Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Prašymas dėl teismo pažymėjimo ištaisymo ar panaikinimo pateikiamas:

– pažymėjimą išdavusiam teismui.

Prašymas dėl notaro, valdžios institucijos ar viešuosius įgaliojimus turinčio fizinio ar juridinio asmens išduoto oficialaus dokumento ištaisymo arba panaikinimo pateikiamas:

– tą dokumentą parengusiai institucijai arba asmeniui; tuomet jie privalo perduoti prašymą kompetentingam municipaliniam teismui pagal registruotos buveinės vietą arba gyvenamąją vietą, o šis priima galutinį sprendimą.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Pagal reglamento 19 straipsnio 1 dalį Kroatijos Respublikoje priimtų sprendimų peržiūros tvarka nustatyta Civilinio proceso įstatyme (kroat. Zakon o parničnom postupku) (Narodne novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsoliduotas tekstas, 25/13, 89/14 – Kroatijos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimas, 70/19, 80/22 ir 114/22).

Taikomos tokios procedūros:

– prašymas atkurti ankstesnį statusą (Civilinio proceso įstatymo 117–122a straipsniai). Prašymas turi būti pateiktas per aštuonias dienas nuo tos dienos, kai šalis sužinojo apie praleidimo priežastį, arba, jeigu šalis sužinojo apie praleidimą vėliau, minėtas terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai šalis sužinojo apie priežastį, dėl kurios ji praleido terminą. Praėjus dviem mėnesiams (savivaldybių teismuose nagrinėjamų bylų atveju) arba 30 dienų (komerciniuose teismuose nagrinėjamų bylų atveju) nuo praleidimo, prašymas atkurti ankstesnį statusą nebegali būti teikiamas;

– pakartotinis bylos nagrinėjimas (Civilinio proceso įstatymo 421–432 straipsniai). Prašymas dėl pakartotinio bylos nagrinėjimo turi būti pateiktas per 30 dienų nuo tos dienos, kai šalis sužinojo apie prašymo pateikimo priežastį, arba nuo tos dienos, kai jai buvo įteiktas teismo sprendimas.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Kroatų k. Vertimai į kroatų kalbą turi būti patvirtinti kvalifikuoto vertėjo vienoje iš ES valstybių narių.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Kompetentingi teismai, valdžios institucijos, notarai, juridiniai ir fiziniai asmenys, pagal nacionalinę teisę turintys viešuosius įgaliojimus priimti vykdymo priemones ar vykdymo įsakymus neginčytinų reikalavimų atvejais.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.