Európai végrehajtható okirat

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Svédország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


*kötelező választás

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A tanúsítványok a bíróságok hatáskörére, valamint bizonyos ítéletek elismerésére és nemzetközi végrehajtására vonatkozó kiegészítő rendelkezésekről szóló 2014. évi 912. sz. törvény 14. szakaszával összhangban helyesbíthetők (az európai végrehajtó okiratról szóló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja).

„A bíróságok hatáskörére, valamint bizonyos ítéletek elismerésére és nemzetközi végrehajtására vonatkozó kiegészítő rendelkezésekről szóló 2014. évi 912. sz. törvény 14. szakasza

Amennyiben elírás vagy hasonló hiba miatt az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány nem felel meg az alapul szolgáló ítéletnek, hivatalos dokumentumnak vagy alapul szolgáló határozatnak, a tanúsítványt az azt kiállító bíróság vagy hatóság kijavítja. A kijavításra vonatkozó határozatok ellen fellebbezésnek nincs helye.”

A tanúsítványok a bíróságok hatáskörére, valamint egyes ítéletek elismerésére és nemzetközi végrehajtására vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket megállapításáról szóló (2014. évi 912. sz.) törvény 14. szakaszával összhangban visszavonhatók (az európai végrehajtó okiratról szóló rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

„A bíróságok hatáskörére, valamint bizonyos ítéletek elismerésére és nemzetközi végrehajtására vonatkozó kiegészítő rendelkezésekről szóló 2014. évi 912. sz. törvény 15. szakasza

Amennyiben az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt az európai végrehajtható okiratról szóló rendeletben meghatározott követelmények be nem tartásával állították ki, a tanúsítványt az azt kiállító bíróság vagy hatóság visszavonja.

A tanúsítvány visszavonása előtt a feleknek lehetőséget kell biztosítani véleményük kifejtésére, amennyiben ez nem szükségtelen.

A visszavonásra vonatkozó határozatok ellen fellebbezésnek nincs helye.”

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

Felülvizsgálat iránti kérelmet a bírósági eljárásról szóló törvény (rättegångsbalken) 50. fejezetének 1. szakasza alapján fellebbezéssel (överklagande) lehet benyújtani, a bírósági eljárásról szóló törvény 44. fejezetének 9. szakasza alapján az eljárás újbóli megnyitása iránti kérelemmel (återvinning), a fizetési meghagyásról és segítségnyújtásról szóló 1990. évi 746. sz. törvény 52. szakasza alapján az eljárás újbóli megnyitása iránti kérelemmel (återvinning), a bírósági eljárásról szóló törvény 58. fejezetének 11. szakasza alapján az elmulasztott határidő meghosszabbítása iránti kérelemmel (återställande av försutten tid), vagy pedig a bírósági eljárásról szóló törvény 59. fejezetének 1. szakasza alapján súlyos eljárási hiba miatt benyújtott panasszal (klagan över domvilla) (az európai végrehajtható okiratról szóló rendelet 19. cikke).

„A bírósági eljárásról szóló törvény 50. fejezetének 1. szakasza

Polgári perben a járásbíróság (tingsrätt) által hozott ítélet ellen fellebbezni kívánó félnek a fellebbezést írásban kell benyújtania. A fellebbezést a járásbírósághoz kell benyújtani. A fellebbezést a bíróságnak az ítélet kihirdetésétől számított három héten belül meg kell kapnia.

A bírósági eljárásról szóló törvény 44. fejezetének 9. szakasza

Az a fél, akivel szemben a bíróság távollétében hozott ítéletet, az ítélet részére történő kézbesítésétől számított egy hónapon belül kérheti az eljárás újbóli megnyitását attól a bíróságtól, amelynél az eljárás megindult. Ha az eljárás újbóli megnyitását nem kérik, az ítélet nem támadható meg annyiban, amennyiben az a mulasztó félre vonatkozik.

Az eljárás újbóli megnyitása iránti kérelmet írásban kell benyújtani. Amennyiben a fél távollétében hozott ítéletet az ügy érdemére történő meghallgatás nélkül hozták, a kérelemnek tartalmaznia kell minden olyan elemet, amelyről az ilyen meghallgatás keretében a kérelmezőnek nyilatkoznia kell.

A bírósági eljárásról szóló törvény 58. fejezetének 11. szakasza

Amennyiben az érintett személy elmulasztja az ítélet vagy határozat elleni fellebbezésre, az eljárás újbóli megnyitására vagy a jogokba való visszahelyezésre nyitva álló határidőt, és erre menthető indoka van, kérelmére a lejárt határidő meghosszabbítható.

A bírósági eljárásról szóló törvény 59. fejezetének 1. szakasza

Súlyos eljárási hiba esetén a res judicata erejével bíró ítéletet hatályon kívül kell helyezni annak a félnek a kérelmére, akinek törvényes jogait az ítélet érinti, amennyiben:

(1) az eljárást olyan eljárási akadály ellenére folytatták le, amelyet az ügyben eljáró felsőbb szintű bíróság hivatalból köteles figyelembe venni,

(2) az ítéletet olyan személlyel szemben hozták, akit nem idéztek meg megfelelően, és az ügyben nem jelent meg, vagy az ítélet hátrányosan érinti olyan személy jogait, aki az ügyben nem szerepelt félként,

(3) az ítélet olyan pontatlan vagy hiányos, hogy abból nem állapítható meg a bíróságnak az ügy érdemére vonatkozó rendelkezése, vagy

(4) az eljárás során más olyan súlyos eljárási hiba merült fel, amely feltehetően befolyásolhatta az ügy kimenetelét.

Az fenti (4) albekezdésben említett, az ügyben előzetesen nem hivatkozott körülményen alapuló súlyos eljárási hibára vonatkozó panaszt el kell utasítani, kivéve ha a panaszos bizonyítani tudja, hogy akadályozva volt abban, hogy e körülményre az eljárás során hivatkozzék, vagy ennek elmulasztására egyéb megfelelő indoka volt.

A fizetési meghagyásról és segítségnyújtásról szóló 1990. évi 746. sz. törvény 52. szakasza

Amennyiben a kötelezett nem ért egyet a fizetési meghagyásra vagy rendes segítségnyújtásra vonatkozó ügyben hozott ítélettel, kérheti az eljárás újbóli megnyitását.”

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A tanúsítvány kitöltéséhez a következő nyelveket fogadjuk el: svéd és angol.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

Amennyiben a svéd szociális jóléti tanács (Socialnämnd) állít ki közokiratot, azt európai végrehajtható okiratként hitelesítheti is.

Utolsó frissítés: 30/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.