Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Tam, kad būtų atlikta Reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 805/2004) 10 straipsnio 2 dalyje nurodyta ištaisymo arba panaikinimo procedūra, turi būti pateiktas prašymas teisminės institucijos, kuri išdavė Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, vyriausiajam pareigūnui. Jei pažymėjimas yra susijęs su autentišku dokumentu, prašymas turi būti pateiktas pažymėjimą išdavusiam notarui. Jei vyriausiasis pareigūnas ar notaras nusprendžia pažymėjimą ištaisyti arba panaikinti, pažymėjimas nustoja galioti. Kai reikšminga klaida yra ištaisyta (ištaisymo atveju) arba kai vyriausiasis pareigūnas ar notaras padaro išvadą, kad įvykdyti visi Reglamento reikalavimai (panaikinimo atveju), išduodamas naujas pažymėjimas, kuriuo pakeičiamas ankstesnis Europos vykdomojo rašto pažymėjimas.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Priklausomai nuo konkrečių bylos aplinkybių, Belgijos teisėje numatytos kelios galimybės, kuriomis šalis gali pasinaudoti siekdama apskųsti sprendimą:

– pirma, Teismų kodekso (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) 1051 straipsnyje numatyta, kad apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo galima pateikti per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos arba tam tikrose bylose – per vieną mėnesį nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 straipsnio antrą ir trečią pastraipas dienos. Tai taikoma tiek dalyvaujant šalims priimtiems teismo sprendimams, tiek teismo sprendimams, priimtiems už akių;

– antra, Teismų kodekso 1048 straipsnyje numatyta, kad jei teismo sprendimas yra priimtas kuriai nors šaliai nedalyvaujant teismo posėdyje, galima pareikšti prieštaravimą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įteikimo dienos arba tam tikrose bylose – per vieną mėnesį nuo pranešimo apie jį pagal Teismų kodekso 792 straipsnio antrą ir trečią pastraipas dienos;

– jei nebegalima pasinaudoti nei viena iš šių teisių gynimo priemonių dėl civilinio teismo priimto sprendimo (arba dėl baudžiamojo teismo sprendimo dėl bylos civilinių aspektų), tam tikromis aplinkybėmis šalis, siekdama panaikinti teismo sprendimą, per šešis mėnesius nuo pranešimo apie jį dienos gali pateikti prašymą, kuriuo siekiama specialios sprendimo peržiūros pagal Teismų kodekso 1133 straipsnį.

Pirmiau nurodyti nustatyti terminai, per kuriuos turi būti pateiktas apeliacinis skundas, prieštaravimas arba specialios peržiūros prašymas, netaikomi:

– terminams, nustatytiems viršvalstybinės ir tarptautinės teisės normomis;

– Teismų kodekso 50 straipsnio nuostatai, kuria tam tikrais įstatymais nustatytais atvejais leidžiama pratęsti senaties terminą;

– galimybei taikyti bendrąjį teisės principą, daugeliu atvejų patvirtintai Kasacinio teismo (Cour de Cassation), kuria leidžiama pratęsti veiksmo atlikimo terminą šaliai, kuriai jį laiku atlikti sutrukdė force majeure.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal Reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 805/2004) 20 straipsnio 2 dalies c punktą prie teismo sprendimo kopijos ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimo kopijos turi būti pridėtas pažymėjimo vertimas į vykdymo vietos oficialią kalbą, t. y. olandų, prancūzų arba vokiečių kalbą.

Sąrašas, kuriame nurodyta, kuri kalba yra taikoma, pateiktas gaunančiosioms agentūroms skirtame vadove dėl Reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (Europos teisminis atlasas civilinėse bylose).

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Belgijoje paskirtoji institucija pagal Reglamento (Reglamentas (EB) Nr. 805/2004) 25 straipsnį yra notaras, kuris parengė autentišką dokumentą, dėl kurio prašoma išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą.

Paskutinis naujinimas: 17/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.