIII. fejezetében foglalt szabályok alapján bírálják el (az ügynek egy bírósági határozat meghozatalával kapcsolatban különös jellemzői vannak), a bíróság menthető okok fennállása esetén meghosszabbíthatja a perrendtartás 439. cikkének (2) bekezdése szerinti határidőt, melyen belül az alperes a hitelező követelésével kapcsolatban benyújthatja kifogásait.

A perrendtartás 287. cikke:

„1. A tárgyaláson meg nem jelent fél a mulasztási ítélet felülvizsgálata iránt kérelmet nyújthat be a mulasztási ítéletet meghozó bírósághoz az ítélet meghozatalának napjától számított 20 napon belül.

2. A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

1) a mulasztási ítéletet meghozó bíróság neve;

2) a kérelmező neve;

3) azon körülmények, amelyek a kérelmezőt megakadályozták abban, hogy a tárgyaláson megjelenjen, valamint hogy a bíróságot a tárgyalás napjáig értesítse meg nem jelenésének menthető okairól, ideértve e körülmények fennállásának igazolását;

4) azon körülmények, amelyek érinthetik az ítélet jogszerűségét és érvényességét, valamint e körülmények fennállásának igazolása;

5) a kérelmező által kértek részletes megjelölése;

6) a kérelemhez csatolt iratok listája;

7) a kérelmező aláírása, valamint a kérelem megfogalmazásának időpontja.

3. A kérelmet és a mellékleteket annyi másolatban kell benyújtani a bírósághoz, ahány fél és harmadik személy van.

4. A kérelem hiányosságait a követelések hibáinak megszüntetése esetén követendő eljárással összhangban kell kiküszöbölni.

5. Amennyiben ugyanazon ügyben jogorvoslatokat és a mulasztási ítélet felülvizsgálata iránti kérelmeket is benyújtanak, a mulasztási ítélet, illetve az ítélettel összefüggő valamennyi bírósági végzés felülvizsgálata iránti kérelmeket vizsgálják meg először.”

A perrendtartás 430. cikkének (5) bekezdése:

„Amennyiben a kifogásokat a húsznapos határidő eltelte után nyújtják be, vagy amennyiben azok nem felelnek meg e cikk (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, a bíróság a kifogásokat elutasítja. A kifogásokat elutasító bírósági végzéssel szemben panasznak van helye. Amennyiben az alperes menthető okokból elmulasztja a határidőt, a bíróság a határidőt kérelemre meghosszabbíthatja.”

A perrendtartás 439. cikkének (2) bekezdése:

Az adós a hitelező követelésével szembeni kifogásait a bírósági rendelkezésről való tájékoztatás kézbesítését követő 20 napon belül írásban nyújthatja be. A kifogásoknak meg kell felelniük az eljárási iratok tartalmi és formai követelményeinek, az okok megjelölésére vonatkozó követelmény kivételével. Amennyiben az adós menthető okokból az e bekezdésben említett határidőn túl nyújtja be a kifogást, a bíróság az adós kérelmére meghosszabbíthatja a kifogások benyújtására előírt határidőt. Az adós ezen kérelmét elutasító végzéssel szemben panasznak van helye.

A perrendtartás 78. cikkének (1) bekezdése:

„Azon személyek esetén, akik a jogszabály vagy a bíróság által megállapított határidőt a bíróság által menthetőnek ítélt okokból elmulasztják, az említett határidő meghosszabbítható.”

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A törvény#_ftn1[1] 2. cikke (4) bekezdésével összhangban a rendelet 20. cikke (2) bekezdésének c) pontja keretében a litván nyelvet kell alkalmazni.

A törvény#_ftn2[1] 2. cikkének (4) bekezdése:

„A Litván Köztársaságban végrehajtandó európai végrehajtható okiratot vagy annak másolatát litván nyelvre le kell fordítani, és a Litván Köztársaság polgári perrendtartása LX. fejezete 7. szakasza rendelkezéseinek alkalmazása nélkül végre kell hajtani.”#_ftnref1[1] A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat (Hivatalos Lap 58., 2005. május 7.)

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A törvény#_ftn1[1] 4. cikke (2) bekezdésével összhangban a rendelet 25. cikkében említett hatóságok, vagyis a közokiratokra vonatkozó európai végrehajtható okirat kiállítására illetékes hatóságok a közjegyzők.

A törvény#_ftn2[1] 4. cikkének (2) bekezdése:

„Az adós kérelmére az e cikk (3) bekezdésében említett, közokiratra vonatkozó európai végrehajtható okiratot a közokiratot kiállító közjegyző állítja ki. A közjegyző az európai végrehajtható okiratot az annak kiállítására irányuló kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül kiállítja.”
#_ftnref1[1] A nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat (Hivatalos Lap 58., 2005. május 7.)

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.