Sprendimų vykdymo Europoje tvarka

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Latvija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


*būtina nurodyti

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

Dėl informacijos apie taisykles, nustatytas nacionalinės teisės aktuose, kuriais įgyvendinama reglamento 10 straipsnio 2 dalis ir nustatoma Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo arba panaikinimo tvarka, Latvijos valdžios institucijos praneša, kad 19 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo priemonės yra įtrauktos į Latvijos civilinio proceso įstatymo 543.1 ir 545.1 straipsnius.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Kalbant apie reglamento 19 straipsnio 1 dalies įgyvendinimą, į nacionalinės teisės aktus nebuvo įtraukta jokių papildomų taisyklių, nes Latvijos civilinio proceso įstatymo nuostatos jau atitinka šias taisykles.

„51 straipsnis. Procesinių terminų atnaujinimas

1) Gavęs bylos šalies prašymą, teismas atnaujina praleistus procesinius terminus, jei nustato, kad priežastys, dėl kurių jų nebuvo laikomasi, yra pagrįstos.

2) Atnaujindamas praleistą procesinį terminą, teismas taip pat leidžia atlikti uždelstą procesinį veiksmą.

52 straipsnis. Procesinių terminų pratęsimas

Teismo arba teisėjo nustatyti terminai gali būti pratęsiami bylos šalies prašymu.

53 straipsnis. Procesinių terminų pratęsimo arba atnaujinimo tvarka

1) Prašymas pratęsti terminą arba atnaujinti praleistą terminą pateikiamas teismui, kuriame turėjo būti atliktas uždelstas veiksmas, ir nagrinėjamas taikant rašytinę procedūrą. Prieš nagrinėjant prašymą pagal rašytinę procedūrą apie tai pranešama bylos šalims ir tuo pačiu metu joms išsiunčiamas prašymas pratęsti terminą arba atnaujinti praleistą terminą.

2) Prie prašymo atnaujinti procesinį terminą pridedami dokumentai, kurių reikia procesiniam veiksmui atlikti, ir nurodomos termino atnaujinimo priežastys.

3) Teisėjo nustatytą terminą gali pratęsti vienas posėdžiaujantis teisėjas.

4) Dėl teismo arba teisėjo atsisakymo pratęsti arba atnaujinti terminą galima pateikti atskirąjį skundą.“

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal reglamento 20 straipsnio 2 dalies c punktą Latvija nurodo, kad priimtina kalba Europos vykdomojo rašto pažymėjimui priimti ir išduoti yra latvių kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Notarų įstatymo 107.11 straipsnio 3 punktas:

Ieškovo prašymu prisiekusysis notaras, remdamasis 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 805/2004, sukuriančiu neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (toliau – Reglamentas Nr. 805/2004), ir jo 25 straipsnio 1 dalimi, išduoda Europos vykdomąjį raštą (Reglamento Nr. 805/2004 III priedas) dėl išduotų notarinių vykdymo aktų.

Paskutinis naujinimas: 25/06/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.