Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Jungtinė Karalystė

Anglija ir Velsas

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Šis reglamentas bus taikomas remiantis 1997 m. Civilinio proceso įstatymu apibrėžtais Anglijos ir Velso teismo nuostatais. Šie teismo nuostatai vadinami civilinio proceso taisyklėmis (CPT) ir priimti įstatymu.

Civilinio proceso taisyklių 74.27 dalyje ir prie jos pridedamuose Praktiniuose nurodymuose 74B pateikiamos nuostatos dėl Europos vykdomojo rašto Anglijoje ir Velse, įskaitant ištaisymo ir panaikinimo tvarką.

10 Straipsnis susijęs su teise prašyti teismo ištaisyti pažymėjimą (jei jis neatitinka teismo sprendimo) ar jį panaikinti (jei jis neatitinka reglamento). Procedūra, taikoma tokiais atvejais, numatyta Civilinio proceso taisyklių 23 dalyje, kuri apima prašymų teikimo teismui taisykles. Prašymas pagal 10 straipsnį pateikiamas Europos vykdomąjį raštą išdavusiam teismui 23 dalyje nustatyta tvarka.

Prašymas bus teikiamas naudojant prašymo formą (*) N244. Prašyme turi būti nurodyta, kokio sprendimo siekia prašymą teikiantis asmuo (t. y. sprendimo ištaisyti ar panaikinti) ir kodėl prašymą teikiantis asmuo siekia, kad būtų priimtas toks sprendimas (pavyzdžiui, dėl pažymėjime esančio neatitikimo).

(*) JK patvirtina, kad bus naudojamos reglamente numatytos standartinės formos. Reglamento I–V prieduose esančios formos bus naudojamos teismams išduodant pažymėjimus. Kreditoriai, teikdami būtinus prašymus, naudos atitinkamas JK teismo formas, o pažymėjimas bus išduodamas reglamente numatyta forma. Numatyta, kad prašymas pagal 10 straipsnio 3 dalį gali būti teikiamas naudojant standartinę Jungtinės Karalystės prašymo formą arba reglamento VI priede pateiktą formą.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Šis reglamentas bus taikomas remiantis 1997 m. Civilinio proceso įstatymu apibrėžtais Anglijos ir Velso teismo nuostatais. Šie teismo nuostatai vadinami civilinio proceso taisyklėmis ir priimti įstatymu.

19 Straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad skolininkui būtų suteikta teisė prašyti teismo peržiūrėti sprendimą, kai jis negavo bylos iškėlimo dokumento ar ne dėl savo kaltės jam buvo užkirstas kelias prieštarauti reikalavimui.

Civilinio proceso taisyklių 13 dalis suteiks galimybę skolininkui prašyti teismo peržiūrėti sprendimą esant 19 straipsnyje nurodytoms aplinkybėmis. Joje numatyta procedūra pateikti prašymą panaikinti ar pakeisti teismo sprendimą, priimtą šaliai nedalyvaujant. Sprendimas nedalyvaujant šaliai gali būti priimtas, kai skolininkas nepateikia šaukimo į teismą gavimo patvirtinimo ir (arba) nėra atstovaujamas. Civilinio proceso taisyklių 13 dalis suteiks galimybę skolininkui prašyti teismo peržiūrėti sprendimą esant 19 straipsnyje nurodytoms aplinkybėmis. Joje numatyta procedūra pateikti prašymą panaikinti ar pakeisti teismo sprendimą, priimtą šaliai nedalyvaujant.

Nėra formos, kuria būtų reikalaujama naudotis pateikiant prašymą panaikinti ar pakeisti teismo sprendimą, priimtą nedalyvaujant šaliai. Įprasta, kad prašymą asmuo pateikia naudodamasis prašymo forma N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Prašymą teikiantis asmuo turi nurodyti, kokio teismo sprendimo jis siekia ir kodėl sprendimas turi būti panaikintas ar pakeistas, pavyzdžiui, jei jis nebuvo informuotas apie procesą laiku, kad galėtų pasirengti gynybai. Nagrinėjant tokį prašymą bus sudaryta galimybė peržiūrėti teismo sprendimą.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pažymėjimai, siunčiami į Angliją ir Velsą, bus priimami anglų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Kitose valstybėse narėse išduoti autentiški dokumentai bus vykdomi Anglijoje ir Velse, tačiau jie nėra išduodami Anglijoje ir Velse. Todėl nereikia paskirti juos tvirtinančios institucijos.

Paskutinis naujinimas: 22/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.