Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Latvija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Dėl informacijos apie taisykles, nustatytas nacionalinės teisės aktuose, kuriais įgyvendinama reglamento 10 straipsnio 2 dalis ir nustatoma Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo arba panaikinimo tvarka, Latvijos valdžios institucijos praneša, kad 10 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo priemonės yra įtrauktos į Civilinio proceso kodekso 543.1 ir 545.1 straipsnius.

„5431 straipsnis. Klaidų Europos Sąjungos vykdomuosiuose dokumentuose ištaisymas

1) Gavęs bylos šalies prašymą, teismas, kuris priėmė sprendimą arba nutartį, gali ištaisyti klaidas Europos vykdomojo rašto pažymėjime remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsniu, Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 41 straipsnio 1 dalyje arba 42 straipsnio 1 dalyje nurodytame pažymėjime remdamasis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2201/2003, arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytoje pažymoje remdamasis Reglamento (ES) Nr. 606/2013 9 straipsnio 1 dalies a punktu. Teismas taip pat gali ištaisyti klaidas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytoje pažymoje savo iniciatyva.

2) Norint pateikti prašymą ištaisyti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, reikia naudoti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnio 3 dalyje nurodytą formą.

3) Klaidų ištaisymo klausimas nagrinėjamas teismo posėdyje, šalims apie tai pranešus iki posėdžio. Tai, kad šie asmenys negali dalyvauti, netrukdo nagrinėti šio klausimo.

4) Šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose vykdymo dokumentuose esančios klaidos ištaisomos teismo sprendimu.

5) Dėl teismo sprendimo ištaisyti klaidą vykdymo dokumente gali būti pateikiamas atskirasis skundas.

5451 straipsnis. Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ir pažymos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 5 straipsnyje, panaikinimas

1) Gavęs bylos šalies prašymą, pateiktą naudojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsnio 3 dalyje nurodyta forma, teismas, kuris priėmė sprendimą arba nutartį, gali panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 10 straipsniu.

11) Šalies prašymu arba savo iniciatyva, naudodamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 14 straipsnyje nurodyta pažyma, sprendimą priėmęs teismas gali panaikinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytą pažymą, remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 9 straipsnio 1 dalies b punktu.

2) Prašymas panaikinti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą arba Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 606/2013 5 straipsnyje nurodytą pažymą nagrinėjamas teismo posėdyje, šalims apie tai pranešus iki posėdžio. Tai, kad šie asmenys negali dalyvauti, netrukdo nagrinėti šio klausimo.

3) Dėl teismo sprendimo gali būti pateikiamas atskirasis skundas.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Kalbant apie reglamento 19 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą, į nacionalinės teisės aktus nebuvo įtraukta jokių papildomų taisyklių, nes Latvijoje šioms taisyklėms taikomos Civilinio proceso kodekso nuostatos.

„51 straipsnis. Procesinių terminų atnaujinimas

1) Gavęs bylos šalies prašymą, teismas atnaujina praleistus procesinius terminus, jei nustato, kad priežastys, dėl kurių jų nebuvo laikomasi, yra pagrįstos.

2) Atnaujindamas praleistą procesinį terminą, teismas taip pat leidžia atlikti uždelstą procesinį veiksmą.

52 straipsnis. Procesinių terminų pratęsimas

Teismo arba teisėjo nustatyti terminai gali būti pratęsiami bylos šalies prašymu.

53 straipsnis. Procesinių terminų pratęsimo arba atnaujinimo tvarka

1) Prašymas pratęsti terminą arba atnaujinti praleistą terminą pateikiamas teismui, kuriame turėjo būti atliktas uždelstas veiksmas, ir nagrinėjamas taikant rašytinę procedūrą. Prieš nagrinėjant prašymą pagal rašytinę procedūrą apie tai pranešama bylos šalims ir tuo pačiu metu joms išsiunčiamas prašymas pratęsti terminą arba atnaujinti praleistą terminą.

2) Prie prašymo atnaujinti procesinį terminą pridedami dokumentai, kurių reikia procesiniam veiksmui atlikti, ir nurodomos termino atnaujinimo priežastys.

3) Teisėjo nustatytą terminą gali pratęsti vienas posėdžiaujantis teisėjas.

4) Dėl teismo arba teisėjo atsisakymo pratęsti arba atnaujinti terminą galima pateikti atskirąjį skundą.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą Latvija nurodo, kad priimtina kalba Europos vykdomojo rašto pažymėjimui priimti ir išduoti yra latvių kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Latvijoje nėra įsteigtų institucijų, kurios turėtų teisę išduoti autentiškus dokumentus pagal reglamento 25 straipsnį.

Paskutinis naujinimas: 17/02/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.