Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Prašymas dėl teismo pažymėjimo ištaisymo ar panaikinimo pateikiamas:

– pažymėjimą išdavusiam teismui.

Prašymas dėl notaro, valdžios institucijos ar viešuosius įgaliojimus turinčio fizinio ar juridinio asmens išduoto oficialaus dokumento ištaisymo arba panaikinimo pateikiamas:

– tą dokumentą parengusiai institucijai arba asmeniui; tuomet jie privalo perduoti prašymą kompetentingam municipaliniam teismui pagal registruotos buveinės vietą arba gyvenamąją vietą, o šis priima galutinį sprendimą.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: anglųprancūzų.

Teismo sprendimų peržiūros procedūros, nurodytos Reglamento 19 straipsnio 1 dalyje, Kroatijos Respublikoje nustatytos Civilinio proceso įstatyme (Zakon o parničnom postupku) – (Narodne novine (NN; Kroatijos oficialusis leidinys) Nr. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 – konsoliduotoji versija, 25/13, 89/14 –Kroatijos Respublikos konstitucinio teismo sprendimas, 70/19).

Šios procedūros yra:

- prašymas atkurti ankstesnę padėtį (Civilinio proceso įstatymo 117–122a straipsniai). Prašymas turi būti pateiktas per aštuonias dienas nuo tada, kai bylos šalis sužinojo apie praleidimo priežastis arba, jei bylos šalis apie praleidimą sužinojo vėliau, pirmiau minėtas terminas pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai bylos šalis sužinojo priežastį, dėl kurios praleido terminą. Po dviejų mėnesių (municipalinio teismo procese) arba po 30 dienų (komercinio teismo procese) nuo praleidimo prašymo atkurti ankstesnę padėtį pateikti nebegalima.

- Bylos atnaujinimas (Civilinio proceso įstatymo 421–432 straipsniai). Prašymas atnaujinti bylos nagrinėjimą turi būti pateiktas per 30 dienų nuo tada, kai bylos šalis sužinojo apie pagrindą tokiam prašymui pateikti arba nuo teismo sprendimo įteikimo jai dienos.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Kroatų k. Vertimai į kroatų kalbą turi būti patvirtinti kvalifikuoto vertėjo vienoje iš ES valstybių narių.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Kompetentingi teismai, valdžios institucijos, notarai, juridiniai ir fiziniai asmenys, pagal nacionalinę teisę turintys viešuosius įgaliojimus priimti vykdymo priemones ar vykdymo įsakymus neginčytinų reikalavimų atvejais.

Paskutinis naujinimas: 30/01/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.