Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2024 m. pabaigos.

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Gibraltaras

Turinį pateikė
Gibraltaras

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Remiantis Gibraltaro aukščiausiojo teismo nuostatų 6 nuostata, Anglijos ir Velso civilinio proceso taisyklės taikomos ir Gibraltarui.

10 straipsnis susijęs su teise prašyti teismo ištaisyti pažymėjimą (jei jis neatitinka teismo sprendimo) ar jį panaikinti (jei jis neatitinka reglamento). Procedūra, taikoma tokiais atvejais, numatyta Civilinio proceso taisyklių 23 dalyje, kuri apima prašymų teikimo teismui taisykles. Numatyta, kad prašymas pagal 10 straipsnį bus teikiamas teismui, išdavusiam Europos vykdomąjį raštą, vadovaujantis 23 dalyje nurodyta procedūra. Europos vykdomuosius raštus Gibraltare išduos Aukščiausiasis teismas.

Visą 23 dalies tekstą galima rasti: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part23.htm

Prašymas bus teikiamas naudojant prašymo formą#_ftn1(*) N244 (žr. http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Prašyme turi būti nurodyta, kokio sprendimo siekia prašymą teikiantis asmuo (t. y. sprendimo ištaisyti ar panaikinti) ir kodėl prašymą teikiantis asmuo siekia, kad būtų priimtas toks sprendimas (pavyzdžiui, dėl pažymėjime esančio neatitikimo).

Iš dalies keičiant civilinio proceso taisykles, atsižvelgiant į Europos vykdomąjį raštą, prašymą teikiančiam asmeniui bus nurodoma 23 dalis ir bus išsamiai apibūdinta prašymo pateikimo procedūra.(*)JK patvirtina, kad bus naudojamos reglamente numatytos standartinės formos. Reglamento I–V prieduose esančios formos bus naudojamos teismams išduodant pažymėjimus. Kreditoriai, teikdami būtinus prašymus, naudos atitinkamas JK teismo formas, o pažymėjimas bus išduodamas reglamente numatyta forma. Numatyta, kad prašymas pagal 10 straipsnio 3 dalį gali būti teikiamas naudojant standartinę JK prašymo formą ar reglamento VI priede esančią formą.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Remiantis Gibraltaro aukščiausiojo teismo nuostatų 6 nuostata, Anglijos ir Velso civilinio proceso taisyklės taikomos ir Gibraltarui.

Šis reglamentas bus taikomas remiantis 1997 m. Civilinio proceso įstatymu apibrėžtais Anglijos ir Velso teismo nuostatais. Šie teismo nuostatai vadinami civilinio proceso taisyklėmis ir priimti įstatymu.

19 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad skolininkui būtų suteikta teisė prašyti teismo peržiūrėti sprendimą, kai jis negavo bylos iškėlimo dokumento ar ne dėl savo kaltės jam buvo užkirstas kelias prieštarauti reikalavimui.

Civilinio proceso taisyklių 13 dalis suteiks galimybę skolininkui prašyti teismo peržiūrėti sprendimą esant 19 straipsnyje nurodytoms aplinkybėmis. Joje numatyta procedūra pateikti prašymą panaikinti ar pakeisti teismo sprendimą, priimtą šaliai nedalyvaujant. Sprendimas nedalyvaujant šaliai gali būti priimtas, kai skolininkas nepateikia šaukimo į teismą gavimo patvirtinimo ir (ar) nėra atstovaujamas.

Visą 13 dalies tekstą galima rasti: http://www.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part13.htm

Nėra formos, kuria būtų reikalaujama naudotis pateikiant prašymą panaikinti ar pakeisti teismo sprendimą, priimtą nedalyvaujant šaliai. Įprasta, kad prašymą asmuo pateikia naudodamasis prašymo forma N244 (http://www.hmcourts-service.gov.uk/courtfinder/forms/n244_eng.pdf). Prašymą teikiantis asmuo turi nurodyti, kokio teismo sprendimo jis siekia ir kodėl sprendimas turi būti panaikintas ar pakeistas, pavyzdžiui, jei jis nebuvo informuotas apie procesą laiku, kad galėtų pasirengti gynybai. Nagrinėjant tokį prašymą bus sudaryta galimybė peržiūrėti teismo sprendimą.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pažymėjimai, siunčiami į Gibraltarą, bus priimami anglų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Kitose valstybėse narėse išduoti autentiški dokumentai bus vykdomi Gibraltare, tačiau jie nėra išduodami Gibraltare. Todėl nereikia paskirti juos tvirtinančios institucijos.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.